Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Płocku

Archiwum Państwowe w Płocku
Previous archive Next archive
2190.1 2540.1
905.16 15
2180 2212

W skład Archiwum Państwowego w Płocku wchodzą: Oddział I opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych, w którego strukturach funkcjonuje Czytelnia z Biblioteką oraz Pracownia digitalizacji; Oddział II nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, w którego strukturach funkcjonuje Stanowisko ds. przechowalnictwa; Dział Finansowo-Księgowy; Dział Administracyjno-Gospodarczy oraz dwa oddziały zamiejscowe tj. Oddział w Kutnie i Oddział w Łęczycy.

Archiwum Państwowe w Płocku rozpoczęło działalność w czerwcu 1919 r. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Archiwum był Stefan Welamin Rutski, a jego siedziba mieściła się początkowo w gmachu Państwowego Gimnazjum im. St. Małachowskiego. W 1927 r. zostało przeniesione do lokalu na parterze w gmachu Urzędu Starościńskiego przy ul. Kolegialnej 15. Podstawą utworzenia placówki był reskrypt Rady Regencyjnej z dnia 31 lipca 1918 r. i dekret Naczelnika Państwa „O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami” 7 lutego 1919 r. Była ona najmniejszą w sieci polskich archiwów państwowych w okresie międzywojennym, na zasób Archiwum w 1926 r. składało się ok. 55 tys. jednostek archiwalnych, przede wszystkim akt rosyjskich władz gubernialnych i powiatowych z XIX-XX w. oraz niemieckich władz okupacyjnych z lat 1915-1918.
Działalność Archiwum Państwowego w Płocku przerwał wybuch II wojny światowej. Niemieckie władze archiwalne już jesienią 1939 r. postanowiły je zlikwidować, a cały zasób wywieść do prowincjonalnego Archiwum Państwowego w Królewcu, co faktycznie nastąpiło w styczniu 1941 r. Zdecydowana większość zasobu uległa zniszczeniu, ocalało tylko ok. 30 % akt, które wraz z innymi archiwaliami wróciły po wojnie do kraju i trafiły do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Stąd za pośrednictwem Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i województwa warszawskiego zostały partiami przekazane do powstałego na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. Oddziału Powiatowego w Płocku. Archiwum rozpoczęło faktyczną działalność z początkiem 1951 r. i mieściło się początkowo w Zamku Książąt Mazowieckich przy ul. Tumskiej 2. Po wejściu w życie Dekretu o archiwach państwowych z dnia 29 marca 1951 r. działało pod nazwą Powiatowe Archiwum Państwowe w Płocku i do końca 1952 r. było podporządkowane Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Zasięg jego działalności obejmował powiaty: gostyniński, płocki i sierpecki.
Z dniem 20 sierpnia 1951 r. nastąpiło formalne (fizycznie akta do lipca 1953 r. przechowywane były w ratuszu) przejęcie przez Powiatowe Archiwum Państwowe zasobu Archiwum Miejskiego w Płocku, na który składało się ok. 230 m.b. akt, datujących się od 1808 r. Stały się one zalążkiem kształtującego się wówczas zasobu płockiego archiwum państwowego, a jednocześnie do chwili obecnej stanowią jego główny trzon.
Na podstawie zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dniem 1 lipca 1953 r. archiwum płockie przekształcono w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie. W roku następnym Oddział Terenowy otrzymał jeden lokal w gmachu Sądu Powiatowego w Płocku przy ul. Narutowicza 6, w którym zainstalowano biuro, bibliotekę podręczną oraz kilka mniejszych zespołów. Magazyny archiwalne nadal znajdowały się przy ul. Tumskiej 2. Dopiero w 1959 r. przyznano Oddziałowi nowe pomieszczenie po Drukarni Płockiej przy ul. 1-go Maja 1, do którego przemieszczono cały zasób, jak również przeniesiono siedzibę biura archiwum. W grudniu 1972 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku podjęło uchwałę o przyznaniu na siedzibę Oddziału Terenowego zabytkowego XIX-spichlerza wschodniego, zlokalizowanego przy ul. Wieczorka 13 (obecna ul. Kazimierza Wielkiego 9b), ale dopiero 8 stycznia 1982 r. władze miejskie formalnie przekazały niniejszy obiekt Archiwum, umożliwiając tym samym rozpoczęcie kapitalnego remontu. Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpiło 15 czerwca 1992 r.
Z dniem 1 lutego 1976 r. w miejsce Oddziału Terenowego powołano Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Płocku z Ekspozyturą w Łęczycy, obejmujące swym działaniem teren nowo utworzonego województwa płockiego. Po wejściu w życie ustawy archiwalnej z 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach placówkę przemianowano na Archiwum Państwowe w Płocku, które jako samodzielna jednostka podlegająca bezpośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych funkcjonowało do dnia 1 grudnia 1991 r., kiedy to zostało przekształcone w Oddział Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 lipca 1994 r. przywrócono samodzielność, a Zarządzeniem nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołano oddziały zamiejscowe Archiwum Państwowego w Płocku w Kutnie i w Łęczycy. Od 1999 r., z chwilą wejścia w życie reformy podziału administracyjnego kraju, zasięgiem działania Archiwum Państwowego w Płocku jest – na terenie województwa mazowieckiego - obszar obejmujący: miasto na prawach powiatu Płock, powiaty gostyniński, płocki i sierpecki, gminę Czerwińsk n. Wisłą powiatu płońskiego i gminę Iłów powiatu sochaczewskiego; na terenie województwa łódzkiego – obszar obejmujący: powiat kutnowski i gminę Kiernozia powiatu łowickiego (teren działania Oddziału w Kutnie) oraz miasto Łęczyca i gminy: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Piątek i Witonia powiatu łęczyckiego (teren działania Oddziału w Łęczycy).

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
50/201/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Bieżuń - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/202/0 vacat - Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Raciąż - przekazano do Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Mławie 0
50/203/0 Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Sierpc 1826-1926 0
50/204/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Sierpc 1837-1925 0
50/205/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Białotarsk 1826-1913 0
50/206/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Czermno 1826-1934 0
50/207/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Dobrzyków 1826-1936 0
50/208/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Duninów 1826-1931 0
50/209/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gąbin 1826-1913 0
50/210/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Gostynin 1826-1913 0
50/211/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Luszyn 1836-1915 0
50/212/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Osmolin 1826-1929 40
50/213/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Pacyna 1826-1937 34
50/214/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Radziwie 1826-1914 0
50/215/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sanniki 1827-1932 0
50/216/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Sokołów 1826-1913 41
50/217/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Solec 1826-1914 0
50/218/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Suserz 1826-1930 0
50/219/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Słubice (Jamno) 1826-1917 0
