Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kolejowy Klub Sportowy "LECH" w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1945-1999
- brak danych - 1945 - 1999
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - sport polski
niemiecki
angielski
inwentarz książkowy Yes a) system informatyczny - sygn. 1-79 (aktowe i ulotne [inne]), b) Fotobaza - sygn: 80-108
Początki Kolejowego Klubu Sportowego „Lech” w Poznaniu sięgają 1922 roku i wywodzą się z klubu Lutnia Dębiec. We wrześniu tego roku została zmieniona nazwa na Towarzystwo Sportowe „Liga” Dębiec. W styczniu 1925 roku, gdy Dębiec przyłączono do Poznania powstało Towarzystwo Sportowe Liga Poznań - Dębiec. Do września 1929 roku Liga była klubem wyłącznie piłkarskim, jej zawodnicy sporadycznie startowali w różnych innych imprezach sportowych.
Zmieniło się to po przystąpieniu klubu do paramilitarnej organizacji politycznej Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. Liga została wcielona do ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Poznań Dworzec, przyjmując nazwę Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Liga Poznań. Poszczególne sekcje, przedtem rozproszone po różnych ogniskach KPW, zostały wtedy powiązane wspólną więzią organizacyjną – poszczególne ogniska połączyły się w jeden klub, który przyjął nazwę Klub Sportowy Kolejowe Przysposobienie Wojskowe-Poznań. Najaktywniejszą, spośród 10 sekcji klubu kolejarskiego, opartego już o duży zakład pracy – Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych, była sekcja piłkarska. Klub ten był pierwszym reaktywowanym klubem sportowym po zakończeniu walk II wojny światowej w Poznaniu (wtedy Kolejowy Klub Sportowy Poznań). Najpierw zaczęła działalność sekcja piłki nożnej i gier sportowych, (koszykówka, siatkówka i piłka ręczna), dalsze zaczęły się już tworzyć. Reaktywowano sekcje lekkoatletyczną i ping-ponga, następnie bokserską, w sierpniu 1945 roku kolarską, a w listopadzie zapaśniczą. W 1950 roku powołano do życia sekcję hokeja na trawie, działała także sekcja łucznicza i strzelecka. W 1951 roku działało już 18 sekcji. A w niedalekiej przyszłości powstały jeszcze następne: szermierki, motorowa, turystyczno-kajakarska i brydżowa. W wyniku reorganizacji polskiego sportu polegającej na utworzeniu zrzeszeń sportowych klub został zakwalifikowany do Zrzeszenia Sportowego Związku Zawodowego Kolejarzy. Zmienił wtedy nazwę na Klub Sportowy Związku Zawodowego Kolejarzy – Poznań. W 1949 roku, w związku z rozszerzeniem funkcji klubów sportowych na rzecz sportu masowego klub zmienił ponownie nazwę na Związkowy Klub Sportowy „Kolejarz” - Poznań. W wyniku dalszych zmian poznański Kolejarz, podobnie jak i inne kluby w kraju, stracił samodzielność stając się kołem sportowym przy Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych nr 10/1. 16 stycznia 1957 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu. Postanowiono nadać nową nazwę Klub Sportowy Lech Poznań. 15 grudnia tego samego roku uchwałą członków zebrania sprawozdawczo-wyborczego Klubu Sportowego Lech zadecydowano o powrocie do pierwszej powojennej nazwy KKS i od tej chwili był to Kolejowy Klub Sportowy Lech Poznań. Podstawowym celem Klubu było „prowadzenie wśród swoich członków oraz pracowników resortu komunikacji i ich rodzin działalności sportowej i ideowo-wychowawczej w interesie rozwoju sportu kwalifikowanego i rozwijania zainteresowań sportem i rekreacją fizyczną”. Klub organizował szkolenia i zawody sportowe, zajmował się upowszechnianiem sportu: zapewniał odpowiednie warunki dla uprawiania sportu (zabezpieczał sprzęt, urządzenia sportowe, kadrę trenersko-instruktorską oraz gromadził fundusze dla finansowania tych zadań). Klub był członkiem Wojewódzkiej Federacji Sportu w Poznaniu oraz Rady Głównej Kultury Fizycznej i Turystyki „Kolejarz” Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy w Warszawie, a także Polskich Związków Sportowych i obowiązywały go przepisy i regulaminy oraz zarządzenia tych organizacji i związków. Patronat nad Klubem sprawowała na podstawie odpowiedniej umowy patronackiej Zachodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu. Naczelną władzą Klubu było Walne Zebranie. Do jego kompetencji m. in. należało: wybór Prezesa i Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Klubu, rozpatrywanie działalności i udzielanie władzom klubu absolutorium, uchwalanie zmian statutu. Zarząd i Prezydium Klubu były organami wykonawczymi i kierującymi działalnością Klubu. Do kompetencji Zarządu należało m. in.: reprezentowanie Klubu, zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, opracowywanie planów pracy i preliminarzy budżetowych, przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdawczości z działalności Klubu. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego kompetencje przejmowało w całości Prezydium Klubu. Podstawowa działalność Klubu odbywała się w sekcjach. 16 czerwca 1994 roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie Poznański Klub Piłkarski Lech Poznań. Uchwałą Zarządu Kolejowego Klubu Sportowego „Lech” z dnia 20 czerwca tego roku sekcja piłki nożnej została przekazana temu stowarzyszeniu. Zarząd wyraził zgodę na kontynuowanie dalszych rozgrywek ligowych pod nazwą Poznański Klub Piłkarski „Lech” w Poznaniu. Podjęto także uchwałę o przekazaniu sekcji koszykówki żeńskiej Akademickiemu Związkowi Sportowemu. Na posiedzeniu Zarządu KKS „Lech” 11 marca 1996 roku zadecydowano o przekazaniu trzech sekcji: hokeja na trawie, kręglarskiej i szachów Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej „Błękitny Express”. W dniu 29 marca 1996 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie KKS „Lech” działając na podstawie § 22 lit. e Statutu i Rozdziału 5 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. nr 20 ze zmianami) podjęło uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia kultury fizycznej Kolejowy Klub Sportowy „Lech” w Poznaniu z dniem 29 marca 1996 roku na podstawie własnej uchwały. Na likwidatora majątku Klubu, Nadzwyczajne Walne Zebranie powołało Mirosława Musielaka – Syndyka Sądu Rejonowego w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zebranie KKS „Lech” podjęło także uchwałę o przekazaniu Poznańskiemu Klubowi Piłkarskiemu „Lech” w Poznaniu jako kontynuatorowi tradycji sportowych o kolejno brzmiących nazwach: Lutnia, TS Liga Dębiec, KPW, ZZK Kolejarz i KKS „Lech”: Sztandar KKS „Lech”, Logo klubowe KKS „Lech” oraz trofea i pamiątki zdobyte i otrzymane przez sekcję piłki nożnej KKS „Lech”. W 2006 roku doszło do przekształceń własnościowych i od 30 maja tego roku właścicielem jest Holding Amica Wronki S.A. Od tej pory pełna nazwa klubu brzmi Kolejowy Klub Sportowy Lech Poznań S.A. [Na podst. wstępu do inwentarza G. Zaliwskiej]
Zespół zawiera statuty, regulaminy i schematy organizacyjne, instrukcje kancelaryjną, protokoły Walnych Zebrań i posiedzeń Prezydium, uchwały i rejestry uchwał, protokoły Komisji Rewizyjnej i kontroli zewnętrznej, bilanse i analizy ekonomiczne, sprawozdania z działalności Klubu, umowy ze sponsorami oraz kroniki. Ponadto w zespole znajduje się dokumentacja fotograficzna i ulotna. inw. ks. - a) system informatyczny - sygn. 1-79 (aktowe i materiały ulotne), b) Fotobaza - sygn: 80-108
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akty normatywne 3 1958-1996 0
2 Władze wybieralne 0 0
2.1 Walne Zebranie 3 1960-1996 0
2.2 Prezydium, Zarząd 6 1964-1996 0
2.3 Komisja Rewizyjna 1 1984-1992 0
3 Sprawozdawczość 0 0
3.1 Klubu 1 1974-1993 0
3.2 Sekcji 15 1945-1999 0
4 Finanse 5 1963-1999 0
5 Kontrole 1 1968-1991 0
6 Kroniki 0 0
6.1 Klubu 1 1971-1972 0
6.2 Sekcji 2 1952-1962 0
6.3 Konkursów 3 1981-1985 0
7 Jubileusze 1 1962-1987 0
8 Turnieje i czyny społeczne 2 1968-1980 0
9 Wycinki prasowe 3 1971-1992 0
10 Materiały ulotne 31 1946-1992 0

Amount of archival material

108

108

0

1.14

1.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -