Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Gostyczyna (pow. ostrowski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Gostyczyna (pow. ostrowski) 1810 - 1874
- brak danych - 1810 - 1810
1812 - 1812
1814 - 1816
1818 - 1850
1854 - 1855
1857 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
spis zdawczo-odbiorczy Yes 5 j.a.
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1818-1850, 1854-1855, 1857-1874, małżeństwa za lata 1818-1850, 1854, 1857-1874, zgony za lata 1818-1850, 1854, 1857-1874 oraz dowody do akt małżeństw za lata 1810, 1812, 1814-1816 W zespole zmikrofilmowano 145 j.a. o sygn.: 1-64 (nr O: 6404-6467), 65-120 (nr O: 6478-6533), 121-145 (nr O: 41230-41254) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-145

Amount of archival material

150

145

0

0.27

0.21

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -