Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Łęczyckie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 219 j.a.
Starostwo Powiatowe Łęczyckie jako organ administracji państwowej zostało powołane w oparciu o Dekret PKWN z dnia 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej . Działalność starostw normowana była następującymi aktami prawnymi: 1. Ustawą o organizacji i zakresie działania rad narodowych z dnia 11 września 1944 r. znowelizowaną ustawą z dnia 3 stycznia 1946 r., 2. Dekretem PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, 3. Ustawą z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej., 4. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej, 5. Ustawą z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Na czele Starostwa Powiatowego stał starosta mianowany przez kierownika resortu administracji publicznej na wniosek wojewody i na podstawie opinii powiatowej rady narodowej. Kontrolę społeczną nad działalnością starosty sprawowało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Kres działalności starostw położyła ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o organach jednolitej władzy państwowej. Art.. 33 tej ustawy głosił, że znosi się stanowiska wojewody, starosty i wicestarosty, art.. 35, że znosi się urzędy wojewódzkie i starostwa. W 1950 r. zakończyło swą działalność również Starostwo Powiatowe Łęczyckie. Referat Ogólno - Organizacyjny 1945-1950 s. 1-5 Sprawy organizacyjne Starostwa, sprawozdawczość Urzędu, okólniki i zarządzenia, prot. posiedzeń, statystyka dot. pow. łęczyckiego, spr. personalne pracowników, rejestracja szkód wojennych
Referat Ogólno- Budżetowy 1945-1946 s. 54-65 Akta realizacji budżetu, płac, zaopatrzenia w mat. biurowe itp.
Referat Administracyjno- Prawny 1945-1950 s. 66-86 Protokół kontroli gmin, akta spraw repartiacji, nadzór nad USC, akta pozbawienia obywatelstwa polskiego
Referat Karno-Administracyjny 1945-1946 s.87-94 Rejestry karne, orzecznictwo, karno-admin,
Referat Polityczno-Społeczny 1946-1947 s. 95-109 Akta dot. głosowania ludowego w r. 1946, wyborów do sejmu itp.
Referat Wojskowy1945-1947 s. 110-125 Sprawozdawczość okresowa Referatu, rejestry poborowych, zasiłki wojskowe,
Referat Świadczeń Wojskowych 1945-1947 s. 126-158 Sprawozdawczość z obowiązkowych dostaw, wymiar i realizacja świadczeń, spisy powierzchni użytków pow. łęczyckiego, pogłowia zwierzat,
Referat Opieki Społecznej 1945-1949 s. 159-184 Sprawozdania okresowe punktów PKOS, subwencje na opiekę społ., rejestry podopiecznych
Referat Zdrowia 1945 s. 185-189 Akta nadzoru sanitarnego, sprawozdania pokontrolne ośrodków zdrowia, statystyka zachorowań,
Referat Odbudowy 1945 s. 190-194 Statystyka budowlana, sprawozdawczość referatu, pozwolenia na budowę,
Referat Weterynaryjny 1645-1946 s. 195-207 Sprawy personalne, nadzór weterynaryjny, plany i sprawozdania z działalności leczniczej itp
Referat Karno-Administracyjny 1945-1946 s. 208-219 Sprawy Karno-administracyjne.
- brak danych -

Amount of archival material

219

219

0

4.51

4.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.