Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wilczyna (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wilczyna (pow. szamotulski) 1808 - 1865
- brak danych - 1808 - 1809
1816 - 1832
1834 - 1834
1837 - 1837
1839 - 1851
1859 - 1860
1862 - 1865
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1808-1809, 1819-1832, 1834, 1837, 1839-1851, 1859-1860, 1862-1865, małżeństwa za lata 1808-1809, 1816-1817, 1819-1832, 1834, 1837, 1840-1845, 1847-1851, 1859-1860, 1862-1865, zgony za lata 1808-1809, 1819-1823, 1825-1832, 1834, 1837, 1840-1845, 1847-1851, 1859-1860, 1862-1865 W zespole zmikrofilmowano 38 j.a. o sygn.: 1-38 (nr O: 25365-25402) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-38

Amount of archival material

38

38

0

0.27

0.27

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -