Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom - Teletra" w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1954 - 1972] 1972 - 1993
- brak danych - 1954 - 1972
1972 - 1993
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - przemysł precyzyjny, elektroniczny polski
spis roboczy Yes patrz też system informatyczny
Geneza Wielkopolskich Zakładów Teleelektronicznych “Telkom – Teletra” w Poznaniu sięga warsztatów napraw sprzętu teletechnicznego i pocztowego przy Dyrekcji Okręgowej Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu. W 1952 r. z Okręgowej Składnicy Materiałów Teletechnicznych zostały wyodrębnione Okręgowe Warsztaty Teletechniczne w Poznaniu. Poza remontami warsztaty zaczęły opracowywać i uruchamiać produkcję mniejszych urządzeń telekomunikacyjnych i przyrządów pomiarowych. W dniu 1 lipca 1954 r. decyzje Ministerstwa Poczt i Telegrafów zostały powołane jako samodzielna jednostka gospodarcza Zakłady Produkcji Pomocniczej Łączności Ł – 3 w Poznaniu. Podobnie jak Warsztaty mieściły się one przy ulicy Głogowskiej 19. Głównym przedmiotem działania stała się produkcja urządzeń teletechnicznych i części zamiennych.
W 1958 r. Minister Łączności zlikwidował Centralny Zarząd Produkcji Pomocniczej Łączności Ł – 3 w Poznaniu, a podległe mu Zakłady Produkcji Pomocniczej Łączności Ł – 3 w Poznaniu zostały przekazane pod zarząd przemysłu ciężkiego i otrzymały nazwę Wielkopolskie Zakłady Teletechniczne T – 7 w Poznaniu. Zakłady weszły w skład Zjednoczenia Przemysłu Teletechnicznego w Warszawie i zajmowały się wyłącznie produkcją. Od 1964 r. przedsiębiorstwo nosiło nazwę Wielkopolskie Zakłady Teletechniczne “Teletra” i wkrótce znalazło siedzibę w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Punktem zwrotnym w rozwoju zakładów było zakupienie w 1972 r. francuskiej licencji na elektroniczne centrale telefoniczne systemu cyfrowego CITEDIS. Od tegoż roku przedsiębiorstwo nosiło nazwę Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne “Telkom – Teletra”. Przedsiębiorstwo należało do Zjednoczenia Przemysłu Teleelektronicznego “Telekom”. W 1977 r. zarządzeniem Ministra Łączności zakładom nadano imię gen. Karola Świerczewskiego.
Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne “Telkom – Teletra pozostawały przedsiębiorstwem jednozakładowym o wydziałowej strukturze zarządzania. Przedsiębiorstwem kierował dyrektor naczelny mając do pomocy czterech zastępców: do spraw finansowych, ekonomicznych, produkcji i technicznych. W 1989 r. organem założycielskim zakładów został Minister Przemysłu. Zakłady zostały przekształcone w jednoosobową spółkę skarbu państwa.
W końcu lat osiemdziesiątych nastąpiło zacieśnienie prowadzonej od 1972 r. współ-pracy przedsiębiorstwa z francuską firmą Alcatel. Znalazło to wyraz formalny w utworzeniu w 1990 r spółki Alcatel – Cit Polska, w której 55% udziałów miał Alcatel – Cit, 35% Wielko-polskie Zakłady Teleelektroniczne “Telkom – Teletra” i 10% Elektrim. Od 1992 r. Wielko-polskie Zakłady Teleelektroniczne “Telkom – Teletra” zostały poddane intensywnemu proce-sowi prywatyzacji.
SERIA 1 Organizacja przedsiębiorstwa
Liczba j.a.: 20 Daty skrajne: 1971 - 1993
SERIA 2 Organy samorządu pracowniczego i związków zawodowych
Liczba j.a.: 79 Daty skrajne: 1954 - 1992
SERIA 3 Akta normatywne
Liczba j.a.: 73 Daty skrajne: 1960 - 1992
SERIA 4 Plany
Liczba j.a.: 35 Daty skrajne: 1955 - 1991
SERIA 5 Monografie
Liczba j.a.: 2 Daty skrajne: 1964 - 1987
SERIA 6 Sprawozdawczość ogólna
Liczba j.a.: 27 Daty skrajne: 1961 - 1992
SERIA 7 Bilanse roczne
Liczba j.a.: 17 Daty skrajne: 1955 - 1971
SERIA 8 Kontrole
Liczba j.a.: 17 Daty skrajne: 1964 - 1992
- brak danych -

Amount of archival material

270

0

0

3.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -