Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stanisław Nawrocki - spuścizna (prof. dr hab., historyk, archiwista, wicedyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
Stanisław Nawrocki - spuścizna (prof., hab., historyk, archiwista, wicedyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu) [1868-1951] 1952 - 2000
- brak danych - 1868 - 1951
1952 - 2000
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - niemiecki
francuski
polski
rosyjski
łaciński
bułgarski
węgierski
szwedzki
angielski
czeski
hiszpański
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
S. Nawrocki urodził się 2 listopada 1925 roku we wsi Parzynów w południowej Wielkopolsce. Podczas wojny pracował jako robotnik przymusowy w gospodarstwie rolnym na Śląsku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie podjął studia na Uniwersytecie Poznańskim. Studia łączył z pracą zawodową w Zarządzie Miejskim w Poznaniu, a następnie od 1949 r. w Archiwum Państwowym w Poznaniu. W 1960 r. obronił rozprawę doktorską „Rozwój kapitalizmu w rolnictwie wielkopolskim w latach 1793-1865 na przykładzie majątku lwóweckiego”. Łączył obowiązki wynikające z pracy w Archiwum Państwowym, gdzie od 1973 r. do przejścia w 1995 r. na emeryturę pełnił funkcję zastępcy dyrektora, z badaniami naukowymi. W efekcie na podstawie rozprawy „Hitlerowska okupacja Wielkopolski w okresie zarządu wojskowego. Wrzesień-październik 1939 r” uzyskał w 1967 r. stopień doktora habilitowanego nauk historycznych. Bogaty dorobek naukowy S. Nawrockiego obejmował zarówno prace z zakresu historii regionalnej, jak i informacji naukowej i archiwoznawstwa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wydawanie pod jego redakcją monografie miast: Kępna, Kobylej Góry, Ostrowa Wlkp., Ostrzeszowa, Grodziska Wlkp., Środy Wlkp. i Swarzędza. W każdej z nich S. Nawrocki miał też poczesny udział jako współautor. Ugruntowaniem pozycji naukowej S. Nawrockiego było uzyskanie w 1977 r. tytułu profesora nadzwyczajnego, a następnie w 1991 r. tytułu profesora zwyczajnego.
Poza historią regionalną S. Nawrocki rozwijał swe zainteresowania teorią archiwistyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w archiwistyce technik szeroko pojętej informacji naukowej. Należał do nielicznego grona pierwszych polskich archiwistów dostrzegających możliwości, jakie w tym zakresie stwarza rozwój informatyki z komputerem odgrywającym w tej dziedzinie rolę podstawową. Choć odpowiednie publikacje, czy dyskusje odznaczały się typowym dla prekursorów stopniem abstrakcyjnej ogólności ich rola dla wytworzenia klimatu sprzyjającego w perspektywie rozwijaniu w archiwistyce techniki komputerowej jest trudna do przecenienia. S. Nawrocki utrzymywał stałe kontakty z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju informatyki zarówno w samym Poznaniu, jak i w miarę możliwości w skali ogólnokrajowej. Osiągnięty w tej dziedzinie poziom kompetencji znalazł wyraz w powierzaniu mu wysokich funkcji w różnego rodzaju ciałach konsultacyjno-doradczych powoływanych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Od 1971 do 1995 r. był przewodniczącym zespołu problemowego „Informatyka i archiwa” działającego pod auspicjami NDAP. Informacja naukowa była głównie przedmiotem działalności dydaktycznej, jaką od 1974 r. do śmierci prowadził na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu.
Zmarł 21 listopada 2000 r. [Na podst. wstępu do inwentarza A. Choniawko].
Zespół zawiera prace własne St. Nawrockiego ( opracowania, artykuły, referaty, publikacje źródłowe, wykłady i recenzje, materiały warsztatowe, tłumaczenia, scenariusze wystaw), materiały dotyczące działalności twórcy (udział w sesjach i konferencjach naukowych, opracowania ustaw archiwalnych, umowy wydawnicze), osób i instytucji obcych, biograficzne oraz korespondencje. Ponadto w zespole znajdują się fotografie i materiały ulotne.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Prace twórcy spuścizny 0 0
1.1 Opracowania, artykuły, referaty 21 1958-1996 0
1.2 Publikacje źródłowe 3 1960-1975 0
1.3 Wykłady (konspekty, teksty, skrypty) 1 1997-1997 0
1.4 Recenzje autorstwa S. Nawrockiego 4 1956-1999 0
1.5 Artykuły dla środków masowego przekazu 2 1965-1993 0
1.6 Materiały warsztatowe 208 1918-1986 0
1.7 Tłumaczenia 1 1970-1977 0
1.8 Scenariusze wystaw 1 1962-1966 0
2 Działalność twórcy spuścizny 0 0
2.1 Udział w sesjach i konferencjach naukowych 1 1968-1973 0
2.2 Opiniowanie instrukcji archiwalnych 1 1960-1998 0
2.3 Umowy wydawnicze 1 1959-1990 0
3 Materiały biograficzne 1 1961-1984 0
4 Korespondencja 15 1948-1996 0
5 Materiały o twórcy zespołu 9 1960-1996 0
6 Materiały osób i instytucji obcych 0 0
6.1 Materiały osób i instytucji obcych - dokumentacja aktowa 34 1951-1998 0
6.2 Materiały osób i instytucji obcych - fotografie 1 1970-1970 0
6.2.1 Architektura 213 1890-2000 0
6.2.2 Architektura wnętrz 10 1926-1986 0
6.2.3 Krajobrazy 14 1924-1985 0
6.2.4 Ludzie 0 0
6.2.4.1 Pojedyncze osoby 505 1868-1987 0
6.2.4.2 Grupy osób 0 0
6.2.4.2.1 Formacje wojskowe, policyjne i paramilitarne 62 1868-1946 0
6.2.4.2.2 Stowarzyszenia i partie polityczne 49 1900-1970 0
6.2.4.2.3 Konspiracja antyhitlerowska 13 1939-1983 0
6.2.4.2.4 Instytucje i urzędy, różne środowiska zawodowe 10 1927-1946 0
6.2.4.2.5 Ruch artystyczny 8 1923-1975 0
6.2.4.2.6 Pracownicy fizyczni, bezrobotni 11 1928-1978 0
6.2.4.2.7 Zgromadzenia kościelne 3 1927-1970 0
6.2.4.2.8 Kadra oświatowa, studenci, uczniowie 3 1908-1939 0
6.2.4.2.9 Rodziny 3 1917-1939 0
6.2.5 Miejsca pamięci 47 1917-1991 0
6.2.6 Wydarzenia 0 0
6.2.6.1 Kulturalne 40 1912-1988 0
6.2.6.2 Sportowe 20 1945-1949 0
6.2.6.3 Konflikty zbrojne - powstanie wielkopolskie 42 1918-1963 0
6.2.6.4 Polityczne 43 1901-1987 0
6.2.6.5 Naukowe 4 1958-1976 0
6.2.6.6 Terror hitlerowski na ziemiach polskich 30 1939-1945 0
6.2.7 Stowarzyszenia 8 1919-1948 0
6.2.8 Dokumenty 2 1943-1946 0
6.2.8.1 Przed 1914 r. 45 1970-1985 0
6.2.8.2 Lata 1915-1938 15 1970-1985 0
6.2.8.3 Lata 1939-1945 27 1970-1985 0
6.2.8.4 Po 1945 r. 5 1970-1985 0
6.2.9 Urządzenia 20 1890-1985 0
6.2.10 Dzieła sztuki 9 1959-1985 0
6.2.11 Insygnia, sztandary, medale 14 1954-1985 0

Amount of archival material

1579

1579

0

3.32

3.32

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -