Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1918 - 1937] 1937 - 1950 [1950 - 1951]
- brak danych - 1918 - 1937
1937 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes fotografie, patrz też Fotobaza (268 sztuk)
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes a) aktowe - 405 j.a., system informatyczny, także tradycyjny
Po powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. zaczęły powstawać różne stowarzyszenia b. Powstańców, o czym wspomina okólnik wojewody poznańskiego z 7 września 1921 r. Związku Powstańców Wielkopolskich powstał z połączenia Związku Weteranów Powstań Narodowych i Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich. Związek Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919 r. powstał w 1932 r. a jego celem było zespolenie wszystkich uczestników walk o niepodległość, utrzymanie wśród członków braterstwa broni i koleżeństwa, strzeżenie godności weterana polskiego, obrona interesów członków i niesienie wzajemnej pomocy. Według statusu z 20 lipca 1934 r. Zarząd Główny pełnił jednocześnie funkcję Zarządu Okręgu Poznańskiego. Komisja Weryfikacyjna rozpatrywała wnioski: powstańców wielkopolskich hallerczyków, legionistów, obrońców Lwowa i Małopolski Wschodniej, sybiraków, kongresowiaków, powstańców śląskich, dowborczyków, peowiaków i innych. Walne zjazdy Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19 odbywały się w Poznaniu w 1933, 1936 i w 1937 roku. Pierwszy walny zjazd delegatów okręgu poznańskiego odbył się 1 marca 1936 r. Łącznikami między kołami a Zarządem Okręgu byli delegaci powiatowi, wyznaczeni przez Zarząd Okręgu. Przy Zarządzie Okręgu działała Komisja a później Referat Bratniej Pomocy, który zajmował się wyszukiwaniem pracy lub uzyskiwaniem zapomóg dla bezrobotnych powstańców. Ze Związkiem Weteranów Powstań Narodowych współpracowało stowarzyszenie pod nazwą: „Rodzina Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez wojewodę poznańskiego dnia 30 marca 1935 r., istniała też kasa bezprocentowa „Jedność Powstańcza”. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich z roku 1918-19 działalnością swoją obejmowało obszar województwa poznańskiego, a siedzibą zarządu było m. Poznań. Celem Towarzystwa było „podtrzymywanie ofiarności dla ojczyzny, szerzenie oświaty, zwalczanie wrogów państwa, utrzymywanie tężyzny moralnej” itd. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich 1918-19 i Związek Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19 na swych walnych zjazdach 28 listopada i 18 grudnia 1937 r. powzięły uchwały połączenia się w jeden Związek Powstańców Wielkopolskich, którego statut został zatwierdzony 7 stycznia 1938 r. (Z.W.P.N.R.P. już 18 kwietnia 1937 r. uchwalił zmianę nazwy na Związek Powstańców Wielkopolskich). Związek Powstańców Wielkopolskich – według statutu miał na celu: zespolenie wszystkich powstańców wielkopolskich w karną, twardą organizacyjną całość na pożytek narodowego Państwa Polskiego ku utrwaleniu jego mocarstwowej potęgi i bezpieczeństwa, krzewienie wśród społeczeństwa polskiego ideałów i cnót obywatelskich, dla których poszli w bój powstańcy ostatniej doby, obrona interesów członków i niesienie wzajemnej pomocy, utrwalenie wśród członków braterstwa broni i koleżeństwa. Siedzibą Zarządu Głównego było m. Poznań. Związek przeprowadzał weryfikację powstańców, organizował obchody rocznic narodowych, zjazdy, zebrania, odczyty, opiekował się wdowami i sierotami po powstańcach, umożliwiał członkom rodzin korzystanie z pomocy prawnej i opieki lekarskiej. Władzami Związku były: Walne Zjazdy Delegatów, Zarząd Główny, walne zebrania delegatów okręgów i zarządy okręgowe, walne zebrania członków kół i zarządy kół oraz komisje weryfikacyjne. Przy Zarządzie Głównym stale była czynna Komisja Weryfikacyjna, a przy każdym Zarządzie Okręgowym i przy Zarządzie Głównym Komisja oświatowa, kapelan i sąd honorowy. Sprawami związanymi ze szkoleniem i przysposobieniem wojskowym zajmowali się komendanci (główny, okręgowi i komendanci kół). Najmniejszą komórką organizacyjną było koło, które mogło powstać w każdej miejscowości, jeżeli znajdowało się w niej co najmniej 15 członków. Członkiem zaś mógł być tylko chrześcijanin narodowości polskiej, który brał udział w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 r., i został zweryfikowany. [na podst. wstępu do inwentarza Cz. Skopowskiego] Zespół zawiera m. in.: akta organizacyjne, statuty, okólniki i zarządzenia, wykazy członków, protokoły posiedzeń Prezydium, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności i statystyczne, korespondencje, bilanse, wnioski o odznaczenia, akta Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Bratniej Pomocy, delegatów powiatowych oraz dotyczące ewidencji Kół w Poznaniu i poza Poznaniem. W zespole zdigitalizowano (skany) 557 j.a. o sygn.: 1-557 (nr 53: 89133-89689)
Show all units in the collection:
Units in series:: 5 Koła w Poznaniu
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/884/0/5/141 Akta koła H. Cegielski w Poznaniu. 1937-1939 164
53/884/0/5/142 4 Kompania Marynarzy - Powstańców im. Adama Białoszyńskiego w Poznaniu. 1936 54
53/884/0/5/143 4 Kompania Marynarzy - akta koła. 1938 13
53/884/0/5/144 Poznań - koło czwartaków - akta koła. 1934-1939 17
53/884/0/5/145 Poznań - koło czwartaków [58 p.p.] 1935-1939 135
53/884/0/5/146 Poznań - Dzieln. III Zamek. 1938 14
53/884/0/5/147 Poznań - Główna im. gen. Dąbrowskiego akta koła. 1934-1939 15
53/884/0/5/148 Poznań - Główna akta koła 1938-1939 35
53/884/0/5/149 Koło Główna - korespondencja. 1938-1939 26
53/884/0/5/150 Poznań - Górczyn. 1935-1938 62
53/884/0/5/151 Poznań - Jeżyce akta koła. 1935-1939 87
53/884/0/5/152 Poznań - Kompania Obornicko - Ludomska akta koła. 1938-1939 28
53/884/0/5/154 Poznań - Łazarz akta koła. 1935-1938 38
53/884/0/5/155 Poznań - Łazarz akta koła. 1937-1938 79
53/884/0/5/156 Poznań - Łazarz akta koła. 1938 11
53/884/0/5/157 Poznań - Koło Macierzyste później im. Mielżyńskiego. Tom I. 1928-1938 113
53/884/0/5/158 Poznań - Koło Macierzyste wniosek o zawieszenie zarządu koła. 1936 8
53/884/0/5/159 Akta Koła im .Ign. Mielżyńskiego. 1934-1938 13
53/884/0/5/160 Akta Koła im. ppłk. Mielżyńskiego w Poznaniu. 1938-1939 13
53/884/0/5/161 Akta Koła Obrońców Lwowa i Małopolski Wsch. w Poznaniu. 1936-1937 161
53/884/0/5/162 Koło Obwodowej Komendy Transportu Wojskowego - Poznań korespondencja [Obwodowa Komenda Transportów Wojskowych] 1937-1939 39
53/884/0/5/163 Poznań - Osiedle akta koła. 1935-1939 67
53/884/0/5/164 Poznań - akta koła Pogotowiaków. 1937-1938 60
53/884/0/5/165 Akta Koła: Powstańcy Śląscy Koło Poznań. 1933-1935 71
53/884/0/5/166 Koło Pracowników Kolejowych Poznań - sprawozdania finansowe. 1936-1937 13
53/884/0/5/167 Koło Pracowników Kolejowych w Poznaniu - sprawozdania i protokoły zebrań. 1936-1938 34
53/884/0/5/168 Koło Pracowników Kolejowych w Poznaniu - Deklaracje członkowskie. 1938 76
53/884/0/5/169 Akta Koła Pracowników Kolejowych w Poznaniu. 1936-1939 45
53/884/0/5/170 Koło Pracowników Pocztowych - korespondencja. 1939 28
53/884/0/5/171 Poznań - Stare Miasto akta koła. 1936-1938 15
53/884/0/5/172 Poznań - Stare Miasto akta koła. 1935-1939 80
53/884/0/5/173 Poznań - Starołęka akta koła. 1938 13
53/884/0/5/174 Poznań - Śródmieście akta koła. 1937-1939 72
53/884/0/5/175 Koło Śródmieście im. gen. Grudzielskiego w Poznaniu. 1938-1939 69
53/884/0/5/176 Poznań - Wilda. Protokolarz zebrań zarządu. 1931-1935 89
53/884/0/5/177 Poznań - Wilda. Protokolarz z zebrań plenarnych Towarzystwa Powstańców i Wojaków. 1932-1935 57
53/884/0/5/178 Poznań - Wilda sprawozdania z zebrań. 1935 9
53/884/0/5/179 Poznań - Wilda akta koła. 1936-1937 54
53/884/0/5/180 Poznań - Winiary akta koła. 1936-1939 65
53/884/0/5/181 Akta Koła im. Romana Wilkanowicza w Poznaniu. 1936-1939 96
53/884/0/5/182 Akta Koła przy Zarządzie Miejskim w Poznaniu. 1939 18
53/884/0/5/183 Poznań - lista członków różnych kół. 1937-1939 194
53/884/0/5/184 Poznań miasto - spis bezrobotnych członków. 1937 18
53/884/0/5/185 Koło - Poznań przebieg służby wojskowej Leonarda Dyczaka. 1932 21
53/884/0/5/398 Poznań - Śródmieście - akta koła. 1935-1938 108

Amount of archival material

561

561

0

4.05

4.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -