Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - [1815 - 1844] 1845 - 1945 [1968]
Evangelisches Konsistorium in Posen 1815 - 1945
1968 - 1968
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes system informatyczny (sygn.: 1-8597); patrz też tradycyjny (sygn.: 1-8585)
indeks geograficzny No polskie i niemieckie nazwy miejscowości (parafie), obejmuje akta szczegółowe zesp. - w inw. ks. t.I
spis roboczy Yes 105 j.a., przy inw. książkowym tradycyjnym
Konsystorz Ewangelicki był najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko – Unijnego w prowincji. Władzą nadrzędną była Ewangelicka Naczelna Rada Kościelna w Berlinie. Od roku 1815 Konsystorz stanowił jeden z wydziałów rejencji. Zarządzenie z dnia 31 grudnia 1825 roku /G.S. 1826 5/ i uzupełniające rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1845 roku /G.S. 440/ uchyliły dotychczasowe przewodnictwo prezydenta rejencji w Konsystorzu, który odtąd stał się samodzielną instytucją kościelną. Organizację i kompetencje określiła instrukcja z dnia 23 października 1817 roku /G.S. 237/.
Konsystorz jako władza administracyjna Kościoła Ewangelicko – Unijnego był organem wykonawczym Synodu. Był ciałem kolegialnym i składał się z prezesa /przewodniczącego/, którym był każdorazowy generalny superintendent, z wiceprezesa – osoby świeckiej i kilku radców duchownych i świeckich w jednakowej ilości.
Pod przewodnictwem generalnego superintendenta Konsystorz zarządzał wewnętrznymi i zewnętrznymi sprawami Kościoła Ewangelicko – Unijnego stosownie do postanowień ordynacji kościelnej, uchwał Synodu generalnego i Ewangelickiej Naczelnej Rady Kościelnej. Przygotowywał między innymi projekty ustaw dla synodów, zezwalał na wybory duchownych, zatwierdzał pastorów i seniorów, sprawował nadzór nad majątkiem kościelnym, prasą i in.
Rozporządzeniem Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 3 lipca 1920 roku /Dz. U. Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej Nr 35, poz. 327/ władze polskie uznały Konsystorz najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko – Unijnego w Polsce, uchylając tym samym jego dotychczasowe podporządkowanie Ewangelickiej Naczelnej Radzie Kościelnej w Berlinie. Ewangelickie władze kościelne w Polsce utworzyły Krajowy Związek Synodalny Kościoła Ewangelicko – Unijnego w Polsce, który był terytorialnie tylko odrębny od Kościoła Staropruskiej Unii Ewangelickiej , ustrojowo jednak z nim nadal złączony. Ten tak zwany „Ustrój konieczny” był właściwie aktem nielegalnym i dlatego późniejsze próby uregulowania stosunków między państwem a Kościołem Ewangelicko – Unijnym w Polsce nie doszły do skutku.
Zarządzeniem prezesa Ewangelickiej Naczelnej Rady Kościelnej w Berlinie z dnia 6 grudnia 1939 roku w tak zwanym Kraju Warty utworzono dwa oddziały Konsystorza Ewangelickiego, a mianowicie Oddział w Poznaniu i Oddział Wschód w Łodzi /Gesetz-Blatt der Deutschen Evangelischen Kirche 129/.
[Na podst. wstępu do inwentarza D. Kubiak].
Zespół zawiera całość materiałów Kościoła Ewangelicko – Unijnego z okresu zaboru pruskiego, międzywojennego i okupacji hitlerowskiej oraz materiały dotyczące innych wyznań ewangelickich w Polsce w okresie międzywojennym. Materiały te znajdują się w aktach ogólnych. Akta szczegółowe zawierają dane do poszczególnych parafii ewangelickich z terenu działalności Konsystorza Ewangelickiego w Poznaniu z wyjątkiem większości akt parafii z terenów Pomorza. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1 0
1 Akta prezydialne - Sprawy cechowe dostojników kościelnych, wyższych i niższych urzędników Konsystorza 61 1817-1945 0
2 Akta prezydialne - Pensje, utrzymanie budynku służbowego, sprawy kancelarii, bibliotek, wydawnictw /budżet/ 58 1823-1945 0
3 Akta prezydialne - Posiedzenia konsystorza, zarządu synodów krajowych i rady synodalnej 10 1890-1944 0
4 Akta ogólne - Zakup ziemi dla kościołów 72 1860-1944 0
5 Akta ogólne - Sprawy organizacyjno-ustrojowe 0 0
5.1 Dzienniki podawcze, repertoria, inwentarze 45 1591-1945 0
5.2 Zarządzenia służbowe, pieczęcie 25 1815-1944 0
5.3 Organizacja Konsystorza, sprawy kroniki 16 1816-1944 0
5.4 Okólniki , wzory formularzy, korespondencja 36 1788-1945 0
5.5 Sprawozdania, statystyki, zestawienia 61 1830-1944 0
5.6 Sprawy finansowo-kasowe, subskrypcje 65 1818-1945 0
5.7 Uroczystości państwowe 5 1840-1942 0
5.8 Sprawy socjalne 18 1890-1944 0
5.9 Sprawy ogólne kościoła ewangelickiego na ziemiach polskich od 1815 do 1945 roku 177 1815-1945 0
5.10 Rada kościołów ewangelickich w Polsce 22 1916-1944 0
5.11 Rada kościołów ewangelickich w Polsce - kościół ewangelicko-augsburski 21 1849-1941 0
5.12 Rada kościołów ewangelickich w Polsce - kościół ewangelicko-augsburski wyznania helweckiego oraz kościół ewangelicko-reformowany w Małopolsce i Wilnie 8 1924-1943 0
5.13 Rada kościołów ewangelickich w Polsce - kościół ewangelicki górnośląski /unijny/ 10 1919-1940 0
5.14 Kościół ewangelicki w wolnym mieście Gdańsku 1 1927-1944 0
5.15 Kościół ewangelicki w Europie i Ameryce 8 1915-1944 0
5.16 Światowe konferencje i konwenty, Rada ekumeniczna 24 1920-1944 0
5.17 Międzynarodowe instytucje wspierające i kredytowe 3 1923-1944 0
5.18 Synody - powiatowe 83 1817-1944 0
5.19 Synody - prowincjonalne i generalne 55 1719-1938 0
5.20 Synody - Krajowe 24 1922-1944 0
5.21 Synody - synod nadzwyczajne w 1928 r. 24 1926-1936 0
5.22 Wizytacje - ogólne 57 1817-1944 0
5.23 Wizytacje - generalne 44 1852-1944 0
5.24 Kasy dla przeprowadzanych wizytacji 4 1816-1924 0
5.25 Kasy synodów powiatowych 32 1862-1944 0
5.26 Kasy synodów prowincjonalnych, krajowych i generalnych 51 1868-1944 0
5.27 Sprawy generalnego superintendenta i superintendentów 40 1816-1944 0
6 Akta ogólne - Gminy kościelne, patronaty, majątek kościelny 0 0
6.1 Parafie, utrzymanie kościołów i pastorów 154 1811-1944 0
6.2 Sprawy budowlane 23 1819-1944 0
6.3 Szpitale, sierocińce, fundacje dobroczynne 14 1853-1944 0
6.4 Cmentarze 42 1818-1944 0
6.5 Sprawy finansowo-kasowe 67 1827-1944 0
7 Akta ogólne - Szkoły teologiczne, ewangeliccy duchowni 0 0
7.1 Seminaria i szkoły teologiczne wyższe 41 1817-1944 0
7.2 Pastorzy, kandydaci, duszpasterze pomocniczy - studia, egzaminy, angażowanie 116 1794-1945 0
7.3 Pastorzy, kandydaci, duszpasterze pomocniczy - spisy pastorów i parafii 47 1815-1945 0
7.4 Pastorzy, kandydaci, duszpasterze pomocniczy - sprawy osobowe 89 1745-1945 0
7.5 Konferencje i konwenty superintendentów i pastorów 70 1826-1944 0
7.6 Archiwa, biblioteki ludowe, tłumaczenia luterskiej biblii starego testamentu 19 1816-1945 0
7.7 Nadzór nad pastorami, zażalenia 15 1800-1944 0
7.8 Zaopatrzenie emerytalne pastorów, innych urzędników kościelnych i ich rodzin 55 1815-1944 0
7.9 Ogólny fundusz emerytalny kościoła ewangelickiego 60 1880-1944 0
7.10 Ogólny fundusz dla wdów i sierot, kasy terenowe, zakłady i stowarzyszenia wspierające 71 1815-1944 0
8 Akta ogólne - Nabożeństwa i uroczystości 0 0
8.1 Nabożeństwa, kazania 42 1800-1945 0
8.2 Śpiew i muzyka kościelna /organiści i śpiewniki/ 60 1818-1945 0
8.3 Uroczystości kościelne, jubileusze 55 1800-1945 0
9 Akta ogólne - Parafia 1 1830-1839 0
9.1 Terytorium 11 1817-1940 0
9.2 Nauka religii, konfirmacje, chrzty 41 1816-1944 0
9.3 Śluby /konfirmacje i chrzty/ 128 1815-1944 0
9.4 Pogrzeby 12 1817-1944 0
9.5 Księgi emerytalne 10 1816-1942 0
9.6 Podatki na rzecz kościoła 19 1838-1943 0
10 Akta ogólne - Inne zajęcia w parafiach 0 0
10.1 Sprawy gmin, kolekty kościelne i domowe 65 1817-1944 0
10.2 Misje wewnętrzne, Innerer Missions - Verein 53 1822-1944 0
10.3 Misje wśród pogan 7 1884-1944 0
10.4 Prasa 36 1911-1944 0
10.5 Specjalne szkolenie pastorów, stowarzyszenia pastoralne 10 1842-1944 0
10.6 Stowarzyszenia biblijne 7 1817-1941 0
10.7 Fundacja Gustawa Adolfa 15 1842-1944 0
10.8 Ewangelickie Stowarzyszenie "Hilfsverein" 3 1890-1931 0
10.9 Stowarzyszenie mężczyzn i młodzieży męskiej 40 1874-1944 0
10.10 Opieka nad dziećmi 8 1872-1942 0
10.11 Organizacje kobiet i młodzieży żeńskiej 109 1887-1944 0
10.12 "Kirchliches Hilfswerk", "Lutherstifung", "Lutherbund" 14 1854-1944 0
10.13 "Johannes Stiftung", "Jerusalem Verein", Kolekty zagraniczne 30 1828-1942 0
10.14 Troska o życie religijne w gminach "Verein für religöse Kunst" 15 1857-1944 0
10.15 Diakoniski, szpitale, epidemie, głuchoniemi, umysłowo chorzy, kaleki, niewidomi 54 1852-1944 0
10.16 Opieka nad więźniami, służba domowa i dworska 22 1826-1944 0
10.17 Sprawy moralności - stowarzyszenia 4 1894-1944 0
10.18 Misje wśród marynarzy i pracowników wód lądowych 5 1895-1944 0
10.19 "Erziehungsverein" dla Prowincji Poznańskiej 6 1897-1943 0
10.20 Walka z alkoholizmem, Niebieski Krzyż, robotnicy, bezrobotni, reemigranci, zajazdy i gościńce 22 1854-1944 0
10.21 Opieka religijna w okresie wakacji i w czasie wojny. Opieka nad jeńcami i ewakuowanymi, oddawanie dzwonów, obrona przeciwlotnicza 26 1913-1944 0
10.22 Rocznice, uroczystości 4 1857-1942 0
10.23 "Hofbauer - Stiftung i inne stowarzyszenia 7 1872-1944 0
11 Akta ogólne - Wyznania nieewangelickie, wstąpienia i wystąpienia z kościoła ewangelickiego 48 1817-1944 0
12 Akta ogólne - Szkoły, nauczyciele, kantorzy 0 0
12.1 Sprawy ogólne, zarządzenia 6 1826-1932 0
12.2 Nadzór nad nauczycielami i sprawami nauczania 13 1850-1941 0
12.3 Konferencje, seminaria, obsadzanie posad, finanse 22 1850-1944 0
12.4 Nauka szkolna i religii w szkołach powszechnych, zawodowych, prywatnych, dla małych dzieci i w gimnazjach oraz nauczanie prywatne 215 1801-1944 0
13 Akta ogólne - Opieka religijna nad wojskiem 41 1798-1944 0
14 Akta ogólne - Zarządzanie kapitałami tzw. funduszem unijnym 0 0
14.1 Sprawy ogólne 21 1815-1944 0
14.2 Kapitały - miasto Poznań 35 1816-1944 0
14.3 Kapitały - teren 77 1827-1944 0
15 Akta ogólne - Fundusz dla wdów po pastorach 0 0
15.1 Sprawy ogólne 30 1815-1942 0
15.2 Kapitały - miasto Poznań 13 1817-1906 0
15.3 Kapitały - teren 31 1835-1938 0
16 Akta ogólne - Legaty 9 1801-1944 0
17 Akta szczegółowe poszczególnych parafii - Rejencja Poznań 0 0
17.1 Adelnau - pow. Odolanów 33 1817-1943 0
17.2 Altboyen, Bojanowo Stare - pow. Śmigiel 20 1887-1944 0
17.3 Altkloster, Kaszczor - pow. Babimost 14 1853-1944 0
17.4 Bentschen, Zbąszyń - pow. Międzyrzecz 32 1792-1941 0
17.5 Birnbaum, Międzychód - pow. Międzychód 30 1591-1944 0
17.6 Bnin - pow. Śrem 24 1820-1943 0
17.7 Bojanowo - pow. Rawicz 88 1816-1944 0
17.8 Borek - pow. Koźmin 20 1818-1942 0
17.9 Bralin - pow. Kępno 15 1859-1940 0
17.10 Breitenfeld, Sierszewo - pow. Jarocin 30 1841-1944 0
17.11 Buk - pow. Grodzisk 43 1817-1944 0
17.12 Buschdorf, Budziszewko - pow. Oborniki 12 1899-1944 0
17.13 Chludowo - pow. Poznań 3 1912-1944 0
17.14 Czempin, Czempiń - pow. Kościan 18 1836-1944 0
17.15 Dobrzyca - pow. Krotoszyn 46 1816-1943 0
17.16 Dolsk, Dolzig - pow. Śrem 13 1858-1945 0
17.17 Dominowo, Herrnhofen - pow. Poznań 7 1905-1943 0
17.18 Droschkau, Kroszków - pow. Kępno 19 1802-1944 0
17.19 Duszniki, Duschnik - pow. Szamotuły 19 1853-1942 0
17.20 Feuerstein, Krzemieniewo - pow. Leszno 15 1854-1944 0
17.21 Friednnhorst, Jastrzębsko Stare - pow. Nowy Tomyśl 16 1834-1944 0
17.22 Görchen, Miejska Górka - pow. Rawicz 26 1815-1943 0
17.23 Gostyń - pow. Gostyń 13 1896-1944 0
17.24 Grabów, Grabów - pow. Ostrzeszów 23 1845-1944 0
17.25 Gramsdorf, Bukowiec - pow. Oborniki 28 1816-1945 0
17.26 Grandorf, Granowiec - pow. Odolanów 6 1853-1944 0
17.27 Grätz - pow. Grodzisk 53 1816-1944 0
17.28 Grudno - pow. Międzychód 2 1905-1941 0
17.29 Grzebienisko, Kammtal - pow. Szamotuły 3 1817-1931 0
17.30 Hammer Borui, Boruja - pow. Grodzisk 18 1824-1944 0
17.31 Honig, Chojniki - pow. Ostrzeszów 14 1910-1942 0
17.32 Jablone, Jabłonna Nowa - pow. Babimost 20 1845-1944 0
17.33 Jarocin - pow. Jarocin 22 1820-1945 0
17.34 Jerzykowo - pow. Poznań 18 1886-1945 0
17.35 Jutrosin - pow. Rawicz 32 1806-1943 0
17.36 Kaczkowo,Katschkau - pow. Leszno 1 1921-1934 0
17.37 Kansch, Kainscht, Kęszyce - pow. Międzyrzecz 1 1854-1855 0
17.38 Karge, Kargowa - pow. Babimost 4 1834-1855 0
17.39 Kempen - pow. Kępno 49 1816-1944 0
17.40 Kirchplatz Borui, Boruja Kościelna - pow. Babimost 1 1930-1944 0
17.41 Kobylagóra, Heideburg - pow. Ostrzeszów 17 1858-1944 0
17.42 Kobylin - pow. Krotoszyn 41 1753-1944 0
17.43 Kołaczkowo - pow. Września 1 1909-1913 0
17.44 Konary - pow. Rawicz 1 1902-1902 0
17.45 Konkolewo, Kąkolewo - pow. Grodzisk 26 1828-1944 0
17.46 Kopnitz, Kopanica - pow. Babimost 26 1825-1943 0
17.47 Kosten - pow. Kościan 42 1802-1941 0
17.48 Kostrzyn, Kostschin - pow. Środa 14 1856-1941 0
17.49 Kotusch, Kotusz - pow. Śmigiel 11 1821-1945 0
17.50 Kozmin, Koschmin - pow. Koźmin 33 1816-1943 0
17.51 Koźminiec, deutsch Koschmin - pow. Koźmin 12 1860-1942 0
17.52 Krobia, Kroeben - pow. Gostyń 13 1854-1944 0
17.53 Krosno, Altkirch - pow. Śrem 27 1816-1944 0
17.54 Krotoszyn, Krotoschin - pow. Krotoszyn 45 1822-1944 0
17.55 Książ, Xions, Schonz - pow. Śrem 30 1817-1944 0
17.56 Kupferhammer, Międzichowo - pow. Nowy Tomyśl 11 1901-1944 0
17.57 Kuschlin, Kuślin - pow. Nowy Tomyśl 20 1861-1943 0
17.58 Lasek, Hauland - pow. Poznań 1 1854-1862 0
17.59 Laski - pow. Kępno 11 1828-1943 0
17.60 Lasswitz, Lasocice - pow. Leszno 22 1816-1944 0
17.61 Latowitz, Latowice - pow. Odolanów 26 1817-1943 0
17.62 Lewitz, Lewice - pow. Międzyrzecz 22 1821-1944 0
17.63 Lissa- św. Krzyża - pow. Leszno 85 1765-1944 0
17.64 Lissa- św. Jana - pow. Leszno 129 1800-1945 0
17.65 Lowenitz, Lowencice /Poręba/ - pow. Jarocin 1 1941-1942 0
17.66 Lubin - pow. Kościan 27 1840-1943 0
17.67 Lubosz, Lubusz - pow. Kościan 1 1838-1855 0
17.68 Ludomy - pow. Oborniki 7 1867-1944 0
17.69 Luisenhain, Starołęka - pow. Poznań 13 1907-1944 0
17.70 Luschwitz, Włoszakowice - pow. Wschowa 19 1816-1944 0
17.71 Mechnatsch, Mechnacz - pow. Międzychód 1 1885-1897 0
17.72 Miloslaw, Miłosław - pow. Września 29 1828-1944 0
17.73 Milostowo, Miłostowo - pow. Nowy Tomyśl 10 1888-1944 0
17.74 Mohnsdorf, Mionskowo - pow. Kościan 14 1884-1944 0
17.75 Moschin, Mosina - pow. Śrem 3 1910-1915 0
17.76 Murowana Goślin, Murowana Goślina - pow. Oborniki 36 1817-1939 0
17.77 Nekla - pow. Środa 29 1828-1944 0
17.78 Neubrück, Wartosław - pow. Szamotuły 29 1823-1943 0
17.79 Neustadt b/Pinne, Lwówek - pow. Nowy Tomyśl 36 1816-1944 0
17.80 Neustadt a/Warthe, Nowe Miasto - pow. Jarocin 23 1853-1943 0
17.81 Neutal, Nojewo - pow. Szamotuły 13 1893-1945 0
17.82 Neutomischel - pow. Nowy Tomyśl 36 1815-1944 0
17.83 Nordheim, Morasko - pow. Poznań 11 1902-1940 0
17.84 Obersitzko, Obrzycko - pow. Szamotuły 37 1815-1944 0
17.85 Obornik, Oborniki - pow. Oborniki 45 1815-1945 0
17.86 Opalenitza, Opalenica - pow. Grodzisk 16 1886-1944 0
17.87 Opatów, Opatów - pow. Kępno 6 1881-1939 0
17.88 Orzeszkowo - pow. Środa 33 1802-1944 0
17.89 Ostrowo, Ostrów - pow. Ostrów Wielkopolski 56 1817-1944 0
17.90 Otorowo - pow. Szamotuły 1 1847-1853 0
17.91 Owińsk, Owińska - pow. Poznań 2 1854-1931 0
17.92 Pakoswalde, Pakosław - pow. Rawicz 5 1903-1942 0
17.93 Peteraue, Peterawe, Piotrowo - pow. Szamotuły 34 1793-1941 0
17.94 Pinne, Pniewy - pow. Szamotuły 35 1816-1944 0
17.95 Pleschen - pow. Pleszew 36 1794-1944 0
17.96 Podzamcze, Wilhelmsbrück - pow. Kępno 5 1884-1940 0
17.97 Pogorzela - pow. Koźmin 26 1844-1944 0
17.98 Polajewo, Połajewo - pow. Oborniki 19 1837-1945 0
17.99 Popowo Polskie, Polnisch Poppen - pow. Śmigiel 1 1854-1854 0
17.100 Poznań, Chrystusa - pow. VI-Łazarz 13 1894-1944 0
17.101 Poznań, św. Krzyża - pow. I-Główna 61 1802-1944 0
17.102 Poznań, sw. Łukasza - pow. IV-Jeżyce /Sołacz, Diakoniski/ 26 1876-1944 0
17.103 Poznań, św. Mateusza - pow. V-Wilda 14 1883-1944 0
17.104 Poznań, św. Pawła - pow. III-Fredry 29 1845-1944 0
17.105 Poznań, św. Piotra - pow. II-Półwiejska 51 1815-1945 0
17.106 Pudewitz, Pobiedziska - pow. Poznań 43 1776-1944 0
17.107 Punitz, Poniec - pow. Gostyń 35 1816-1943 0
17.108 Racot - pow. Kościan 26 1807-1943 0
17.109 Radom - pow. Oborniki 4 1889-1939 0
17.110 Radusz - pow. Międzychód 8 1865-1944 0
17.111 Rakwitz, Rakoniewice - pow. Babimost 28 1816-1945 0
17.112 Raszków, Raschkowo - pow. Odolanów 10 1854-1943 0
17.113 Rawicz - pow. Rawicz 56 1815-1943 0
17.114 Reichtal, Rychtal - pow. Kępno 9 1891-1945 0
17.115 Reisen, Rydzyna - pow. Leszno 24 1735-1943 0
17.116 Retschin, Rzecin - pow. Szamotuły 5 1895-1937 0
17.117 Ritschenwalde, Ryczywół - pow. Oborniki 14 1841-1944 0
17.118 Rogasen, Rogoźno - pow. Oborniki 51 1815-1945 0
17.119 Rogsen, Rogoziniec - pow. Międzyrzecz 1 1893-1915 0
17.120 Rokietnica, Reketnice, Rokstädt - pow. Poznań 15 1866-1944 0
17.121 Rothenburg, Rostarzewo - pow. Babimost 21 1815-1941 0
17.122 Runowo, Kaisersaue - pow. Oborniki 3 1891-1932 0
17.123 Samter - pow. Szamotuły 40 1816-1944 0
17.124 Sandberg, Piaski - pow. Gostyń 36 1816-1943 0
17.125 Sarne, Sarnowa - pow. Rawicz 38 1816-1942 0
17.126 Schildberg - pow. Ostrzeszów 25 1821-1944 0
17.127 Schmigel - pow. Śmigiel 58 1596-1944 0
17.128 Schreibersdorf, Pisarzowice - pow. Ostrzeszów 5 1921-1943 0
17.129 Schrimm - pow. Śrem 28 1828-1944 0
17.130 Schroda - pow. Środa 27 1828-1944 0
17.131 Schwarzwald, Czarnylas - pow. Ostrów 20 1850-1943 0
17.132 Seeberg, Gross Chrzypsko, Chrzypsko Wielkie - pow. Międzychód 5 1894-1944 0
17.133 Silzhauland, Solec - pow. Babimost 1 1909-1909 0
17.134 Skalmierzyce Nowe, Neuskalmierschütz - pow. Ostrów 9 1893-1944 0
17.135 Sobotka, Sobótka - pow. Pleszew 22 1843-1944 0
17.136 Sontop, Sątopy - pow. Nowy Tomyśl 6 1891-1944 0
17.137 Sowina - pow. Pleszew 1 1854-1855 0
17.138 Steimersdorf, Suchylas - pow. Poznań 1 1854-1862 0
17.139 Stenschewo, Stęszew - pow. Międzyrzecz 15 1838-1944 0
17.140 Storchnest, Osieczna - pow. Leszno 39 1815-1944 0
17.141 Strzyżewo, Deutschdorf - pow. Ostrzeszów 25 1828-1944 0
17.142 Sulmierzyce, Sulmierschütz - pow. Odolanów 8 1877-1940 0
17.143 Suschen, Sośnie - pow. Odolanów 8 1881-1944 0
17.144 Schwersenz, Swarzędz - pow. Poznań 44 1817-1941 0
17.145 Tabor Wielki, Gross Friedrichstabor - pow. Kępno 6 1921-1943 0
17.146 Tarnowo /Podgórne/, Schlehen - pow. Poznań 11 1838-1941 0
17.147 Tarnowko, Tarnówko - pow. Oborniki 8 1847-1939 0
17.148 Triebusch, Trzebosz - pow. Rawicz 5 1920-1943 0
17.149 Tuchorze, Teichrode, /Tuchorka/ - pow. Babimost 8 1860-1944 0
17.150 Unruhstadt, Unrugowo - pow. Babimost 5 1878-1896 0
17.151 Unterberg, Puszczykowo - pow. Śrem 1 1935-1944 0
17.152 Waschke, Waszkowo - pow. Rawicz 33 1793-1941 0
17.153 Wielichowo - pow. Kościan 3 1901-1940 0
17.154 Wilhelmsau, Podwęgierki - pow. Września 11 1890-1944 0
17.155 Witaschütz, Witaszyce - pow. Jarocin 1 1902-1903 0
17.156 Wolfskirch, Wilkowice - pow. Leszno 37 1887-1944 0
17.157 Wollstein, Wolsztyn - pow. Babimost 51 1815-1944 0
17.158 Wreschen - pow. Września 39 1779-1942 0
17.159 Wronke, Wronki - pow. Szamotuły 47 1815-1945 0
17.160 Zaborowo - pow. Babimost 22 1815-1944 0
17.161 Zakrzewo, Sassenheim - pow. Poznań 13 1854-1944 0
17.162 Zalesie /Wielkie/, Gross Zalesie, Königsfeld - pow. Koźmin 3 1891-1939 0
17.163 Zaniemyśl, Santomyśl, Santomischel - pow. Środa 31 1794-1945 0
17.164 Zduny - pow. Krotoszyn 41 1815-1944 0
17.165 Zirke, Sieraków - pow. Międzychód 18 1794-1945 0
17.166 Żabikowo - pow. Poznań 18 1903-1944 0
17.167 Żabno, Hirschdorf - pow. Śrem 4 1902-1944 0
17.168 Żerków - pow. Jarocin 12 1823-1943 0
17.169 Dąbie pow. Koło 0 0
18 Akta szczegółowe poszczególnych parafii - Rejencja Bydgoszcz 0 0
18.1 Althütte, Huta - pow. Czarnków 15 1849-1944 0
18.2 Altsorge, Kwiejce - pow. Czarnków 30 1759-1944 0
18.3 Barcin, Bartschin - pow. Szubin 32 1821-1944 0
18.4 Bismarcksfelde, Świniary - pow. Gniezno 8 1893-1944 0
18.5 Brodden, Brodna - pow. Chodzież 10 1883-1943 0
18.6 Budzyń, Budzin - pow. Chodzież 13 1832-1944 0
18.7 Bydgoszcz, Bromberg - pow. Bydgoszcz 3 1856-1912 0
18.8 Bydgoszcz-Szretery, Schrottersdorf - pow. Bydgoszcz 2 1934-1942 0
18.9 Chełmce - pow. Strzelno 5 1906-1941 0
18.10 Ciężkowo, Zinsdorf - pow. Szubin 15 1905-1944 0
18.11 Czarnikau, Scharnikau - pow. Czarnków 36 1807-1944 0
18.12 Dziembowo - pow. Chodzież 4 1861-1939 0
18.13 Dziewieszewo, Dziewierzewo, Lindenbrück - pow. Żnin 7 1892-1944 0
18.14 Elsenau, Damasławek - pow. Szubin 3 1906-1943 0
18.15 Elsenhof, Sroczyn - pow. Gniezno 1 1906-1909 0
18.16 Exin, Kcynia - pow. Szubin 18 1828-1944 0
18.17 Filehne - pow. Wieleń 26 1816-1945 0
18.18 Fitzerie, Marunowo - pow. Czarnków 8 1817-1940 0
18.19 Fordon - pow. Bydgoszcz 1 1853-1909 0
18.20 Friedrichshöhe, Czewujewo - pow. Żnin 2 1892-1910 0
18.21 Gembitz, Gębice - pow. Czarnków 17 1843-1943 0
18.22 Gembitz-Hauland, Gębiczyn - pow. Czarnków 8 1822-1940 0
18.23 Gniezno, Gnesen - pow. Gniezno 31 1815-1944 0
18.24 Gniewkowo, Argenau - pow. Inowrocław 15 1828-1944 0
18.25 Gollancz, Gołańcz - pow. Chodzież 17 1833-1942 0
18.26 Golle, Gross Golle, Gola - pow. Wągrowiec 13 1845-1944 0
18.27 Gonsk, Eigenheim, Gąski - pow. Inowrocław 6 1906-1944 0
18.28 Grabau, Grabowo, Grabówno - pow. Wyrzysk 1 1916-1920 0
18.29 Gross Jeziory, Jeziora Wielkie - pow. Mogilno 17 1853-1942 0
18.30 Grünkirch, Rojewice - pow. Inowrocław 10 1830-1939 0
18.31 Grüntal, Zieleniec - pow. Czarnków 3 1889-1942 0
18.32 Gulcz - pow. Wieleń 1 1893-1906 0
18.33 Güldenhof, Złotniki - pow. Inowrocław 9 1893-1944 0
