Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Dębowa Góra (pow. trzcianecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Dębowa Góra (pow. trzcianecki) 1815 - 1856
- brak danych - 1815 - 1823
1856 - 1856
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne - brak danych -
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W b. zaborze pruskim prowadzenie ksiąg metrykalnych rozpoczęto w XVI w. Do końca XVIII w. miały charakter wyłącznie kościelny i ewidencyjny. Od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni.
Do 1815 r. nadzór nad wykonaniem tych zadań sprawowały rejencje królewskie, a później urzędy rejencyjne. Na mocy rozkazu gabinetowego z 27 IX 1817 r. połączono Kościoły: ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany w formie unii.
Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1815-1823, 1856, małżeństwa za rok 1856, zgony za rok 1856 W zespole zmikrofilmowano 2 j.a. o sygn.: 1-2 (nr O: 3746-3747) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-2
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 2 484

Amount of archival material

2

2

0

0.13

0.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -