Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Okręgowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1918 - 1949] 1950 - 1989
- brak danych - 1918 - 1949
1950 - 1982
1954 - 1961
1963 - 1989
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 1067 j.a. (sygn. 1-1032, 1432-1466), patrz też system informatyczny
inwentarz kartkowy Yes 44 j.a.
indeks rzeczowy No dotyczy materiałów pamiętnikarskich (w inw. książkowym str. 201-205)
indeks osobowy No system informatyczny, autorzy materiałów pamiętnikarskich (w inw. książkowym str. 119-200)
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację powstał w wyniku zjednoczenia 11 organizacji kombatanckich podczas Kongresu Zjednoczeniowego, który obradował w Warszawie w dniach od 1–2 września 1949 r. Kongres uchwalił statut i powołał władze naczelne, tj.: Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i Radę Naczelną, która wyłoniła spośród siebie Zarząd Główny, jako organ wykonawczy Związku.
Członkami Związku mogli być uczestnicy walki o niepodległość i demokrację, to jest weterani walk rewolucyjnych, uczestnicy powstań narodowościowych, kombatanci II wojny światowej i Ruchu Oporu, byli więźniowie polityczni hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych, uczestnicy walk z podziemiem.
Na terenie Wielkopolski do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przystąpiły w 1949 roku trzy organizacje, które tu działały od 1945 roku: Związek Powstańców Wielkopolskich, Związek Bojowników z Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim o Niepodległość i Demokrację oraz Polski Związek byłych Więźniów Politycznych.
Najwyższą władzą na szczeblu Okręgu był Zjazd Okręgowy. Do jego kompetencji należało:
1. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu,
2. wybór władz okręgu, to jest Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjazd,
4. wybór delegatów na Kongres Krajowy.
Komisja Rewizyjna była organem kontrolnym Okręgu.
Organem władzy, wybranym przez Zjazd, był Sąd Koleżeński.
Organem wykonawczym Okręgu był Związek Okręgowy. Do jego zadań należało:
1. kierowanie działalnością Związku na terenie Okręgu,
2. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
3. wykonywanie uchwał władz naczelnych,
4. przygotowywanie i zatwierdzanie planów i sprawozdań,
5. administracja finansami i majątkiem Okręgu,
6. czuwanie nad pracą Oddziałów i Kół,
7. egzekwowanie kar dyscyplinarnych wobec podległych zarządów i ich członków
8. powoływanie okręgowych komisji problemowych i środowiskowych.
Zarząd Okręgu odbywał swe posiedzenia w czasie tak zwanych zebrań plenarnych, w których uczestniczyli członkowie Zarządu oraz przewodniczący komisji środowiskowych i problemowych. Posiedzenia plenarne odbywały się w zasadzie trzy razy w roku.

Wśród komisji problemowych na szczególną uwagę zasługuje Okręgowa Komisja Historyczna. Powołana została pod koniec 1957 roku. Głównym zadaniem Komisji było zbieranie, zabezpieczanie i popularyzowanie materiałów pamiętnikarskich, dotyczących walk o narodowe i społeczne wyzwolenie Kraju. Owocem jej działalności są akta pamiętnikarskie, które znajdują się w omawianym zespole.

Podstawowymi jednostkami, a zarazem najniższymi w drabinie organizacyjnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, były Koła. Dzielono je na: koła samodzielne /Starołęka, Żegrze, Poznań Główna, Kostrzyn, Piła/, które bezpośrednio podlegały Zarządowi Okręgu, oraz miejskie, wiejskie i przyzakładowe. Władzą najwyższą w kołach były Walne Zebrania, które powoływały zarządy kół i ich komisje rewizyjne.
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację od roku 1969, decyzją Rady Ministrów zaliczony został do stowarzyszeń o Wyższej Użyteczności Publicznej. Natomiast w 1972 roku powołano Urząd do spraw Kombatantów z ministrem Mieczysławem Grudniem na czele. Od 1 X 1973 roku zaczął działać w Poznańskim Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Pełnomocnik Urzędu do spraw Kombatantów w osobie wiceprezesa Zarządu, Mieczysława Koniecznego.
[na podst. wstępu do inwentarza Tadeusza Salamona]


Akta Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację dokumentują organizację i działalność Związku na terenie województwa poznańskiego w latach 1949–1982. Pokazują też proces okazywania opieki socjalnej państwa względem kombatantów (udzielanie zapomóg, rent specjalnych, dodatków do uposażeń, opieki socjalnej i lekarskiej itp.).

Zespół zawiera wiele materiałów do badań historycznych i socjologicznych nad poznańskim środowiskiem kombatanckim.
Szczególnie bogatej i różnorodnej bazy źródłowej do badań nad historią najnowszą Polski dostarczyć mogą materiały zebrane przez Okręgową Komisję Historyczną. Są to przede wszystkim akta o charakterze pamiętnikarskim, a więc: pamiętniki, życiorysy, wspomnienia, ankiety i różnorodne opracowania popularne, popularno-naukowe i naukowe. Dotyczą bogatych przemian społeczno – politycznych, które miały miejsce na terenie Polski i Europy w pierwszej połowie XX wieku.

Zespół zawiera szczątki: 1415/1 Związek Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu z lat 1946 - 1948 oraz
1415/2 Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w Poznaniu z lat 1945 - 1949
W zespole zdigitalizowano (skany) 184 j.a. o sygn.: 29-54, 97, 232-234, 334-336, 340, 346, 350-358, 361-372, 375-384, 386-453, 457-478, 480-507
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 2 0
1 Organizacja i zarządzanie 0 0
1.1 Udział Okręgu w Kongresach 15 1959-1974 0
1.2 Zjazdy Okręgowe 18 1956-1974 501
1.3 Komisja Rewizyjna 6 1949-1974 121
1.4 Sąd Koleżeński 3 1963-1973 42
1.5 Konferencje Okręgowe 3 1958-1969 61
1.6 Zespół Partyjny 1 1959-1975 0
1.7 Organizacja Zarządu 14 1957-1975 363
1.8 Okólniki, zarządzenia, instrukcje 11 1950-1975 0
1.9 Posiedzenia plenarne Zarządu Okręgu 14 1957-1976 0
1.10 Posiedzenia Zarządu 2 1955-1964 0
1.11 Posiedzenia prezydium Zarządu 16 1954-1975 90
1.12 Protokoły z narad i spotkań 3 1954-1976 0
1.13 Plany i sprawozdania 16 1952-1976 0
1.14 Preliminarze i sprawozdania finansowe 26 1958-1973 0
1.15 Działalność społeczno-polityczna 24 1952-1975 0
1.16 Działalność gospodarcza 8 1957-1976 0
1.17 Współdziałanie z radami narodowymi 11 1950-1974 0
1.18 Współdziałanie z organizacjami społecznymi 2 1959-1974 0
1.19 Archiwum i wycinki prasowe 19 1956-1974 0
1.20 [ZOSIA] Brakująca seria 1 1946-1948 0
2 Komisje i Kluby Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu 0 0
2.1 Komisje środowiskowe - Komisja Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905 - 1917 4 1950-1982 0
2.2 Komisje środowiskowe - Krajowa Komisja Weteranów Powstania Wielkopolskiego 19 1957-1975 102
2.3 Komisje środowiskowe - Wojewódzka Komisja Weteranów Powstań Śląskich 16 1921-1973 0
2.4 Komisja Środowiskowa Dąbrowszczaków i Wojewódzka Komisja Pomocy Walczącej Hiszpanii 3 1961-1974 0
2.5 Komisje środowiskowe - Okręgowa Komisja Kombatantów i Ruchu Oporu 24 1957-1975 0
2.6 Komisje środowiskowe - Okręgowa Komisja Byłych więźniów Politycznych 9 1957-1975 0
2.7 Kluby - Klub Buchenwald - Dora 1 1963-1968 0
2.8 Kluby - Klub Cytadelowców 6 1961-1974 0
2.9 Kluby - Klub b. Więźniów Dachau 1 1968-1975 0
2.10 Kluby - Klub Mauthausen - Gusen 1 1960-1969 0
2.11 Kluby - Klub b. Więźniów Oświęcimia 4 1959-1981 0
2.12 Kluby - Klub Ravensbrueczanek 1 1958-1975 0
2.13 Kluby - Klub Woldenburczyków 1 1962-1969 0
2.14 Kluby - Klub b. Żołnierzy na Zachodzie 1 1960-1973 0
2.15 Kluby - Klub Kleeberczyków 1 1971-1973 0
2.16 Kluby - Klub przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 1 1961-1964 0
2.17 Komisje problemowe - Komisja Weryfikacyjna 7 1957-1974 0
2.18 Komisje problemowe - Komisja Odznaczeniowa 4 1959-1973 0
2.19 Komisje problemowe - Komisje pionu ideologicznego 6 1960-1973 0
2.20 Komisje problemowe - Komisja Propagandy 5 1963-1974 0
2.21 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: organizacja i sprawozdania z jej działalności 17 1952-1974 627
2.22 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące XIX i początku XX w. Do Rewolucji Październikowej 8 1961-1973 58
2.23 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczących dni poprzedzających wybuch Powstania Wielkopolskiego 4 1918-1918 312
