Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelickiej Książ (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Księgi metrykalne parafii ewangelickiej Książ (pow. śremski) 1776 - 1876
- brak danych - 1776 - 1876
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
W b. zaborze pruskim prowadzenie ksiąg metrykalnych rozpoczęto w XVI w. Do końca XVIII w. miały charakter wyłącznie kościelny i ewidencyjny. Od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii.
Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni.
Do 1815 r. nadzór nad wykonaniem tych zadań sprawowały rejencje królewskie, a później urzędy rejencyjne. Na mocy rozkazu gabinetowego z 27 IX 1817 r. połączono Kościoły: ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany w formie unii.
Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.
urodzenia za lata 1803-1876, małżeństwa za lata 1776-1859, 1863-1864, 1866-1869, 1874, zgony za lata 1776-1864, 1866-1869, 1874 W zespole zmikrofilmowano 42 j.a. o sygn.: 1-7 (nr O: 12033-12039), 25-50 (nr O: 12040-12065), 52-60 (nr O: 12066-12074) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-7, 25-50, 52-60

Amount of archival material

62

62

0

0.84

0.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -