Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kościan - obwód wiejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kościan-**-Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Kościan - obwód wiejski-**-Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Kościan
1808 - 1817
- brak danych - 1808 - 1813
1815 - 1817
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1808-1813, 1815-1817, małżeństwa za lata 1808-1813, 1815-1817, zgony za lata 1808-1813, 1815-1817 W zespole zmikrofilmowano 9 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 10527-10535) oraz zdigitalizowano sygnatury 4, 6, 12, 17, 20-21, 23-24

Amount of archival material

24

24

0

0.24

0.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -