Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - 1950-1973
- brak danych - 1950 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes 679 j.a.
Pierwszymi aktami prawnymi była ustawa z dn. 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych oraz dekret PKWN z dn. 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Ustawa z 11.09.1944 r. określała ogólne zadania Rad Narodowych. Należało do nich planowanie działalności publicznej, kontrola działalności organów wykonawczych, państwowych i samorządowych , powoływanie samorządowych organów wykonawczych /wydziałów rad narodowych/. Był to zakres zadań bardzo ograniczony. Rola rzeczywistych terenowych przedstawicieli i wykonawców władzy państwowej przypadła na mocy dekretu PKWN z dnia 21.08.1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji-wojewodów i starostów oraz kierowanym przez nich odpowiednim urzędom: wojewódzkim, powiatowym. Wojewodowie i starostowie byli niezależni od działającej na ich terenie rady narodowej i dysponowali na podległym sobie obszarze głosem decydującym. Chociaż rada miała możliwość sprawowania kontroli rad nad ich działalnością. Wytworzyła się wówczas dwuwładza w terenie. Z jednej strony działała administracja państwowa w osobach wojewodów i starostów a z drugiej samorząd terytorialny reprezentowany przez rady narodowe. Jako organ samorządu terytorialnego działało do 1950 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej i istniało do likwidacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dniu 09.12.1973 r. Zagadnienia i kompetencje rad narodowych ulegały kolejnym rozszerzeniom w 1959 r. /uchwała nr 459/ Rady Ministrów oraz nowelizacja ustawy 28.06.1959 r. Zmiany przyniosły także lata 1962, 1969, 1970, 1973. W dniu 09.12.1973 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o radach narodowych Prezydium Miejskiej Rady narodowej zostało zlikwidowane. Ich funkcję przejął nowopowstały Urząd Miasta. Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie funkcjonowała od 1945 r. Organem wykonawczym MRN był Zarząd Miejski, pelniący funkcję władzy wykonawczej z burmistrzem na czele. Zarząd przygotowywał sprawy na posiedzeniu Rady, ustalał projekty budżetu, planów gospodarczych, opłat oraz kierował przedsiębiorstwami miejskimi. Organem Zarządu było Biuro Zarządu Miejskiego. Zajmowało się ono obsługą Miejskiej Rady Narodowej i jej prezydium. Biuro dzieliło się na referaty: Referat Organizacyjny, Referat Finansowo-Budżetowy, Referat Administracyjny, Referat Spraw Technicznych i Majątkowych. Przy biurze działała również Kasa Miejska i Urząd Stanu Cywilnego. Ustawa z 1950 r. znosiła dotychczasowe struktury samorządu terytorialnego. Najważniejszym organem zarządzającym i wykonawczym rad stało się prezydium. Na posiedzeniu PMRN w Ozorkowie w dniu 21 czerwca 1950 r. dokonano podziału administracyjnego Biur Prezydium MRN w Ozorkowie-podzielono na 6 Referatów: Referat Ogólno-Administracyjny, Referat Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Referat Wojskowy, Referat Spraw Socjalnych i Kultury, Urząd Stanu Cywilnego. Wszystkie utworzone referaty otrzymały statuty organizacyjne na mocy uchwały Nr 110 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy z dnia 23.09.1964 r. Zgodnie z uchwalą Rady Państwa z dnia 12.05.1950 r. w sprawie wytycznych do powołania i działalności Komisji Rad Narodowych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie powołano komisje stale: Komisja Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Komisja Gospodarki Drogowej, Komisja Finansowo-Budżetowa, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Urządzenia Osiedli, Komisja Mieszkaniowa. Powołano również