Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Marcin Poznań

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej św. Marcin Poznań 1778 - 1941
- brak danych - 1778 - 1814
1818 - 1837
1843 - 1941
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1778-1814, 1830-1837, 1843-1941 (za lata 1778-1814, 1875-1941 tylko indeksy), małżeństwa za lata 1818-1837, 1843-1874, 1887-1941 (za lata 1818-1830, 1887-1941 tylko indeksy), zgony za lata 1779-1831, 1833-1837, 1843-1850, 1852-1858, 1861-1869, 1871-1874, 1908-1937 (za lata 1779-1830, 1908-1937 tylko indeksy) W zespole zmikrofilmowano 25 j.a. o sygn.: 88-112 (nr O: 44079-44103)

Amount of archival material

124

124

0

1.15

1.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -