Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy

Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy
- brak danych - [1929] 1950-1973 [1990]
- brak danych - 1950 - 1973
1974 - 1974
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes 2772j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 210 j.a.
W dniu 20.III.1950 r. została uchwalona ustawa o ''o terenowych organach jednolitej władzy państwowej'', która w sposób zasadniczy zmieniła ustrój i kompetencje terenowych ośrodków władzy. Na jej podstawie zlikwidowano zarówno dotychczasowe organy terenowej administracji państwowej /stanowiska wojewodów i starostów oraz podległe im urzędy/ jak i całą instytucję samorządu terytorialnego /wydziały wojewódzkie i powiatowe/. Wszystkie funkcje zlikwidowanych jednostek przejeły zorganizowane rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej. Ich zadaniem stało się kierowanie na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną.Tak jak dotychczas rady obradować miały na sesjach. Organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej zostało jej prezydium, które przejeło w ten sposób wszystkie uprawnienia dotychczasowych organów władzy państwowej / wojewodów i starostów/. Prezydium działało poprzez powołane przez siebie wydziały. Zarówno prezydia, jak i ich wydziały zostały podwójnie podporządkowane - z jednej strony własnej radzie narodowej, a z drugiej odpowiednio prezydiom i wydziałom rady narodowej wyższego stopnia. W 1958 r. uchwalona została nowa ustawa, która rozszerzała i precyzowała uprawnienia rad narodowych poszczególnych stopni, przy jednoczesnym zachowaniu zasadniczych postanowień z 1950 r. Rozszerzono zadania i uprawnienia komisji rad, prezydium zostało nieco ściślej podporządkowane radzie. Dużą samodzielność uzyskały wydziały, które stawały się terenowymi organami administracji państwowej i działać miały we własnym imieniu, przy ogólnym jedynie nadzorze prezydium. Ustawa z 1959 r.- nieznacznie zmodyfikowana w 1963 r. /m. in. Rozszerzono wtedy uprawnienia gospodarcze rad dzięki zwiększeniu ilości zarządzanych i kontrolowanych przez nie zakładów produkcyjnych/ - obowiązywała do 1973 r. i stała się nieaktualna w związku z przeprowadzoną wówczas reorganizacją podziału terytorialno-administracyjnego kraju. Pozycję rad w nowej strukturze władzy terenowej określała ustawa z 22.XI.1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. Rady narodowe przedstawiono w niej jako ''organy władzy państwowej i podstawowe organy samorządu terytorialnego''.
Powiatowa Rada Narodowa w Łęczycy powstała na poczatku 1945 r. W dniach 5 i 6 lutego 1945 r. odbyły sięwybory a 16.02.1945 r. pierwsze posiedzenie nowowybranej rady. Jako organ samorządu terytorialnego działała ona do 1950 r. Ustawa z 20.03.1950 r. określala dość ogólnikowo zadania i uprawnienia rad narodowych wszystkich stopni. Należało do nich: kierowanie na swoim terenie dzialalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewnienie ochrony, porządku publicznego i czuwanie nad przestrzeganiem praworządności demokratycznej, ochranianie własności społecznej, współdzialanie w umocnieniu obronności państwa, uchwalanie terenowych planów gospodarczych i budżetów oraz nadzorowanie ich wykonania, kontrola społeczna działalności urzędów, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji, wybieranie i odwoływanie prezydium rady oraz powoływanie jej komisji. Pierwsza uroczysta sesja rady po przeprowadzonej reorganizacji administracji państwowej odbyla się w Sali kina ''Wolność'' w Łęczycy dn. 7.06.1950 r. Na sesji przyjęto tymczasowy regulamin obrad rad narodowych, wydanych przez Radę Państwa. Do ważniejszych jego postanowień należało: rada obraduje na sesjach, sesje zwołuje prezydium rady, rada może obradować i podejmować uchwały, posiedzenia rady są jawne, tajność obrad zarządza przewodniczący obrad, w obradach mogą brać udział zaproszeni goście spoza grona rady, uchwały zapadają większością głosów. Na sesjach w latach 1950-1951 dokonano wielu zmian w składzie rady i jej komisji. W dn. 5.12.1954 r. zostały przeprowadzone wybory do rad narodowych. Na pierwszej sesji w dn. 18.12.1954 r. w obecności przewodniczacego Rady Państwa Stefana Tynara członkowie dokonali wyboru prezydium rady /przewodniczącym został Eugeniusz Rudniak/ i składu osobowego komisji. Ustawa z 1958 r. określała precyzyjnie kompetencje rad narodowych poszczególnych szczebli. Do zakresu należały sprawy związane z przedsiębiorstwami mechanizacji rolnictwa i robót melioracyjnych, obsługą weterynaryjną, ochroną roślin, upowszechnianiem wiedzy rolniczej, kontrolą działalności kółek i organizacji rolniczych, pomocą dla spółdzielni produkcyjnych, przedsiębiorstwami przemysłu terenowego, budownictwem wiejskim, przedsiębiorstwami miejskiego handlu detalicznego, budowa i utrzymaniem dróg lokalnych, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, powiatowym domem kultury, teatrami, kinami, muzeami i archiwami regionalnymi, lecznictwem otwartym, zakładami pomocy społecznej. Wybory w dn. 02.02.1958 r. wyłoniły nową Rade Narodową w Łęczycy, która podobnie jak w 1954 r. wybrała prezydium i członków komisji. Na II sesji 23.04.1958 r. został rozszerzony regulamin. PRN obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych, sesje zwołuje PRN. Głównym zadaniem PRN było: podejmowanie wieloletnich uchwał i rocznych planów gospodarczych powiatu łeczyckiego, uchwalanie budżetów rocznych powiatu, rozpatrywanie sprawozdań i wykonanie planu i budżetu, koordynowanie działalności gromadzkich i miejskich rad narodowych na terenie powiatu, powoływanie i odwoływanie organów rady , komisji i prezydium, ustalanie wytycznych dla ich pracy, rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności, uchylanie uchwał gromadzkichi miejskich rad narodowych sprzecznych z przepisami lub niezgodnych z polityką państwa, uchwalanie rocznych planów pracy rady. Prezydium jest organem wykonawczym i zarządzającym rady, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje jej uchwały. Wydziały tworzy prezydium PRN, ono też powołuje, odwołuje ich kierowników. PRN powołuje komisje stałe lub niestałe. Zadania komisji: współdziałanie z prezydium w przygotowywniu sesji, wydawanie opini, opracowywanie projektów, uchwał, kontrola wykonania uchwał, ropatrywanie wniosków wyborców i występowanie z nimi na sesjach rady, kontrola z ramienia PRN działalności wydziałów oraz instytucji podległych radzie, wnioski, opinie na temat działalności tych instytucji. Od 1958 r. ustaliła się w Łęczycy procedura wybierania na pierwszych sesjach po kolejnych wyborach prezydium nowej rady narodowej, składu osobowego jej stałych komisji i specjalnej komisji mającej opracować nowy regulamin obrad. Tak było po wyborach w latach 1961, 1965, 1969. Na pierwszej lub drugiej sesji nowej rady wybierano także w Łęczycy od 1961 r. Konwent Seniorów, jako ciało doradcze. Ostatnie kadencje rad narodowych działających na podstawie ustawy z 1958 r. zakończyły się w roku 1973.
Przez cały okres 1945-1973 PRN w Łęczycy obejmowło zasięgiem swojego działania cały obszar ówczesnego powiatu łęczyckiego i podlegała zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjno-terytorialnym kraju Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Łodzi. Na IV sesji PRN w Łęczycy w dniu 14.IX.1950 r. zostały powołane następujące komisje stałe: Finansów, Budżetu i Planu, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Budownictwa, Komunikacji, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Handlu, Porządku Publicznego. W skład komisji wchodziło 9 członków tylko Komisji Rolnictwa i Leśnictwa była 10 osobowa. Na VI sesji rady w dn. 18.06.1952 r. utworzona została Komisja Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego. W 1954 r. Komisja Oświaty i Kultury została podzielona na Komisję Oświaty i Komisję Kultury. W 1958 r. powołano komisje stałe: Finansów, Budżetu i Planu, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Leśnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Handlu i Przemysłu, Oświaty i Kultury, Zdrowia, od 1959 r. Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej, Komunikacji. Liczba członków komisji była 7-osobowa. Powołano również komisję do opracowania nowego regulaminu obrad rady, który został przyjęty w dniu 23.II.1958 r. W 1961 r. do działających Komisji z 1958 r. dodano Komisję Mandatową. Po wyborach z 1965 r. skład stałych komisji przy PRN w Łęczycy był następujący: Komisja Finansów, Budżetu i Planu, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Przemysłu i Handlu, Komisja Oświaty, Komisja Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Socjalna, Komisja Komunikacji i Gospodarki Drogowej, Komisja Mandatowa. Takie same komisje utworzono po wyborach w 1969 r. i w niezmienionym kształcie przetrwały do 1973 r. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Wojciech Pytlak, Płock -Łęczyca 1987].
Powiatowa Rada Narodowa i Komisje l. 1950-1973, od sygn. 1 do sygn. 212: protokóły Sesji Powiatowej Rady Narodowej, rejestr uchwał PRN, Konwent Seniorów, PPRN, Sesje, obsługa, przygotowanie.
Powiatowa Rada Wydział Organizacyjno-Prawny l. 1950-1973, od sygn. 213 do sygn. 520: protokóły posiedzeń Prezydium, sprawy organizacyjne Prezydium, organizacja organów Prezydium, plany pracy PRN i jej Prezydium, sprawy członków Prezydium, przepisy i zarządzenia, normatywy kancelaryjne, konferencje i narady członków organów kolegialnych, spotkania posłów i radnych WRN i PRN z wyborcami, podział administracyjny.
Powiatowa Komisja Planowania l. 1955-1973/75, od sygn.521 do sygn.598 : statuty, regulaminy, schematy organizacyjne, wytyczne i wskaźniki władz nadrzędnych, plany gospodarcze, powiatu łęczyckiego, kontrole i inspekcje, zarzadzenia pokontrolne.
Wydział Budżetowo-Gospodarczy l. 1960-1973, od sygn. 599 do sygn. 637: organizacja wydziału, zarządzania i wytyczne wydziału, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, organizacja.
Wydział Finansowy l. 1956-1973, od sygn. 638 do sygn. 865: organizacja wydziału, planowanie finansowe i budżetowe, budżet zbiorczy powiatu, planowanie dochodów państwowych, budżety terenowe, zbiorcze, analizy wykonania budżetu, sprawozdawczość i statystyka, inspekcje.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej l. 1955-1973, od sygn. 866 do sygn. 909: komisje-protokóły, plany perspektywiczne, plany wieloletnie i roczne oraz sprawozdania z ich wykonania, opracowania statystyczne-własne,zarządzenia i protokóły kontroli.
Wydział Handlu Przemysłu i Usług l. 1951-1973, od sygn. 910 do sygn. 1148: akty normatywne Rady Państwa, Rady Ministrów i innych organów administracji państwowej, zarządzenia, instrukcje,wytyczne, organizacja wydziału, plany roczne i sprawozdania, z ich wykonania z ch realizacji, lokalizacja sieci handlowych i zakładów gastronomicznych, kontrola zewnętrzna wydziału, protokóły z narad własnych, narady i odprawy własne, karty rzemieślnicze.
Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki l. 1958-1972, od sygn. 1149 do sygn.1318: Zarządzenia i instrukcje, wytyczne Prezydium WRN, uchwały PPRN, sprawy organizacyjne, Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, plany pracy, ewidencj członkówPKKFiT, plany perspektywiczne oraz sprawozdania z ich wykonania, szkolenia kadr.
Wydział Oświaty l. 1950-1973, od sygn.1319 do sygn.1504 : plany i sprawozdania perspektywiczne, wieloletnie, roczne opracowanie przez własną jednostkę, sprawozdania własne, podstawowe zasady gospodarki finansowej, analiza wykonania budżetu, organizacja sieci szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa l. 1961-1973, od sygn.1505 do sygn. 1533: plany perspektywiczne i wieloletnie powiatu oraz sprawozdania z ich wykonania, statystyka i analiza rolnictwa i leśnictwa.
Wydział Spraw Wewnętrznych l. 1955-1972, od sygn.1534 do sygn. 1641: organizacja i zakres działania wydziału, plany i sprawozdania
z ich wykonania, ewidencja oddziałów Kół Stowarzyszeń, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego.
Wydział Zatrudnienia l. 1957-1973, od sygn. 1642 do sygn. 1718: organizacja i zakres działania wydziału, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, kontrole zewnętrzne, bilanse siły roboczej, sprawozdania z pośrednictwa pracy, werbunku.
Wydział Zdrowia l. 1968-1973, od sygn.1719 do sygn. 1751: zarządzenie Ministra Zdrowia i plany robocze, sprawozdania kontrola jednostek podległych i nadzorowanych.
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury l. 1956-1975, od sygn. 1752 do sygn. 2763: decyzje budowlane wydane przez Wydział.
Akta z lat 1950-1970, od sygn. 2764 do sygn. 2777: dokumety dotyczące gospodarstw poniemieckich.
Akta z lat 1960-1972, od sygn.2778 do sygn. 2779: odpisy uchwał, mapy glebowo-rolnicze
Akta z lat 1958-1969, od sygn. 2780 do sygn. 2793: protokóły posiedzeń i narad Obwodowych Komisji Wyborczych, działność ośrodka, zawody i imprezy sportowe organizowane przez PKKFiT.
Akta z lat 1973, sygn. 2794: protokoły posiedzeń Prezydium PRN w Łęczycy.
Akta z lat 1972-1975, od sygn. 2795 do sygn. 2921: sprawy uwłaszczeniowe.
Akta z lat [1937]1950-1973[1990], od sygn. 2922 do sygn. 2943: rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, parcelacje byłych majatków ziemskich.
Akta z lat [1949]1950-1975[1977, od sygn. 2944 do sygn. 2948: sprawy przekazywania wykupu przymusowego i przejęcia na własność skarbu państwa nieruchomosci rolnych.
Akta z lat [1949]1961-1975[1979], od sygn. 2949 do sygn. 2982: lokalizacje szczegółowe, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowej.
- brak danych -

Amount of archival material

2982

2762

0

117.21

113.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.