50/220/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Trębki 1826-1934 0
50/221/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Troszyn 1826-1878 0
50/222/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Zyck 1826-1934 0
50/223/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Gąbin 1832-1937 0
50/224/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej Gostynin 1826-1905 0
50/225/0 Kancelaria Pisarzy Aktowych w Płocku: Tomasza Gutkowskiego, Kazimierza Świerzyńskiego, Teodora Krajewskiego, Tadeusza Markowskiego 1808-1821 0
50/226/0 Kancelaria rejenta Teodora Krajewskiego w Płocku 1821-1821 0
50/227/0 Kancelaria notariusza Franciszka Strzeszewskiego w Płocku 1821-1834 0
50/228/0 Kancelaria notariusza Ludwika Tchorzewskiego w Płocku 1821-1837 0
50/229/0 Kancelaria notariusza Józefa Miniewicza w Płocku 1822-1836 0
50/230/0 Kancelaria notariusza Mikołaja Dołęgowskiego w Płocku 1834-1836 0
50/231/0 Kancelaria notariusza Jakuba Małkiewicza w Płocku 1836-1851 0
50/232/0 Kancelaria notariusza Franciszka Miszewskiego w Płocku 1836-1845 0
50/233/0 Kancelaria notariusza Stanisława Chrzanowskiego w Płocku 1883-1898 0
50/234/0 Kancelaria notariusza Michała Wołowskiego w Płocku 1838-1862 0
50/235/0 Kancelaria notariusza Jana Piechowskiego w Płocku 1846-1858 0
50/236/0 Kancelaria notariusza Stanisława Sierzputowskiego w Płocku 1846-1855 0
50/237/0 Kancelaria notariusza Feliksa Wojciechowskiego w Płocku 1852-1856 0
50/238/0 Kancelaria notariusza Karola Czerniawskiego w Płocku 1855-1862 0
50/239/0 Kancelaria notariusza Stanisława Pyrowicza w Płocku 1857-1880 0
50/240/0 Kancelaria notariusza Leona Brozdowicza w Płocku 1858-1859 0
50/241/0 Kancelaria notariusza Władysława Holtza w Płocku 1859-1888 0
50/242/0 Kancelaria notariusza Wawrzyńca Janczewskiego w Płocku 1862-1871 0
50/243/0 Kancelaria notariusza Antoniego Wołowskiego w Płocku 1863-1876 0
50/244/0 Kancelaria notariusza Emiliana Ordona w Płocku 1867-1875 0
50/245/0 Kancelaria notariusza Kajetana Chodeckiego w Płocku 1868-1880 0
50/246/0 Kancelaria notariusza Antoniego Lubowidzkiego w Płocku 1871-1906 0
50/247/0 Kancelaria notariusza Stanisława Tyrchowskiego w Płocku 1860-1866 0
50/248/0 Kancelaria notariusza Henryka Leszka w Płocku 1875-1876 0
50/249/0 Kancelaria notariusza Polikarpa Mieszkowskiego w Płocku 1876-1893 0
50/250/0 Kancelaria notariusza Ludwika Rokickiego w Płocku 1876-1902 0
50/251/0 Kancelaria notariusza Zygmunta Łępickiego w Płocku 1876-1890 0
50/252/0 Kancelaria notariusza Wojciecha Śliwińskiego w Płocku 1880-1882 0
50/253/0 Kancelaria notariusza Mikołaja Taczanowskiego w Płocku 1880-1890 0
50/254/0 Kancelaria notariusza Macieja Więckowskiego w Płocku 1890-1899 0
50/255/0 Kancelaria notariusza Alfreda Cybulskiego w Płocku 1893-1923 0
50/256/0 Kancelaria notariusza Jana Gurbskiego w Płocku 1894-1899 0
50/257/0 Kancelaria notariusza Józefa Zborowskiego w Płocku 1897-1908 0
50/258/0 Kancelaria notariusza Ludwika Biedrzyckiego w Płocku 1899-1911 0
50/259/0 Kancelaria notariusza Józefa Brudnickiego w Płocku 1899-1933 0
50/260/0 Kancelaria notariusza Antoniego Goszczyńskiego w Płocku 1902-1909 0
50/261/0 Kancelaria notariusza Dominika Staszewskiego w Płocku 1907-1926 0
50/262/0 Kancelaria notariusza Antoniego Tyca w Płocku 1907-1939 0
50/263/0 Kancelaria notariusza Jerzego Szeligowskiego w Płocku 1909-1915 0
50/264/0 Kancelaria notariusza Eugeniusza Płoskiego w Płocku 1912-1939 0
50/265/0 Kancelaria notariusza Romana Majewskiego w Płocku 1918-1921 0
50/266/0 Kancelaria notariusza Zygmunta Ślaskiego w Płocku 1918-1923 0
50/267/0 Kancelaria notariusza Władysława Skarżyńskiego w Płocku 1922-1931 0
50/268/0 Kancelaria pisarza aktowego Wojciecha Pintowskiego w Gostyninie 1808-1809 0
50/269/0 Kancelaria pisarza aktowego Aleksandra Morawskiego w Gostyninie 1810-1819 0
50/270/0 Kancelaria pisarza aktowego Franciszka Czajkowskiego w Gostyninie 1820-1833 0
50/271/0 Kancelaria notariusza Piotra Lewandowskiego w Gostyninie 1829-1857 0
50/272/0 Kancelaria notariusza Stanisława Dąbrowskiego w Gąbinie 1858-1868 0
50/273/0 Kancelaria notariusza Ignacego Sadkowskiego w Gąbinie 1868-1889 0
50/274/0 Kancelaria notariusza Aleksandra Chądzyńskiego w Gąbinie 1876-1886 0
50/275/0 Kancelaria notariusza Władysława Dziewulskiego w Gąbinie 1886-1921 0
50/276/0 Kancelaria notariusza Jana Wojciechowskiego w Gąbinie 1868-1871 0
50/277/0 Kancelaria notariusza Franciszka Cholewińskiego w Gąbinie 1871-1876 0
50/278/0 Kancelaria notariusza Ludwika Ulejskiego w Gostyninie 1876-1893 0
50/279/0 Kancelaria notariusza Aleksandra Gutta w Gostyninie 1894-1899 0
50/280/0 Kancelaria notariusza Bogdana Kowalewskiego w Gostyninie 1899-1918 0
50/281/0 Kancelaria zastępcy pisarza aktowego Jana Kowalewskiego w Mławie 1824-1838 0
50/282/0 Kancelaria notariusza Szymona Sławęckiego w Sierpcu 1838-1839 0
50/283/0 Kancelaria notariusza Wojciecha Janowskiego w Sierpcu 1840-1846 0
50/284/0 Kancelaria notariusza Grzegorza Eliaszewicza w Sierpcu 1846-1854 0
50/285/0 Kancelaria notariusza Antoniego Markiewicza w Sierpcu 1854-1863 0
50/286/0 Kancelaria notariusza Teodora Machczyńskiego w Sierpcu 1864-1876 0
50/287/0 Kancelaria notariusza Konrada Olszewskiego w Raciążu 1873-1876 0
50/288/0 Kancelaria notariusza Hilarego Domagalskiego w Sierpcu 1876-1901 0
50/289/0 Kancelaria notariusza Aleksandra Rusieckiego w Sierpcu 1877-1895 0
50/290/0 Kancelaria notariusza Michała Kęsinowskiego w Sierpcu 1901-1905 0
50/291/0 Kancelaria notariusza Wacława Gurbskiego w Sierpcu 1906-1934 0
50/292/0 Kancelaria notariusza Edwarda Jasińskiego w Sierpcu 1934-1939 0
50/293/0 Kancelaria notariusza Bronisława Sujkowskiego w Raciążu 1896-1908 0
50/294/0 Kancelaria notariusza Józefa Terpiłowskiego w Raciążu 1908-1914 0
50/295/0 Kancelaria notariusza Jana Rogalewicza w Raciążu 1916-1939 0
50/296/0 Kancelaria notariusza Konstantego Łempickiego w Wyszogrodzie 1872-1876 0
50/297/0 Kancelaria notariusza Wiktora Zborowskiego w Wyszogrodzie 1879-1896 0
50/298/0 Kancelaria notariusza Ludwika Biedrzyckiego w Wyszogrodzie 1896-1903 0
50/299/0 Kancelaria notariusza Zdzisława Skupińskiego w Wyszogrodzie 1899-1914 0
50/300/0 Kancelaria notariusza Apolinarego Sowińskiego w Wyszogrodzie 1916-1926 0
1 2 3 4 5 ... 11 12
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.