2.24 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące przebiegu Powstania Wielkopolskiego w różnych miejscowościach Wielkopolski 54 1918-1982 2686
Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: życiorysy uczestników Powstania Wielkopolskiego 111 1937-1972 12590
2.26 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: inne materiały pamiętnikarskie dotyczące przebiegu Powstania Wielkopolskiego 8 1946-1973 564
2.27 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące kampanii wrześniowej w 1939 r. 10 1934-1982 0
2.28 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące przebiegu okupacji hitlerowskiej 10 1959-1977 0
2.29 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące więzień i obozów koncentracyjnych 10 1942-1973 0
2.30 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące Ruchu Oporu 15 1942-1992 0
2.31 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące wojny z faszyzmem hitlerowskim na Wschodzie i Zachodzie Europy 11 1946-1972 0
2.32 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące odszkodowań wojennych i pomników pamięci narodowej 12 1964-1971 0
2.33 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: materiały pamiętnikarskie dotyczące początków Polski Ludowej 7 1956-1972 0
2.34 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Współpracy z Młodzieżą 5 1964-1971 0
2.35 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Upamiętniania Miejsc Wali i Męczeństwa 12 1964-1974 0
2.36 Komisje problemowe - Komisja Socjalna 13 1956-1974 0
2.37 Komisje problemowe - Komisja Zdrowia 11 1959-1976 0
2.38 Komisje problemowe - Komisja Interwencyjna 3 1967-1976 0
2.39 Komisje problemowe - Komisja Rentowa 1 1966-1974 0
2.40 Komisje problemowe - Zespół Prawników 1 1973-1973 0
2.41 Problematyka mieszana 5 1948-1976 0
3 Oddziały powiatowe i dzielnicowe Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu 1 1975-1975 0
3.1 Zjazdy w w oddziałach i walne zebrania w kołach 20 1962-1975 0
3.2 Organizacja oddziałów /in generis/ 11 1954-1975 0
3.3 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Chodzież 13 1958-1975 0
3.4 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Czarnków 7 1958-1975 0
3.5 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Gniezno 7 1958-1975 0
3.6 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Gostyń 9 1956-1975 0
3.7 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Jarocin 7 1958-1975 0
3.8 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Kalisz 21 1958-1975 0
3.9 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Kępno 7 1957-1975 0
3.10 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Koło 7 1959-1975 0
3.11 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Konin 8 1957-1975 0
3.12 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Kościan 7 1958-1975 0
3.13 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Krotoszyn 8 1958-1975 0
3.14 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Leszno 9 1954-1975 0
3.15 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Międzychód 9 1958-1975 0
3.16 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Mowy Tomyśl 8 1958-1975 0
3.17 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Oborniki 9 1955-1975 0
3.18 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Ostrów Wlkp. 11 1955-1975 0
3.19 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Ostrzeszów 7 1958-1975 0
3.20 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Piła 7 1957-1975 0
3.21 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Pleszew 9 1958-1975 0
3.22 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Poznań 9 1958-1975 0
3.23 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Rawicz 9 1956-1975 0
3.24 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Słupca 6 1959-1975 0
3.25 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Szamotuły 10 1957-1975 0
3.26 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Śrem 11 1957-1975 0
3.27 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Środa 9 1958-1975 0
3.28 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Trzcianka 10 1958-1975 0
3.29 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Turek 9 1955-1975 0
3.30 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Wągrowiec 10 1956-1975 0
3.31 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Wolsztyn 7 1958-1975 0
3.32 Organizacja i działalność oddziałów powiatowych /in specie/ - Września 9 1958-1975 0
3.33 Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Grunwald 9 1958-1975 0
3.34 Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Jeżyce 10 1959-1975 0
3.35 Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Nowe Miasto 7 1959-1975 0
3.36 Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Stare Miasto 13 1957-1975 0
3.37 Organizacja i działalność oddziałów dzielnicowych /in specie/ - Poznań - Wilada 12 1958-1975 0
4 Suplementa 0 0
4.1 Materiały sprawozdawcze Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu 24 1959-1973 0
4.2 Materiały sprawozdawcze kilku bratnich Okręgów 22 1961-1973 0
4.3 Biuletyny 4 1954-1963 0
4.4 Prace doktorskie 1 1945-1948 0
4.5 Problematyka mieszana 3 1965-1975 0
5 Inni twórcy 0 0
5.1 Związek b. Więźniów Politycznych 1 1947-1947 0
5.2 Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w Poznaniu 1 1945-1949 0
5.3 Praca dyplomowa 1 1970-1970 0
5.4 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich 1 1968-1968 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 2.25 Komisje problemowe - Okręgowa Komisja Historyczna: życiorysy uczestników Powstania Wielkopolskiego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1415/0/2.25/392 Życiorysy powstańców wielkopolskich: A - tom l /Abramowski - Andrzejewski/. 1961-1971 103
53/1415/0/2.25/393 Życiorysy powstańców wielkopolskich: A - tom ll /Andrzejewski Piotr - Augustyniak Szczepan/. 1963 115
53/1415/0/2.25/394 Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom l /Babiak Sylwester - Bazyli Jan/. 1963-1968 174
53/1415/0/2.25/395 Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom ll /Bączkiewicz Adam - Betscher Jan/. 1937-1964 111
53/1415/0/2.25/396 Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom lll /Białasik Marcin - Błoch Stanisław/. 1963 176
53/1415/0/2.25/397 Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom lV /Bober Leonard - Bosiacki Franciszek/. 1957-1972 155
53/1415/0/2.25/398 Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom V /Brandecki Michał - Brzozowski Jan/. 1958-1963 82
53/1415/0/2.25/399 Życiorysy powstańców wielkopolskich: B - tom Vl /Bubacz Mieczysław Marta - Bzdęga Jan/. 1963 150
53/1415/0/2.25/400 Życiorysy powstańców wielkopolskich: C - tom l /Cabański Stefan - Chwirot Ludwik/. 1957-1968 156
53/1415/0/2.25/401 Życiorysy powstańców wielkopolskich: C - tom ll /Ciabach Aleksander - Ciszak Roman/. 1961-1969 115
53/1415/0/2.25/402 Życiorysy powstańców wielkopolskich: C - tom lll /Cwojdziński Witold - Czwojdziński Antoni/. 1963 122
53/1415/0/2.25/403 Życiorysy powstańców wielkopolskich: D - tom l /Dajerling Feliks - Dłużak Jan/. 1963 102
53/1415/0/2.25/404 Życiorysy powstańców wielkopolskich: D - tom ll /Dobak Wojciech - Dominiak Michał/. 1963 130
53/1415/0/2.25/405 Życiorysy powstańców wielkopolskich: D - tom lll /Drażan Andrzej - Dużałka Franciszek/. 1963 114
53/1415/0/2.25/406 Życiorysy powstańców wielkopolskich: D - tom lV /Dworczak Ludwik - Dziudzia Jan/. 1963-1964 147
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

2192

1076

0

29.72

12.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.