Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Wysocko Wielkie (pow. ostrowski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Wysocko Wielkie (pow. ostrowski) 1810 - 1874
- brak danych - 1810 - 1811
1818 - 1819
1821 - 1827
1829 - 1830
1860 - 1874
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
spis zdawczo-odbiorczy Yes 2 j.a.
Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1818-1819, 1821-1827, 1829-1830, 1860-1874, małżeństwa za lata 1818-1819, 1821-1827, 1829-1830, 1860-1874, zgony za lata 1818-1819, 1821-1827, 1829-1830, 1860-1874 oraz dowody do akt małżeństw za lata 1810-1811 W zespole zmikrofilmowano 58 j.a. o sygn.: 1-31 (nr O: 26269-26299), 32-58 (nr O:46035-46061) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-31

Amount of archival material

60

58

0

0.11

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -