Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Cechy miasta Kalisz

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1347, 1561 - 1897, I poł. XX w.
- brak danych - 1347 - 1347
1561 - 1561
1576 - 1576
1593 - 1593
1597 - 1745
1794 - 1847
1852 - 1897
1901 - 1950
- brak danych - tak
cechy, związki rzemieślnicze - - polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W ustroju feudalnym cechy obejmowały niemal wszystkie aspekty życia ówczesnego rzemieślnika. Były organizacjami o celach religijnych, politycznych, wojskowych, towarzyskich a przede wszystkim gospodarczych. Jako organizacje producentów przejawiały tendencje jednostronnego popierania wytwórców, nie dysponując swobodą w organizowaniu życia przemysłowego. Statuty cechów musiały być zatwierdzane przez radę miejską a później przez panującego. Do naczelnych zadań cechów należało czuwanie nad jakością, organizacją i techniką pracy oraz zbytem wyprodukowanych towarów. Władzą ustawodawczą i kontrolującą było zebranie ogółu członków cechu. Władza wykonawcza była w ręku starszych cechu. Od roku 1552 każdy cech miał prawo wybierania czterech elektów. Kadencja starszych cechu trwała jeden rok. Związki, które tworzyli rzemieślnicy w wiekach XV - XVIII występowały pod dwoma nazwami: cechów i bractw. Wśród cechów istniejących w tym okresie rozróżniamy cechy zwykłe obejmujące rzemieślników jednego zawodu oraz łączne grupujące rzemieślników pokrewnych specjalności. W XIX wieku obok rzemiosła wkroczyły w życie gospodarcze nowe rodzaje wytwórczości, mianowicie przemysł fabryczny dla którego przywileje i praw cechowe stały się przeszkodą. Władze pruskie wprowadziły udogodnienia dla przemysłu - podatek przemysłowy. Każdy kto go uiszczał mógł uprawiać rzemiosło bez przynależności do cechu, toteż cechy zawiesiły swoja działalność. Ustawa z dnia 29 lutego 1849 roku zniosła wolność uprawiania zawodu i przemysłu. Kolejne zmiany przyniósł rok 1898 w organizacji cechów. Ostatecznie rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 roku wprowadziło obowiązek posiadania kwalifikacji do prowadzenia samoistnego warsztatu rzemieślniczego. Od 15 grudnia 1927 roku cechy znalazły się pod nadzorem Zarządu Miejskiego. Okres 1939-1945 był okresem przerwy w działalności organizacji cechowych. Cechy zaczęły się na nowo organizować w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. [Na podst. wstępu do inwentarza M. Miki] Zespół zawiera materiały cechów: cyrulików, kupców, piekarzy, rzeźników i szewców (statuty, przywileje, korespondencja, księgi wpisu) W zespole zmikrofilmowano 26 j. a. o sygn.: 1-25 (nr O: 63898-63922), 32 (nr O 63923) oraz zdigitalizowano (skany) 31j.a. o sygn.:1-8(nr 53: 95112-95119), 10-32 (nr 53: 95121-95143)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1318/0/-/1 Protokolarz posiedzeń cechu cyrulików w Kaliszu 1681-1745 34
53/1318/0/-/2 Księga wpisu mistrzów do cechu przyjęć uczniów w naukę i wyzwolin na czeladników rzemiosła cyrulickiego w Kaliszu 1597-1711 81
53/1318/0/-/3 Teczka odpisów przywilejów kupieckich 1298-1668 26
53/1318/0/-/4 Regulamin Zgromadzenia Kupców w Kaliszu 1889 34
53/1318/0/-/5 Generalverordnungen 1794-1801 135
53/1318/0/-/6 Urząd Zgromadzenia Kupieckiego w mieście Kaliszu 1817-1820 137
53/1318/0/-/7 Czynności Zgromadzenia Kupieckiego w Kaliszu 1826-1828 96
53/1318/0/-/8 Księga dziennika Zgromadzenia Kupieckiego miasta Kalisza 1819-1821 85
53/1318/0/-/9 Dziennik Zgromadzenia Kupców miasta Kalisza obejmujący w sobie wszelkie czynności starszch, przedstawienia, postanowienia sesjonalne 1821-1826 102
53/1318/0/-/10 Dowody o utworzeniu stypendium przez Szymo- Szymanowskiego pod nazwą "Aleksandryjskie" 1867-1878 38
53/1318/0/-/11 A. Konfraterni Kupieckiej Kaliskiej tyczące się zażaleń kupców tutejszych względem handlowania różnymi towarami przez osoby konsensu na to nie mających 1808 11
53/1318/0/-/12 Lista kupców zatwierdzona w roku 1826 i dalsza ubutych i przybyłych 1826-1827 94
53/1318/0/-/13 Księga- spis kupców, subiektów i uczni żydowskich 1817-1847 81
53/1318/0/-/14 Lista kramarzy w Kaliszu 1852-1860 9
53/1318/0/-/15 Acta von ertheilten Handelskoncessionen 1798-1800 8
1 2 3

Amount of archival material

32

32

0

0.37

0.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.