Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Kórnik (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1884 - 1954, XIX - XX w.
- brak danych - 1800 - 1954
1884 - 1938
1945 - 1954
1957 - 1966
Distriktsamt Kórnik-**-Komisariat Obwodowy Kórnik-**-Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kórniku (pow. śremski)-**-Wójtostwo Obwodowe Kórnik-**-Zarząd Gminy Kórnik tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Organizacja administracji samorządowej na szczeblu gminnym została zapoczątkowana w Księstwie Warszawskim ustawą z dnia 23 II 1809 r. /Dziennik Praw I, 227-235/, która podzieliła obszar Księstwa na gminy. Na czele gminy stał wójt, którego mianował prefekt. Do obowiązków wójta należało realizowanie ustaw krajowych oraz dbanie o bezpieczeństwo i porządek wsi.
W 1815 roku część terytorium Wielkopolski wcielone zostało do państwa pruskiego. Przez kilka lat władze pruskie nie dokonywały poważniejszych zmian w administracji. Dopiero w 1833 roku dokonano zmian w administracji na szczeblu gminnym. Na podstawie rozporządzenia gabinetowego z dnia 9 III 1833 roku /Amtsblatt nr 15/, dobra rycerskie, gminy wiejskie oraz miasteczka nie posiadające ordynacji miejskiej podzielono na obwody liczące 3-6 tysięcy mieszkańców. Gminą obwodową kierował wójt, mianowany przez rejencje. Do obowiązków wójta należało zarządzanie gminą, publikowanie ustaw i zarządzeń, czuwanie nad lojalnością mieszkańców wobec władz, rozwijanie kultury rolnej i hodowlanej. Wójt posiadał nadzór nad policją, organizował kwatery dla wojska, dbał o szkoły i kierował wyborami sołtysów. Natomiast sołtysi w myśl instrukcji służbowej z 1833 roku, kierowali policją bezpieczeństwa, budowlaną, wodną i zdrowia, sporządzali listy poborowych i czuwali nad kasą gminną.
Ustawa gabinetowa z dnia 10 XII 1836 roku /Amtsblatt Reg.Pos., nr 52 z 1836 roku/ ,,O organizacji zarządu policyjnego i gminnego w małych miastach i wsiach prowincji poznańskiej” likwidowała urzędy wójtowskie, a na ich miejsce powoływała komisarzy obwodowych, którzy przejęli wszystkie uprawnienia i obowiązki wójtów i otrzymywali większy zakres samodzielnej władzy policyjnej w sprawach miejscowej policji budowlanej, drogowej i wodnej.
Komisarzy obwodowych mianował naczelny prezes prowincji poznańskiej. Zgodnie z ustawą z 1836 roku dokonano nowego podziału powiatów na obwody, w skład których wchodziły gminy wiejskie na czele z sołtysem, gminy miejskie na czele z burmistrzem oraz obszary dworskie, na czele których stali tzw. przełożeni obszarów dworskich.
W 1891 roku wprowadzono ordynację gminną, na mocy której komisarzom podporządkowano całkowicie we wszystkich sprawach sołtysów i przełożonych obszarów dworskich.
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku władze polskie przystąpiły do organizowania administracji państwowej na terenie byłej prowincji poznańskiej. Powołano do życia Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej, które dnia 1 IV 1919 r. wydano ustawę /Dziennik Ustaw z 1919 r., poz. 385/ o administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Ustawa utrzymywała w mocy pruską ordynację gminną z 1891 roku. Pozostawiono bez zmian urząd komisarzy obwodowych, którzy sprawowali władzę administracyjną i policyjną, podział na obwody i siedziby urzędów. Nadzór nad działalnością komisarzy obwodowych sprawował starosta. Pomocnikami komisarzy byli sołtysi gmin wiejskich i przełożeni obszarów dworskich.
Ustawa z dnia 19 I 1928 roku /Dziennik Ustaw, nr 11 z 1928 r./ likwidowała Komisariaty Obwodowe. W myśl ustawy utworzono Wójtostwa Obwodowe, które terytorialnie pokrywały się z dawnymi Komisariatami Obwodowymi. W skład wójtostwa wchodziło kilkanaście gmin wiejskich i kilka obszarów dworskich. Wójtostwem kierował wójt, którego mianował wojewoda spośród kandydatów przedstawionych przez sejmik powiatowy. Wójt sprawował swą władzę przy pomocy organu samorządowego – Wydziału Wójtowskiego, do którego wchodzili przedstawiciele gmin wiejskich i obszarów dworskich. Wydział Wójtowski zatwierdzał budżet oraz sprawował nadzór nad gminami. Obowiązki wójta określała instrukcja z 27 VI 1928 r. Rok 1933 przyniósł zasadnicze zmiany w administracji samorządowej na szczeblu gminnym. Ustawą z dnia 23 III 1933 r. /Dziennik Ustaw nr 35 z 1933 r./ zniesiono gminę jednostkową, tworząc gminę zbiorową, składającą się z kilka lub kilkanaście gromad /wsi/. Artykuł 92 tej ustawy likwidował także obszary dworskie, a ich terytoria włączył do gmin wiejskich. Dotychczasowe Wójtostwo Obwodowe otrzymało nazwę Zarząd Gminny, który był zarówno organem samorządowym jak i urzędem administracyjnym dla gminy zbiorowej. Sprawy samorządowe załatwiane przez Zarząd Gminny, a dotyczące ciał kolegialnych, rady gminnej, budżetu, wyboru wójta i ławników, podlegały nadzorowi Wydziału Powiatowego, a w czynnościach administracyjnych –Starostwu.
Na czele Zarządu Gminnego stał wójt, a gromady - sołtys. Wójt wybierany przez Radę Gminną i zatwierdzany przez wojewodę był przełożonym gminy, kierował administracją i jako władza administracyjna podlegał Starostwu. W sprawach samorządowych sołtys podlegał Wydziałowi Powiatowemu, będącemu władzą nadzorczą dla gromad. W każdej gromadzie był Zarząd Gromadzki, w skład którego wchodził podsołtys i 12 ławników wybieranych przez Radę Gromadzką. W tej formie organizacyjnej Zarządy Gminne przetrwały do 1939 roku.
W okresie okupacji hitlerowskiej wprowadzona została na ziemiach polskich rozporządzeniem z dnia 21 XII 1939 r. niemiecka ustawa gminna z 30 I 1935 r., jednakże nie objęła ona od razu wszystkich miejscowości.
Po wyzwoleniu w 1945 r. na szczeblu gminnym nie zaszły poważniejsze zmiany, ponieważ utrzymano Zarządy Gminne, które posiadały przedwojenną organizację. Obok Zarządów Gminnych działały Gminne Rady Narodowe na podstawie ustawy PKWN [Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego] z dnia 11 IX 1944 r. o Radach Narodowych. Gminna Rada Narodowa była organem planującym, kontrolującym i powołującym organ wykonawczy Prezydium GRN. Na czele gminy stał wójt, a gromady – sołtys.
Ustawą z dnia 20 III 1950 r. /Dziennik Ustaw RP nr 14, poz. 130 z 1950 r./ zlikwidowano Zarządy Gminne i w ich miejsce powołano prezydia Gminnych Rad Narodowych. Gminne Rady Narodowe kierowały działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Organem wykonawczym GRN było Prezydium, które realizowało uchwały GRN i w jej imieniu sprawowało władzę na terenie gminy. Prezydium składało się z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. W 1954 r. nastąpiła likwidacja Gminnych Rad Narodowych.
[Na podst. wstępu do inwentarza E. Scholtza].
1.Distriktsamt Kórnik 3 j.a.

1.1.Sprawy ogólne i organizacyjne 1 j.a.
1.2.Sprawy szkolne 1 j.a.
1.3.Sprawy drogowe 1 j.a.

2.Komisariat Obwodowy Kórnik 3 j.a.

2.1.Sprawy robotników rolnych 1 j.a.
2.2.Sprawy szkolne 1 j.a.
2.3.[ZOSIA] Brakująca seria 1 j.a.

3.Wójtostwo Obwodowe Kórnik 1928 - 1933 6 j.a.

3.1.Sprawy administracyjne 4 j.a.
3.2.Bezrobocie 2 j.a.

4.Zarząd Gminny Kórnik 1937 - 1938 1 j.a.

4.1.[ZOSIA] Brakująca seria 1 j.a.

5.Zarząd Gminny Kórnik 1945 - 1950 80 j.a.

5.1.Dział ogólno-organizacyjny 10 j.a.
5.2.Dział finansowo-budżetowy 36 j.a.
5.3.Dział gospodarki gminnej 2 j.a.
5.4.Dział administracji społecznej 1 j.a.
5.5.Dział administracyjny 31 j.a.

6.Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Kórniku 1951 - 1954 36 j.a.

6.1.Referat ogólno-administracyjny 10 j.a.
6.2.Referat finansowy 26 j.a.

