Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Witonia powiat łęczycki

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - 1870-1954
- brak danych - 1870 - 1941
1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 275 j.a.
Podwaliny pod istnienie władz gminnych położyło ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego. W roku 1809 r. zarządzeniem Księstwa Warszawskiego Fryderyka Augusta ustanowiono na czele gminy wójta, który miał sprwować władzę administracyjną na podległym mu terenie. Do kompetencji wójta należało: ogłoszenie i nadzorowanie przepisów prawnych, administrowanie majątkiem gminy, kierowanie robotami publicznymi, pobór podatków, utrzymanie porzadku i sprawowanie dozoru policyjnego. Do pomopcy wójtowi powołano radę wiejską/gminną, której skład liczbowy był uzależniony od liczebności gminy. Na czele wsi wchodzącej w skład gminy stali sołtysi podlegający bezpośrednio wójtowi. Kojejne zmiany zostały wprowadzone przez władze Królestwa Polskiego i dotyczyły urządzenia gmin wiejskich. Władzę naczelną wsi sprawowali właściciele wsi osobiście lub przez siebie delegowanych wójtów. Wójt przejął całość spraw wiejskich, co spowodowało zlikwidowanie rady gminnej. Odrodzenie organu samorządowego, jakim była rada nastąpioło w 1859 na podstawie ukazu carskiego z 03.03.1859 r. Zmiany wprowadził również nakaz carski z roku 1864. Na jego podstawie na administrację gminy składały się: zebrania gminne, wójt, sołtysi i sąd gminny z ławnikami. Taki stan przetrwał do I wojny, a zmieniły go dopiero dekrety odrodzonej władzy polskiej. 23 maja 1933 r. ukazała się ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, zgodnie z którą organem stanowiącym i kontrolującym w gminach wiejskich była rada gminna, a organem zarządzającym i wykonawczym-zarząd gminy. Podstawą działania samorządu gminnego po II wojnie światowej stała się ustawa KRN z dnia 11.09.1944 r., dekret PKWN z 23.11.1944 r. oraz ustawa z 14.01.1946 r. W myśl w/w ustaw terenowym organem przedstawicielskim i organem władzy państwowej miały być gminne rady narodowe. Następnie uchwałą z dnia 20 marca 1950 r. o powołaniu jednolitej władzy państwowej zniesione zostały zarządy gminne, a ich dotychczasowy zakres przejeły gminne rady narodowe i ich organa wykonawcze. Gminne Rady Narodowe zostały zlikwidowane w 1954 r. Gminnoee Vitonskooe Upravleenie 1870-1914 od sygn. 1 do sygn. 63 Księgi obrad gminnych, księgi ludności,
sprawy handlowe i przemysłowe, akta dotyczące
cudzoziemców zamieszkałych na terenie gminy,
sprawy dot. Sytuacji wojskowej
Urząd Gminy 1916-1931 od sygn. 64 do sygn.89 Statystyka rolna dot. Zasiewów, o radach
i zebraniach gminnychb, budżet, o zmianie granic
gminy, rejestr kontroli ruchu ludności,
Zarząd Gminy 1927-1939 od sygn. 90 do sygn.123 Uchwały zarządu gminnego, księgi kontroli ruchu
ludności, rejestr mieszkańców,
Gminna Rada Narodowa 1945-1949 od sygn. 124 do sygn.128 Protokóły GRN, uchwały,
Zarząd Gminy 1940-1950 od sygn. 129 do sygn.145 Księgi biercze podatków, sprawy personalne
pracowników, protokóły z zebrań gromadzkich,
majątek gminy i gromad
Dział Finansowo-
Budżetowy 1945-1950 od sygn. 146 do sygn.155 Budżet administracyjny zakładów
i przedsiębiorstw,

Dział Gospodarki Gminnej 1947-1950 od sygn. 156 do sygn.157 Rolnictwo Gminy Witonia, Komisje Rolnictwa i
Leśnictwa,
Dział Administracji Społecznej 1947 od sygn. 158 do sygn.159 Oświata, kultura, sztuka,
Dział Administracyjny 1945-1950 od sygn. 160 do sygn.167 Akta Stanu Cywilnego, sprawy wyznaniowe,
ubezpieczenie budynków i ruchomości rolnych,
rejestr osób opuszczających gminę,
Prezydium Gminnej Rady Narodowej
Dział Ogólno-Administracyjny 1951-1952 od sygn. 168 do sygn.180 Protokóły z posiedzeń. Komisje,
Dział Finansowy 1951 od sygn. 181 do sygn.234 Budżet, sprawozdania roczne
Braki ze skontrum w 1995 r.: 72, 78, 83, 123, 124, 131, 144,150, 167, 175,179
Dopisano po skontrum sygn. 190-234,
1887-1952 od sygn 235 do sygn. 251 Budżet administracyjny, protokóły, wykazy parafii,
Na podstawie decyzji KOMA z dnia 19.12.2001 r. Zezwolenie Nr 268/01 wybrakowano sygn:186,187,188,189
1953-1954 od sygn. 252 do sygn. 253 Protokóły z posiedzeń, protokóły z sesji
1910-1952 od sygn. 254 do sygn. 290 Dokmenty meldunkowe, dokumenty metrykalne
do rejestrów mieszkańców majątek gminy
i gromad
zebrania i urzędowanie ciał samorządowych,
rejestr wymiarowy podatku gruntowego,
rejestr umorzeń
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
52/38/0/1/1 Księga obrad Gminnych 4/16 VII- 18/30 XII 1870-1871 0
52/38/0/1/2 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom I w. Witonia 1872-1932 361
52/38/0/1/3 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom II w. Witonia 1872-1932 314
52/38/0/1/4 Kniga postajannogo narodonaselenijaTom III Rybitwy, Michały, Oraczew, Gajew 1872-1932 322
52/38/0/1/5 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom IV Szamów, Rudniki - wieś, Wargawa - wieś, Wargawka 1872-1932 336
52/38/0/1/6 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom V Byszew- wieś, Budki - wieś, Kostusin 1872-1932 375
52/38/0/1/7 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom VI Leszno - wieś 1872-1932 338
52/38/0/1/8 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom VII Strzegocin, Obidów 1872-1932 410
52/38/0/1/9 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom VIII Obidówek, Wierzynki, Julinki - wieś 1872-1932 311
52/38/0/1/10 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom IX Węglewice- wieś, Nędzerzew, Gadzianówek - wieś 1872-1932 317
52/38/0/1/11 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom X Korokorczyca, Ględzianów, Zieleniew - wieś 1872-1932 362
52/38/0/1/12 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom XI Ktery 1872-1932 343
52/38/0/1/13 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom XII Ktery, Kuchary II - wieś 1872-1932 355
52/38/0/1/14 Kniga postajannogo narodonaselenija Tom XIII wieś Romartów 1872-1932 0
52/38/0/1/15 Kniga postajannogo narodonaselenija / Skorowidz do ksiąg ludności stałej od A do J/ 1872-1932 0
1 2 3 4 ... 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20

Amount of archival material

275

275

0

8.85

8.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.