Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1918 - 1937] 1937 - 1950 [1950 - 1951]
- brak danych - 1918 - 1937
1937 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kombatanckie polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes fotografie, patrz też Fotobaza (268 sztuk)
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes a) aktowe - 405 j.a., system informatyczny, także tradycyjny
Po powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 r. zaczęły powstawać różne stowarzyszenia b. Powstańców, o czym wspomina okólnik wojewody poznańskiego z 7 września 1921 r. Związku Powstańców Wielkopolskich powstał z połączenia Związku Weteranów Powstań Narodowych i Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich. Związek Weteranów Powstań Narodowych 1914-1919 r. powstał w 1932 r. a jego celem było zespolenie wszystkich uczestników walk o niepodległość, utrzymanie wśród członków braterstwa broni i koleżeństwa, strzeżenie godności weterana polskiego, obrona interesów członków i niesienie wzajemnej pomocy. Według statusu z 20 lipca 1934 r. Zarząd Główny pełnił jednocześnie funkcję Zarządu Okręgu Poznańskiego. Komisja Weryfikacyjna rozpatrywała wnioski: powstańców wielkopolskich hallerczyków, legionistów, obrońców Lwowa i Małopolski Wschodniej, sybiraków, kongresowiaków, powstańców śląskich, dowborczyków, peowiaków i innych. Walne zjazdy Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19 odbywały się w Poznaniu w 1933, 1936 i w 1937 roku. Pierwszy walny zjazd delegatów okręgu poznańskiego odbył się 1 marca 1936 r. Łącznikami między kołami a Zarządem Okręgu byli delegaci powiatowi, wyznaczeni przez Zarząd Okręgu. Przy Zarządzie Okręgu działała Komisja a później Referat Bratniej Pomocy, który zajmował się wyszukiwaniem pracy lub uzyskiwaniem zapomóg dla bezrobotnych powstańców. Ze Związkiem Weteranów Powstań Narodowych współpracowało stowarzyszenie pod nazwą: „Rodzina Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19”, działające na podstawie statutu zatwierdzonego przez wojewodę poznańskiego dnia 30 marca 1935 r., istniała też kasa bezprocentowa „Jedność Powstańcza”. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich z roku 1918-19 działalnością swoją obejmowało obszar województwa poznańskiego, a siedzibą zarządu było m. Poznań. Celem Towarzystwa było „podtrzymywanie ofiarności dla ojczyzny, szerzenie oświaty, zwalczanie wrogów państwa, utrzymywanie tężyzny moralnej” itd. Towarzystwo Powstańców Wielkopolskich 1918-19 i Związek Weteranów Powstań Narodowych R.P. 1914-19 na swych walnych zjazdach 28 listopada i 18 grudnia 1937 r. powzięły uchwały połączenia się w jeden Związek Powstańców Wielkopolskich, którego statut został zatwierdzony 7 stycznia 1938 r. (Z.W.P.N.R.P. już 18 kwietnia 1937 r. uchwalił zmianę nazwy na Związek Powstańców Wielkopolskich). Związek Powstańców Wielkopolskich – według statutu miał na celu: zespolenie wszystkich powstańców wielkopolskich w karną, twardą organizacyjną całość na pożytek narodowego Państwa Polskiego ku utrwaleniu jego mocarstwowej potęgi i bezpieczeństwa, krzewienie wśród społeczeństwa polskiego ideałów i cnót obywatelskich, dla których poszli w bój powstańcy ostatniej doby, obrona interesów członków i niesienie wzajemnej pomocy, utrwalenie wśród członków braterstwa broni i koleżeństwa. Siedzibą Zarządu Głównego było m. Poznań. Związek przeprowadzał weryfikację powstańców, organizował obchody rocznic narodowych, zjazdy, zebrania, odczyty, opiekował się wdowami i sierotami po powstańcach, umożliwiał członkom rodzin korzystanie z pomocy prawnej i opieki lekarskiej. Władzami Związku były: Walne Zjazdy Delegatów, Zarząd Główny, walne zebrania delegatów okręgów i zarządy okręgowe, walne zebrania członków kół i zarządy kół oraz komisje weryfikacyjne. Przy Zarządzie Głównym stale była czynna Komisja Weryfikacyjna, a przy każdym Zarządzie Okręgowym i przy Zarządzie Głównym Komisja oświatowa, kapelan i sąd honorowy. Sprawami związanymi ze szkoleniem i przysposobieniem wojskowym zajmowali się komendanci (główny, okręgowi i komendanci kół). Najmniejszą komórką organizacyjną było koło, które mogło powstać w każdej miejscowości, jeżeli znajdowało się w niej co najmniej 15 członków. Członkiem zaś mógł być tylko chrześcijanin narodowości polskiej, który brał udział w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 r., i został zweryfikowany. [na podst. wstępu do inwentarza Cz. Skopowskiego] Zespół zawiera m. in.: akta organizacyjne, statuty, okólniki i zarządzenia, wykazy członków, protokoły posiedzeń Prezydium, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności i statystyczne, korespondencje, bilanse, wnioski o odznaczenia, akta Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Bratniej Pomocy, delegatów powiatowych oraz dotyczące ewidencji Kół w Poznaniu i poza Poznaniem. W zespole zdigitalizowano (skany) 557 j.a. o sygn.: 1-557 (nr 53: 89133-89689)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/884/0/1/2 Statuty Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 27
53/884/0/1/3 Okólniki Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1934 71
53/884/0/1/4 Okólnik nr 8. Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1935 12
53/884/0/1/5 Okólniki i zarządzenia Zarządu Głównego i Okręgu Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 54
53/884/0/1/6 Okólniki własne Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 19
53/884/0/1/7 Okólniki i wykazy członków Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 11
53/884/0/1/8 Okólniki poufne nr 1 i 2 Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 8
53/884/0/1/9 Protokoły Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 1914 - 1919. 1937 95
53/884/0/1/10 Protokoły Posiedzeń prezydium Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 46
53/884/0/1/11 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 11
53/884/0/1/12 Protokół z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego [część] 29.VIII.1939 i zweryfikowani 1.IX.1939 r. 1939 8
53/884/0/1/13 Sprawozdania Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Poznańskiego za okres 1936/37. 1937 78
53/884/0/1/14 Statystyka Związku Weteranów Powstań Narodowych. Okręg Poznański, Pomorski, Śląski. 1935 21
53/884/0/1/15 Akta Komendanta Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1939 58
53/884/0/1/16 Korespondencja skarbnika Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 31
53/884/0/1/17 Korespondencja Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 83
53/884/0/1/18 Regulamin Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych. b.d. 11
53/884/0/1/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1933-1934 88
53/884/0/1/20 Protokoły Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1934-1936 143
53/884/0/1/21 Protokoły Weryfikacyjne Pomorskie Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1933-1935 102
53/884/0/1/22 Protokolarz Komisji Weryfikacyjnej Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich. 1936-1937 64
53/884/0/1/23 Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937 68
53/884/0/1/24 Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1939 53
53/884/0/1/25 Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 345
53/884/0/1/26 Komisja Weryfikacyjna Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski [wnioski niezweryfikowane] 1929-1935 186
53/884/0/1/27 Komisja Weryfikacyjna Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski - wnioski powstańców. 1935 170
53/884/0/1/28 Komisja Weryfikacyjna Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski - korespondencja. 1936-1937 101
53/884/0/1/29 Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1935-1937 138
53/884/0/1/30 Komisja Weryfikacyjna Związku Powstańców Wielkopolskich - korespondencja. 1938-1939 25
53/884/0/1/31 Spis zweryfikowanych 101 - 4621. 1936 257
53/884/0/1/32 Spis zweryfikowanych 4622 - 9099. 1936 256
53/884/0/1/33 Spis zweryfikowanych 9100 - 13620. 1936 262
53/884/0/1/34 Uwagi o projekcie rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 1 września 1937 sposobie udowodnienia czynnego udziału w walkach o niepodległość. 1937 22
53/884/0/1/35 Fundusz samopomocy Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 38
53/884/0/1/36 Bilanse za 1937 i 1938 r. Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1938 14
53/884/0/1/37 Raporty ze stanu kół okręgu pomorskiego i śląskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1935 63
53/884/0/1/38 Spis kół i delegatów powiatowych Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 9
53/884/0/1/39 Ewidencja kół okręgu pomorskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1935-1937 35
53/884/0/1/40 Spis kół Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. b.d. 33
53/884/0/1/41 Karty ewidencyjne kół Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 69
53/884/0/1/42 Imienny spis powstańców frontu zachodniego. 1919 240
53/884/0/1/43 Spis członków Związku Weteranów Powstań Narodowych od 2311 - 3540a. 1932-1937 128
53/884/0/1/44 Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 10168 - 16966] 1934-1935 431
53/884/0/1/45 Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 - 23302] 1935-1937 403
53/884/0/1/46 Wnioski o odznaczenia [Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski] 1936 154
53/884/0/1/47 Stefan Szykowny [korespondencja związana z jego działalnością] 1933-1938 267
53/884/0/1/48 Sprawa "Dom Powstańca - Weterana" 1936-1939 26
53/884/0/1/49 Dom Powstańca Wielkopolskiego [Związku Powstańców Wielkopolskich] 1939 57
53/884/0/1/50 Związku Powstańców Wielkopolskich - sprawy Federacji P.Z.O.O. 1938 18
53/884/0/1/51 Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski - Powstańcza Spółdzielnia Wydawnicza. Wydawnictwo "Jutro" 1936-1937 181
53/884/0/1/52 Powstańcza Spółdzielnia Wydawnicza i tygodnik "Jutro" 1936-1939 94
53/884/0/1/53 Rodzina Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 1914 - 1919 statuty. 1935 26
53/884/0/1/54 Rodzina Powstańców [Weteranów] 1935-1939 76
53/884/0/1/55 Akt wmurowania tablicy pamiątkowej w siedzibie Dowództwa Głównego Wojsk Powstańczych [św. Marcin 38] 1929 7
53/884/0/1/56 Materiały organizacyjne dotyczące historii Powstania Wielkopolskiego. 1926 105
53/884/0/1/57 Informacje o zachowaniu się Niemców na wiosnę 1939 r. 1939 72
53/884/0/1/369 Organizacja Związku Powstańców Wielkopolskich w latach 1945 - 1949 1945-1949 0
53/884/0/1/370 Statut Związku i jego zmiany. 1946-1949 64
53/884/0/1/371 Okólniki i Zawiadomienia Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich.1947 1947-1949 133
53/884/0/1/373 Walny Zjazd Delegatów Związku Powstańców Wielkopolskich 18 maja 1947 r. 1947-1949 96
53/884/0/1/375 Lista Komisji Likwidacyjnej Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 19498-1951 32
53/884/0/1/377 Obchody roczne Powstania Wielkopolskiego 1918/19 r. 1947-1949 20
53/884/0/1/378 1. Działalność Opiekuńcza Związku Powstańców Wielkopolskich. 2. Księgowość Związku Powstańców Wielkopolskich. 3. Zbiórka uliczna 6.VII. 1949 r. 4. Preliminarze budżetowe. 1947-1949 36
53/884/0/1/380 Współdziałanie Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich z kołami 1. Bojanowo [1946-1948] 2. Bremno [19449] 3. Brodnica [1947-1948] 4. Bydgoszcz [1946-1948] 5. Chodzież [1946-1948] 6. Chorzów[1947-1949] 7. Czarnków [1946-1949] 8. Drawsko n/Notecią. [1948-1949] 9. Drezdenko [1947-19498] 1946-1949 74
53/884/0/1/381 Współdziałanie Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich z kołami: 1. Gdańsk. 2. Gdynia [1946-1948] 3. Gębice [1947] 4. Gniewkowo [1946] 5. Gniezno [1947] 6. Gorzów [1946-1947] 7. Grodzisk [1949] 8. Grudziądz [1947] 1946-1949 52
53/884/0/1/382 Współdziałanie Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich z kołami: 1. Inowrocław [1946-1949] 2. Janikowo [1949] 3. Jutrosin [1947-1948] 1946-1949 145
53/884/0/1/383 Współdziałanie Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich z kołami: 1. Kalisz [1946-1949] 2. Katowice [1947-1949] 3. Kobylin [1946] 4. Kostrzyn [1947] 5. Koszalin [1947] 6. Kórnik - Bnin [1947-1949] 1946-1949 101
53/884/0/1/384 Współdziałanie Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich z kołami: 1. Leszno [1947] 2. Łowyń [1946] 3. Margonin [1946-1948] 4. Miejska Górka [1949] 5. Mieszków [1946-1947] 6. Międzychód [1946-1948] 7. Mogilno [1946-1947] 8. Mosina [1946] 9. Mrocza [1947] 10. Nakło [1945-1949] 11. Oborniki [1947] 12. Osieczna [1948] 13. Ostrów Wielkopolski [1946-1947] 14. Piaski [1948] 15. Pleszew [1947-1948] 16. Podolin [1947-1948] 1945-1949 92
