Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Dąbrowice

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie
- brak danych - 1915-1952
- brak danych - 1915 - 1918
1928 - 1940
1945 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 216 j.a
spis roboczy No 216 j.a
Urzędy gmin powstały na podstawie dekretu królewskiego z 23 lutego 1809 roku o tymczasowej organizacji dla gmin, a następnie na mocy postanowienia Namiestnika KP z 3 lutego 1816 roku i 30 maja 1818 r. Obszar gminy łączył się z obszarem dworskim, a funkcja wójta gminy połączona była z władzą pana feudalnego. Reforma samorządu wiejskiego nastąpiła w 1864 roku na podstawie ukazu carskiego z 2 marca 1864 roku . W 1867 roku nastąpił nowy podział terytorialny. Nowy podział nie pokrywał się z podziałem dominalnym. W 1918 roku Naczelnik Państwa wydał 27 listopada dekret o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze byłego Królestwa Polskiego. Kolejne zmiany przyniosła ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, która miała na celu ujednolicenie administracji samorządowej. Organem uchwałodawczym i kontrolującym była Rada Gminy, a organem wykonawczym Zarząd Gminy. 11 września na mocy dekretu o organizacji i działalności rad narodowych powołano Gminne Rady Narodowe. Kolejny akt prawny to dekret PKWN z 23 listopada 1944 roku o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i obwieszczenie Prezydenta KRN z 14 stycznia 1946 r. Zmian w organizacji samorządu wiejskiego dokonała uchwała Rady Państwa z 20 marca 1950 roku o powołaniu jednolitej władzy państwowej wszystkich szczebli. Znosiła ona zarządy gminne, których funkcje przejęły prezydia gminnych rad narodowych. Gminne rady narodowe istniały do 1954 roku -- Akta Dąbrowickiego Urzędu Gminnego 1915-1918 sygn. od 1 do 23: sprawy poszkodowanych przez wojsko w czasie wojny, rozkład i ściąganie podatków skarbowych i gminnych, rozporządzenia dla sołtysów, szkół i nauczycieli, statystyka.
- Zarząd Gminy w Dabrowicach 1932-1940 sygn. od 24 do 27: pozwolenia na budowę, ubezpieczenia domów, ksiega biercza Zarządu Gminy
- Gminna Rada Narodowa w Dąbrowicach 1945-1950, sygn. od 28 do142
Dział Ogólno Organizacyjny sygn. od 28 do 70: protokoły posiedzeń GRN, komisji, Zarządu Gminy, protokoły i zarządzenia kontrolne,sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, sprawy ogólno - społeczne, sprawy oświaty
Dział Finansowo- Budżetowy sygn. od 71do 108: Budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, wymiar i pobór podatków
Dział Gospodarki Gminnej sygn. od 109 do131: sprawy rolne, wykazy powierzchniowe użytków i zasiewów, statystyka rolna, wykazy majątków poniemieckich, odbudowa gospodarstw, sprawy ektryfikacji.
Dział Administracyjno - Prawny sygn. od 132 do142: wykazy osób zaginionych w czasie wojny, wykazy repatriantów, przesiedleńców, sprawy karno-administracyjne.
- Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Dąbrowicach 1950-1952 sygn. od 143 do187
Dział Ogólno-Organizacyjny sygn. od 143 do176: protokoły posiedzeń prezydium i komisji, protokoły zebrań aktywu gminnego, odprawy sołeckie, plany pracy prezydium, komisji, sprawy organizacyjne i osobowe.
Dział Finansowy sygn. 177, od syg. 201 do 216
Dział Socjalno - Kulturalny sygn. od 178 do180
Dział Rolny sygn. od 181do186
Akta płacowe sygn. od 187 do 200
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
51/7/0/1/1 O kwitach rekwizycyjnych i zestawienia protokołów poszkodowanych przez wojsko w czasie wojny 1915-1915 0
51/7/0/1/2 Z ogłoszeniami 1915-1915 0
51/7/0/1/3 Z rozporządzeniami dla wiadomości dziennik rozporządzeń. Rozkazy dla sołtysów 1915-1915 0
51/7/0/1/4 O ściąganiu kar i kosztów nakładanych przez sąd i władze administracyjne jak również o spełnianiu wyroków sądowych 1915-1916 0
51/7/0/1/5 O statystykach 1915-1915 0
51/7/0/1/6 O szkołach, nauczycielach, wypłacaniu takowych pensji - 0
51/7/0/1/7 O rozkładach i ściąganiu podatków państwowych i gminnych 1915-1915 0
51/7/0/1/8 O pojawieniu się epidemicznych chorób ludzi ,szczepieniu ospy, przeprowadzaniu dezynsekcji i odwiezieniu chorych do szpitala 1915-1915 0
51/7/0/1/9 O zaraźliwych chorobach i wypadkach śmierci w gminie Dąbrowice 1915-1915 0
51/7/0/1/10 Akta Dąbrowickiego Urzędu Gminnego [ Wykazy: dzierżawców, osób zajmujących się handlem, właścicieli ziemi, żołnierzy, wykazy składek szkolnych] 1915-1916 0
51/7/0/1/11 Akta o wynagrodzeniu dla rezerwistek, których mężowie zostali zabrani na wojnę jak również biednych mieszkańców osady i gminy Dąbrowice 1917-1917 0
51/7/0/1/12 Akta o ściąganiu kosztów kuracyjnych 1917-1917 0
51/7/0/1/13 O szkołach, nauczycielach i wypłacaniu pensji 1917-1917 0
51/7/0/1/14 O rozkładach i ściąganiu podatków gminnych 1917-1917 0
51/7/0/1/15 O szczepieniu ospy i wszelkich zaraźliwych chorobach w gminie 1917-1917 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

216

216

0

1.98

1.98

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.