Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - [1945] 1950-1973 [1987]
- brak danych - 1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 79 j.a.
inwentarz książkowy Yes 361 j.a.
Pierwszymi aktami prawnymi była ustawa z dn. 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret PKWN z dn. 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Ustawa z 11.09.1944 r. określała ogólne zadania Rad Narodowych. Należało do nich planowanie działalności publicznej, kontrola działalności organów wykonawczych, państwowych i samorządowych, powoływanie samorządowych organów wykonawczych /wydziałów rad narodowych/. Był to zakres zadań bardzo ograniczony. Rola rzeczywistych terenowych przedstawicieli i wykonawców władzy państwowej przypadła na mocy dekretu PKWN z dnia 21.08.1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji-wojewodów i starostów oraz kierowanym przez nich odpowiednim urzędom: wojewódzkim, powiatowym. Wojewodowie i starostowie byli niezależni od działającej na ich terenie rady narodowej i dysponowali na podległym sobie obszarze głosem decydującym. Chociaż rada miała możliwośćsprawowania kontroli rad nad ich działalnością. Wytworzyła się wówczas dwuwładza w terenie. Z jednej strony działała administracja państwowa w osobach wojewodów i starostów a z drugiej samorząd terytorialny reprezentowany przez rady narodowe. Jako organ samorządu terytorialnego działało do 1950 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej i istniało do likwidacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dniu 09.12.1973 r. Zagadnienia i kompetencje rad narodowych ulegały kolejnym rozszerzeniom w 1959 r. /uchwała nr 459/ Rady Ministrów oraz nowelizacja ustawy 28.06.1959 r. Zmiany przyniosły także lata 1962, 1969, 1970, 1973. W dniu 09.12.1973 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o radach narodowych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zostało zlikwidowane. Ich funkcję przejął nowopowstały Urząd Miasta.
Miejska Rada Narodowa w Łęczycy została utworzona w lutym 1945 r. Następnie został powołany Zarząd Miejski na czele z burmistrzem. Biuro dzieliło się na referaty: Organizacyjny, Finansowo-Budżetowy, Administracyjny, Spraw Technicznych, Majątkowych. Ponadto przy Biurze działała komisja Miejska i Urząd Stanu Cywilnego. Ustawa z 1950 r. znosiła dotychczasowe struktury samorządu terytorialnego. Pierwsza uroczysta sesja po przeprowadzeniu reorganizacji administracji państwowej odbyła się w Łęczycy w dniu 20.06.1950 r. Na sesji dokonano wyboru Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy. Nowo wybrane prezydium odbyło pierwsze posiedzenie dnia 23.06.1950 r. Dokonano na podziału pracy między członków prezydium oraz przyjęto uchwałę w sprawie podziału biura prezydium. Biuro PMRN w Łęczycy dzieliło się na referaty: Referat Ogólno-Administracyjny, Referat Socjalno-Kulturowy, Referat Finansowy, Referat Wojskowy, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Urzedu Stanu Cywilnego. Do zakresu działalności Referatu Ogólno-Administracyjnego należały sprawy: opracowanie miesięcznych i kwartalnych, rocznych planów pracy PMRN, przygotowanie obrad sesji prezydium oraz opracowywanie uchwał, a także nadzór nad ich właściwym i terminowym wykonaniem, współpraca z innymi referatami w zakresie terminowego przygotowania problemów na posiedzeniu sesji prezydium, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, sprawy poboru, prowadzenie rejestru osób podlegających służbie wojskowej, nadzór nad właściwym zagospodarowaniem budynków. Referat Finansowy : rejestrował wykonanie budżetu tak w dochodach jak i w wydatkach uchalonych corocznie przez MRN w Łęczycy. W skład dochodów wchodziły: podatki od przedsiębiorstw spółdzielczych i od ludności, opłaty skarbowe, a także udziały MRN w dochodach budżetu centralnego zgodnie z zarządzeniem. Na wydatki zaś składały się potrzeby utrzymania i rozwój urządzeń komunalnych w mieście, utrzymanie szkół na terenie Łęczycy oraz działalność kutlurową i pomoc społeczną. Referat Socjalno- Kulturowy prowadził sprawy z zakresu: opieki społecznej, zdrowia publicznego, sanitarne, kulturalno-oświatowe, weterynaryjne. Referat Wojskowy zajmował się: sprawami /poufnymi i tajnymi/, prowadził ewidencję przedpoborowych i poborowych. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zajmowal się: całokształtem prac związanych z zagadnieniami gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie Łęczycy, wykonywał naprawy budynków mieszkalnych, kapitalne remonty, a także oczyszczanie miasta. Do zakresu prac wykonywanych w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego należało: sporzadzanie aktów urodzeń, małżeństw, wydawanie metryk, odpisów zupełnych i skróconych, a także wyciągów z urodzeń, małżeństw i zgonów. W 1959 r. powstał Referat Meldunkowy. Do zakresu prac referatu należało: prowadzenie kontroli ruchu ludności na terenie miasta, dokonywanie zameldowań i wymeldowań osób, sporzadzanie co roku wykazów imiennych dzieci, wykazów osób przebywających na terenie miasta czasowo, wydawanie zaświadczeń zamieszkania. W Łęczycy komisje przy MRN działały od 1945 r. Jednak w myśl uchwały Rady Państwa z dnia 12.05.1950 r. w sprawie wytycznych dla powołania i działalności Komisji PMRN w Łęczycy na posiedzeniu 19.05.1950 r. powołano następujące komisje stałe: Komisję Drogową, Komisję Gospodarki Drogowej, Komisję Finansowo-Budżetową, Komisję Mieszkaniową, Komisję Pracy i Pomocy Społecznej, Komisję Urządzenia Osiedli. Na posiedzeniu PMRN w Łęczycy w dniu 02.10.1950 r. została powołana Miejska Komisja Spisu Narodowego, a 27.11.1950 r. powołano Obywatelską Komisję Podatkową. W dniu 28.10.1952 r. została powołana Komisja Rolna. Zgodnie z ustawą z dnia 31.10.1957 r. o Ordynacji Wyborczej powołana została Komisja Mandatowa, która funkcjonowała w Łęczycy od 1958 r. PMRN w Łęczycy powołało 15.02.1958 r. Komisję Ochrony i Bezpieczeństwa Publicznego. W skład komisji wchodziło 9 czlonków tylko Komisja Gospodarki Drogowej była 8 osobowa. Organem kolegialnym współpracującym z radami były także Komitety Blokowe, które zostały powołane 30.12.1950 r. Zadania komitetów dotyczyły: sprawy warunków bytowych, sanitarno-porządkowych, kultury i oświaty a także zasad współżycia społecznego. Na terenie Łęczycy działało 13 Komitetów Blokowych. W wyniku ustawy o radach narodowych z 1973 r. przestały istnieć referaty PMRN jako terenowe organy administracji państwowej. Ich funkcję przejął Urząd Miasta.
Miejska Rada Narodowa l.1950-1973, od sygn. 1 do sygn. 17: Protokóły z posiedzeń Sesji MRN, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał, kontrola obecności członków, plany pracy,
Komisje Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy l. 1950-1973, od sygn. 18 do sygn. 52: Protokóły z posiedzeń Komisji, sprawy ogólne, działalność komisji, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy l.1951-1973, od sygn. 53 do sygn. 69: Protokóły z posiedzeń Prezydium, sprawy organizacyjne, zarządzenia
wewnętrzne,
Referat Ogólno-Organizacyjny l. 1953-1973, od sygn. 70 do sygn. 128: Sprawy ogólne komitetów blokowych, protokóły z posiedzeń Miejskiego Frontu Jedności Narodu, Społeczna Komisja Pojednawcza Decentralizacja i Rada Miasta, sprawy osobowe rady i jej organów, plany pracy i sprawozdania, wydawnictwa własne, akta wyborcze, spotkania posłów i radnych z wyborcami, szkolenia pracowników ogólne zasady pracy i płacy,
Referat Finansowy l.1950-1968, od sygn.129 do sygn.160: Budżet administracyjny Łęczycy, sprawozdania z budżetu, bilanse roczne PGK, Pr-B, MZBM, odpisy podatku gruntowego, wykazy posiadaczy gruntów na terenie Łęczycy,
Referat Spraw Socjalnych i Kulturowych l. 1951-1965, od sygn. 161 do sygn.166: Akcje na rzecz odbudowy stolicy SFOS, przygotowania do obchodów
Dni Łęczycy, sprawy obcokrajowców,
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1954-1969, od sygn. 167 do sygn. 193: Sprawy związane z budową bloków działalności MPGK, projekty,
Rejestry Meldunkowe l. 1950-1968, od sygn. 194 do sygn. 307: Rejestry mieszkańców,
Akta z lat 1964-1972, od sygn. 308 do sygn. 332: Protokóły posiedzeń, sesje,
Akta z lat 1954-1972, od sygn. 333 do sygn. 342: Protokóły z sesji - duplikaty, protokóły z posiedzeń -duplikaty,
Akta z lat 1951-1962, od sygn. 343 do sygn. 361: Zarządzenia polustracyjne, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, księgi biercze,
Akta z lat 1974-1984, od sygn. 362 do sygn. 440: Rejestry mieszkańców.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
52/14/0/1/1 Księga Protokółw Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1951-1951 0
52/14/0/1/2 Księga Protokółw Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1952-1952 0
52/14/0/1/3 Księga Protokółw Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1953-1953 0
52/14/0/1/4 Księga Protokółw Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1954-1954 0
52/14/0/1/5 Księga Protokółw Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1954-1955 0
52/14/0/1/6 Protokóły z Posiedzeń Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1956-1956 0
52/14/0/1/7 Protokóły z Posiedzeń Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1957-1958 0
52/14/0/1/8 Protokóły z Posiedzeń Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1959-1959 0
52/14/0/1/9 Protokóły z Posiedzeń Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1960-1960 0
52/14/0/1/10 Protokóły z Posiedzeń Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1961-1961 0
52/14/0/1/11 Protokóły z Posiedzeń Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1962-1962 0
52/14/0/1/12 Protokóły z Posiedzeń Sesji Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1963-1963 0
52/14/0/1/13 sprawy organizacyjne miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1969-1973 0
52/14/0/1/14 Realizacja uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Łęczycy 1969-1973 0
52/14/0/1/15 Kontrola obecności członków MRN na plenarnych posiedzeniach miasta Łęczycy 1950-1955 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 27 28 29 30

Amount of archival material

440

361

0

9.30

7.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.