53/884/0/1/385 Współdziałanie Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich z kołami na terenie miasta Poznania: 1. H.C.P. [1948-1949] 2. Czwartacy [1947-1949] 3. Dziesiątacy [1947-1949] 4. Główna [1946] 5. Górczyn [1946-1949] 6. Jeżyce [1946-1947] 7 Junikowo [1947-1949] 8. Krzyżowniki [1946-1949] 9. 4 Kompania Marynarzy [1948-1949] 10. Im. Fr. Ratajczaka [1947-1948] 11. Śródmieście [1946-1949] 12. Wilda [1947-1949] 13. Dzielnica III Zamek [1947-1949] 14. Żegrze [1947-1949] 1946-1949 218
53/884/0/1/386 Współdziałanie Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich z kołami: 1. Ryczywół [1949] 2. Sieraków [1947-1948] 3. Słupia Kapitulna [1947] 4. Słupsk [1948-1949] 5. Starogard [1947-1948] 6. Stęszew [1947] 7. Sulęcin [1947-1948] 8. Swarzędz [1946-1949] 9. Szamotuły [1947-1949] 10. Szczecin [1946-1949] 11. Śmigiel [1946-1949] 12. Śrem [1947-1949] 1946-1949 208
53/884/0/1/387 Współdziałanie Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich z kołami: 1. Toruń [1948-1949] 2. Trzemeszno [1948-1949] 3. Tuchola [1949] 4. Ujście [1946-1949] 5. Wartosław [1948] 6. Wiejewo [1947] 7. Witkowo [1947] 8. Wolsztyn [1946-1949] 9. Wyrzysk [1947-1948] 10. Wysoka [1947] 11. Złotów [1947] 12. Żabikowo [1946-1949] 1946-1949 96
53/884/0/1/389 Kampania Straży Ludowej w Kłecku IV Baon [Raporty] 1919 13
53/884/0/1/390 Różne akta m. in.. Odpisy rozkazów operacyjnych./ 1918-1920 151
53/884/0/1/391 Wnioski o odznaczenia krzyżem zasługi. 1929-1933 548
53/884/0/1/392 Spis książeczek wojskowych. 1936-1938 74
53/884/0/2/1 Organizacja Związku Powstańców Wielkopolskich. 1945-1949 77
53/884/0/2/58 Statut - regulaminy - instrukcje, wykaz akt. 1936-1939 185
53/884/0/2/59 Okólniki Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1934-1936 114
53/884/0/2/60 Okólniki okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936-1938 125
53/884/0/2/61 Okólniki Okręgu Poznańskiego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 52
53/884/0/2/62 Instrukcja biurowa Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 35
53/884/0/2/63 Instrukcja biurowa, instrukcja dla lustratora kół i regulamin dla referatu "Bratniej Pomocy" Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 28
53/884/0/2/64 I. Walny Zjazd Delegatów Okręgu Poznańskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych 1.III.1936 r. 1936 87
53/884/0/2/65 Akta Walnego Zjazdu Delegatów Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 7.III.1937 tom I. 1937 300
53/884/0/2/66 Walny Zjazd Delegatów Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 7.III.1937. Tom II. 1937 247
53/884/0/2/67 Walny Zjazd Okręgu 19.II.1939. 1939 180
53/884/0/2/68 Walny Zjazd Delegatów [wnioski na zjazd, ewidencja kół, sprawozdania sekretarza, komendanta delegatury grodzkiej, bilans] 1939 82
53/884/0/2/69 Akta dotyczące Walnego Zjazdu Związku 5.III.1939. 1939 25
53/884/0/2/70 Sprawozdanie Zarządu Okręgu za czas 1938/39. 1939 21
53/884/0/2/71 Odpisy protokołów z posiedzeń Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 492
53/884/0/2/72 Zebranie Zarządu, odprawy prezesów, zaproszenia [Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski] 1935-1937 23
53/884/0/2/73 Korespondencja, protokoły zebrań, okólniki Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1938 89
53/884/0/2/74 Protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu Poznańskiego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 152
53/884/0/2/75 Protokoły z odpraw prezesów kół lokalnych Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 109
53/884/0/2/76 Prezes Okręgu [korespondencja, protokoły, sprawozdania] Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1939 123
53/884/0/2/77 Członkowie Zarządu Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich [korespondencja] 1935-1939 35
53/884/0/2/78 Akta sekretarza Okręgu Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 21
53/884/0/2/79 Sprawy dotyczące komendantów wojewódzkich i grodzkich Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1938 37
53/884/0/2/80 Akta lustratora Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1937 28
53/884/0/2/81 Kierownik biura - Guza Stanisław - akta personalne Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1935-1939 110
1 2 3 4 5

Amount of archival material

561

561

0

4.05

4.05

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.