7.Księgi dusz gminy Kórnik XIX - XX w. 199 j.a.
8.Akta zbiorcze Urzędów Stanu Cywilnego 16 j.a.
W rozmiarze zespołu uwzględniono brakującą 1 j.a. o sygn. 307 (dawna 11)
Show all units in the collection:
Units in series:: 7 Księgi dusz gminy Kórnik XIX - XX w.
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/4426/0/7/198 Księga dusz gromady Pierzchno 1806-1931 0
53/4426/0/7/199 Księga dusz gromady Pierzchno 1812-1898 0
53/4426/0/7/200 Księga dusz gromady Pierzchno 1928-1929 0
53/4426/0/7/201 Księga dusz gromady Pierzchno 1857-1932 0
53/4426/0/7/202 Księga dusz obszaru dworskiego Pierzchno 1825-1921 0
53/4426/0/7/203 Księga dusz gromady Prusinowo 1820-1898 0
53/4426/0/7/204 Księga dusz gromady Prusinowo 1820-1924 0
53/4426/0/7/205 Księga dusz gromady Prusinowo 1824-1927 0
53/4426/0/7/206 Księga dusz gromady Prusinowo 1849-1930 0
53/4426/0/7/207 Księga dusz gromady Prusinowo 1852-1931 0
53/4426/0/7/208 Księga dusz gromady Prusinowo 1889-1931 0
53/4426/0/7/209 Księga dusz obszaru dworskiego Prusinowo 1844-1925 0
53/4426/0/7/210 Księga dusz gromady Radzewo 1797-1891 0
53/4426/0/7/211 Księga dusz gromady Radzewo 1810-1924 0
53/4426/0/7/212 Księga dusz gromady Radzewo 1810-1929 0
53/4426/0/7/213 Księga dusz gromady Radzewo 1820-1898 0
53/4426/0/7/214 Księga dusz gromady Radzewo 1838-1931 0
53/4426/0/7/215 Księga dusz gromady Radzewo 1838-1931 0
53/4426/0/7/216 Księga dusz gromady Radzewo 1870-1950 0
53/4426/0/7/217 Księga dusz gromady Radzewice 1810-1899 0
53/4426/0/7/218 Księga dusz gromady Radzewice 1817-1926 0
53/4426/0/7/219 Księga dusz gromady Radzewice 1827-1929 0
53/4426/0/7/220 Księga dusz gromady Radzewice 1830-1926 0
53/4426/0/7/221 Księga dusz gromady Radzewice 1847-1932 0
53/4426/0/7/222 Księga dusz gromady Robakowo 1801-1898 0
53/4426/0/7/223 Księga dusz gromady Robakowo 1811-1898 0
53/4426/0/7/224 Księga dusz gromady Robakowo 1820-1929 0
53/4426/0/7/225 Księga dusz gromady Robakowo 1830-1929 0
53/4426/0/7/226 Księga dusz gromady Robakowo 1880-1932 0
53/4426/0/7/227 Księga dusz gromady Rogalin 1823-1906 0
53/4426/0/7/228 Księga dusz gromady Rogalin 1835-1926 0
53/4426/0/7/229 Księga dusz gromady Rogalin 1844-1931 0
53/4426/0/7/230 Księga dusz gromady Rogalin 1847-1926 0
53/4426/0/7/231 Księga dusz gromady Rogalin 1862-1931 0
53/4426/0/7/232 Księga dusz obszaru dworskiego Rogalin 1805-1907 0
53/4426/0/7/233 Księga dusz obszaru dworskiego Rogalin 1822-1926 0
53/4426/0/7/234 Księga dusz obszaru dworskiego Rogalin 1824-1887 0
53/4426/0/7/235 Księga dusz obszaru dworskiego Rogalin 1831-1931 0
53/4426/0/7/236 Księga dusz obszaru dworskiego Rogalin 1831-1931 0
53/4426/0/7/237 Księga dusz obszaru dworskiego Rogalin 1839-1929 0
53/4426/0/7/238 Księga dusz gromady Rogalinek 1799-1905 0
53/4426/0/7/239 Księga dusz gromady Rogalinek 1807-1879 0
53/4426/0/7/240 Księga dusz gromady Rogalinek 1830-1926 0
53/4426/0/7/241 Księga dusz gromady Rogalinek 1831-1926 0
53/4426/0/7/242 Księga dusz gromady Rogalinek 1854-1931 0
53/4426/0/7/243 Księga dusz gromady Runowo 1801-1869 0
53/4426/0/7/244 Księga dusz gromady Runowo 1819-1900 0
53/4426/0/7/245 Księga dusz gromady Runowo 1820-1899 0
53/4426/0/7/246 Księga dusz gromady Runowo 1827-1928 0
53/4426/0/7/247 Księga dusz gromady Runowo 1858-1930 0
53/4426/0/7/248 Księga dusz gromady Runowo 1870-1930 0
53/4426/0/7/249 Księga dusz obszaru dworskiego Runowo 1824-1929 0
53/4426/0/7/250 Księga dusz obszaru dworskiego Runowo 1847-1932 0
53/4426/0/7/251 Księga dusz gromady Sasinowo 1794-1866 0
53/4426/0/7/252 Księga dusz gromady Sasinowo 1800-1873 0
53/4426/0/7/253 Księga dusz gromady Sasinowo 1802-1877 0
53/4426/0/7/254 Księga dusz gromady Sasinowo 1812-1888 0
53/4426/0/7/255 Księga dusz gromady Sasinowo 1814-1909 0
53/4426/0/7/256 Księga dusz gromady Sasinowo 1830-1930 0
53/4426/0/7/257 Księga dusz gromady Sasinowo 1832-1929 0
53/4426/0/7/258 Księga dusz gromady Sasinowo 1851-1930 0
53/4426/0/7/259 Księga dusz gromady Sasinowo 1857-1930 0
53/4426/0/7/260 Księga dusz gromady Skrzynki 1823-1887 0
53/4426/0/7/261 Księga dusz gromady Skrzynki 1823-1902 0
53/4426/0/7/262 Księga dusz gromady Skrzynki 1836-1925 0
53/4426/0/7/263 Księga dusz gromady Skrzynki 1837-1927 0
53/4426/0/7/264 Księga dusz gromady Skrzynki 1861-1932 0
53/4426/0/7/265 Księga dusz gromady Świątniki 1790-1868 0
53/4426/0/7/266 Księga dusz gromady Świątniki 1800-1888 0
53/4426/0/7/267 Księga dusz gromady Świątniki 1804-1890 0
53/4426/0/7/268 Księga dusz gromady Świątniki 1814-1904 0
53/4426/0/7/269 Księga dusz gromady Świątniki 1823-1926 0
53/4426/0/7/270 Księga dusz gromady Świątniki 1823-1931 0
53/4426/0/7/271 Księga dusz gromady Świątniki 1840-1931 0
53/4426/0/7/272 Księga dusz gromady Świątniki 1848-1932 0
53/4426/0/7/273 Księga dusz obszaru dworskiego Świątniki 1814-1929 0
53/4426/0/7/274 Księga dusz obszaru dworskiego Świątniki 1822-1904 0
53/4426/0/7/275 Księga dusz obszaru dworskiego Świątniki 1831-1909 0
53/4426/0/7/276 Księga dusz gromady Szczodrzykowo 1818-1888 0
53/4426/0/7/277 Księga dusz gromady Szczodrzykowo 1830-1904 0
53/4426/0/7/278 Księga dusz obszaru dworskiego Szczodrzykowo 1826-1929 0
53/4426/0/7/279 Księga dusz obszaru dworskiego Szczodrzykowo 1838-1909 0
53/4426/0/7/280 Księga dusz obszaru dworskiego Szczodrzykowo 1848-1929 0
53/4426/0/7/281 Księga dusz gromady Szczytniki 1832-1904 0
53/4426/0/7/282 Księga dusz gromady Szczytniki 1834-1921 0
53/4426/0/7/283 Księga dusz gromady Szczytniki 1834-1921 0
53/4426/0/7/284 Księga dusz gromady Szczytniki 1839-1929 0
53/4426/0/7/285 Księga dusz gromady Szczytniki 1839-1932 0
53/4426/0/7/286 Księga dusz obszaru dworskiego Szczytniki 1838-1926 0
53/4426/0/7/287 Księga dusz obszaru dworskiego Szczytniki 1859-1929 0
53/4426/0/7/288 Księga dusz obszaru dworskiego Szczytniki 1859-1931 0
53/4426/0/7/289 Księga dusz gromady Trzykolne-młyny 1819-1923 0
53/4426/0/7/290 Księga dusz gromady Trzykolne- młyny 1840-1923 0
53/4426/0/7/291 Księga dusz gromady Trzykolne- młyny 1843-1929 0
53/4426/0/7/292 Księga dusz gromady Trzykolne- młyny 1849-1923 0
53/4426/0/7/293 Księga dusz gromady Żerniki 1818-1899 0
53/4426/0/7/294 Księga dusz gromady Żerniki 1818-1912 0
53/4426/0/7/295 Księga dusz gromady Żerniki 1820-1895 0
53/4426/0/7/296 Księga dusz obszaru dworskiego Żerniki 1823-1930 0
1 2

Amount of archival material

344

344

0

5.91

5.91

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.