Komisje niestałą- Przeciwpożarową. Komisje zostały powołane na Sesji PMRN 29.07.1950 r. W skład komisji wchodziło 9 członków tylko komisja przeciwpożarowa była 6-osobowa. Komisja Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej zajmowała się kontrolą sanitarną, podejmowała walkę z postępującym żebractwem. Komisja Gospodarki Drogowej kontrolowała stan ulic, dróg i chodników oraz nadzorowała przeprowadzane w mieście roboty drogowe, przebudowy, remonty ulic, chodników i nawierzchni. Komisja Finansowo-Budżetowa przeprowadzała szczegółową kontrolę z wykonania budżetu administracyjnego oraz przedsiębiorstw i zakładów w Ozorkowie. Komisja Oświaty i Kultury przeprowadzała kontrolę szkół po lini nauczania i wychowania oraz wszystkich szkół odnośnie remontów, prowadziła dokształcanie nauczycieli oraz sprawowala opiekę nad zabytkami. Komisja Urządzenia Osiedli kontrolowała remonty kapitalne osiedli, czuwała nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Komisja Mieszkaniowa zajmowała się sprawami przydziału mieszkań i była rozwiązana w dniu 16.06.1951 r. Oprócz tego funkcjonowały Komisje: Miejska Komisja do Walki ze Spekulacją powołana 25.08.1951 r., komisja Zaopatrzenia Ludności, komisja Budowlana, komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Społeczna Komisja Pojednawcza, która działała od 30.03.1965 r. Swą prace opierała na wzorcowym regulaminie z dnia 30.03.1965 r. dla Społecznych Komisji Pojednawczych uchwaloną przez Ogólnopolski Komitet Frontu Jedności Narodu. Na podstawie ustawy z dnia 25.01.1958 r. na terenach miejskich tworzy się Komitety Blokowe, które rozpoczeły swoją działalność od 20.03.1965 r. Na terenie Ozorkowa funkcjonowało 8 Komitetów Blokowych. W 1973 r. znosi się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie Referat Ogólno-Administracyjny l.1951-1972, od sygn. 1 do sygn. 14: zarządzenia własne.
Miejska Rada Narodowa w Ozorkowie l.1951-1973, od sygn. 15 do sygn.76: sprawy organizacyjne MRN, protokoły z posiedzeń MRN, materiały na sesję MRN, sprawozdania z wykonania uchwał, spotkania posłów i radnych z wyborcami.
Komisja Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie l. 1951-1973, od sygn. 77 do sygn.236: plany pracy, protokoły Komisji, sprawozdania z działalności komisji, zespoły radnych.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej l.1950-1973, od sygn. 237 do sygn.422: protokoły z posiedzeń, realizacja uchwał PMRN w Ozorkowie, komitety blokowe, zjazdy, konferencje, narady, planowanie działalności i plany pracy, sprawozdawczość ogólna, sprawozdawczość GUS-spis rolny, wydawnictwa własne i informacje PMRN, protokoły z rozpraw karno-administracyjnych, sprawozdania z wykonania budżetu.
Referat Finansowy l. 1951-1973, od sygn. 423 do sygn.454: budżet MRN i jego wykonanie, inwestycyjny plan rzeczowo-finansowy, sprawozdania z wykonania budżetu.
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1951-1973, od sygn. 455 do sygn. 514: sprawozdania z działalności wydziału, sprawozdawczość resortowa, plany pracy referatu, projekty techniczne, budownictwo i remonty budynków urządzenia i inwestycje komunalne.
Akta z l. 1950-1961, od sygn. 515 do sygn.557: protokoły z posiedzeń PMRN, uchwały, plany pracy, komisje, sprawozdania z działalności, złota księga.
Akta z l. 1950-1973, od sygn. 558 do sygn.624: protokoły z posiedzeń, protokoły z sesji oraz duplikaty z posiedzeń i sesji, sprawy kolegialne, sprawy notarialne.
Akta z l. 1951-1971, od sygn. 625 do sygn.679: akta pracowników biurowych, pozwolenia na budowę, kosztorysy.
- brak danych -

Amount of archival material

679

679

0

10.74

10.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.