18.34 Hallkirch,Buschkau, Buszkowo, Jabłówko - pow. Szubin 10 1890-1944 0
18.35 Hohensalza, Inowrocław - pow. Inowrocław 28 1815-1945 0
18.36 Jankendorf, Sokołowo - pow. Chodzież 13 1816-1944 0
18.37 Janowitz, Janowiec - pow. Żnin 10 1885-1944 0
18.38 Jaroschau, Jaroszewo - pow. Wągrowiec 4 1890-1944 0
18.39 Josefowo, Józefowo - pow. Chodzież 23 1826-1944 0
18.40 Kahlstädt, Węglewo - pow. Chodzież 4 1854-1919 0
18.41 Kaisersfelde, Dombrowo, Dąbrowa - pow. Mogilno 18 1807-1944 0
18.42 Kirchdorf, Stróżewo - pow. Chodzież 9 1891-1943 0
18.43 Klecko, Kłecko - pow. Gniezno 20 1847-1944 0
18.44 Kolmar - pow. Chodzież 40 1779-1944 0
18.45 Kołodziejowo, Altraden - pow. Mogilno 6 1903-1939 0
18.46 Kowalewko, Schmiedeberg - pow. Szubin 16 1829-1943 0
18.47 Kruszewo, Kruschewo - pow. Czarnków 1 1910-1918 0
18.48 Kruszwica, Kruschwitz - pow. Strzelno 17 1840-1944 0
18.49 Kwieciszewo, Blütenau - pow. Mogilno 19 1818-1944 0
18.50 Labischin, Łabiszyn - pow. Szubin 36 1774-1943 0
18.51 Lasskirch, Laskowo - pow. Żnin 8 1896-1944 0
18.52 Lekno, Łekno - pow. Wągrowiec 11 1893-1944 0
18.53 Lettberg, Lednogóra - pow. Gniezno 14 1896-1944 0
18.54 Lindenwerder, Lipagóra - pow. Chodzież 18 1818-1945 0
18.55 Lobsens, Łobżenica - pow. Wyrzysk 2 1820-1932 0
18.56 Lubowo, Libau, Łubowo - pow. Gniezno 15 1887-1944 0
18.57 Luisenfelde, Dąbrowo, Dąbrowa Biskupia - pow. Inowrocław 12 1853-1941 0
18.58 Margonin - pow. Chodzież 25 1816-1942 0
18.59 Mątwy, Montwy, Lindental - pow. Inowrocław 5 1887-1944 0
18.60 Mirkowice, Gross Mirkowice, Gross Mirkowitz - pow. Wągowiec 17 1822-1944 0
18.61 Mogilno - pow. Mogilno 18 1819-1944 0
18.62 Morin, Klein, Murzynko - pow. Inowrocław 9 1820-1939 0
18.63 Mrotschen, Mroczeń, Mrocza - pow. Wyrzysk 2 1816-1838 0
18.64 Orchowo, Orcheim - pow. Mogilno 7 1895-1944 0
18.65 Pakosch, Pakość - pow. Mogilno 22 1835-1944 0
18.66 Paulsfelde, Pawłowo - pow. Wągrowiec 1 1913-1914 0
18.67 Powidz - pow. Witkowo 8 1859-1943 0
18.68 Raczyn, Ratschin - pow. Chodzież 11 1860-1941 0
18.69 Radewitz, Ostwehr, Radojewice - pow. Inowrocław 12 1892-1944 0
18.70 Radwonke, Radwanke - pow. Chodzież 4 1890-1941 0
18.71 Refir, Revier, Rejowiec - pow. Wągrowiec 19 1815-1944 0
18.72 Rogowo - pow. Żnin 18 1866-1944 0
18.73 Rojewo, Roneck - pow. Inowrocław 9 1891-1943 0
18.74 Romanshof, Romanowo - pow. Czarnków 16 1817-1942 0
18.75 Rosenau, Jastrzębowo - pow. Mogilno 9 1828-1943 0
18.76 Rosko - pow. Wieleń 12 1901-1944 0
18.77 Rynarzewo, Netzwalde - pow. Szubin 17 1815-1944 0
18.78 Sarbia, Hohenwalde - pow. Szubin 9 1900-1944 0
18.79 Schneidemühl, Piła - pow. Czarnków 1 1909-1912 0
18.80 Schneidemühlchen, Piłka - pow. Wieleń 10 1897-1942 0
18.81 Schwarzenau, Czerniejewo - pow. Witkowo 26 1816-1944 0
18.82 Sipiory, Neukirchen - pow. Szubin 13 1870-1943 0
18.83 Skoki, Schokken - pow. Wągowiec 42 1701-1944 0
18.84 Stajkowo, Staykowo - pow. Czarnków 27 1847-1944 0
18.85 Strosewo Hauland, Hermstal, Stróżewice - pow. Chodzież 7 1817-1941 0
18.86 Strzałkowo, Stralkowo, Stralkau - pow. Września 13 1855-1944 0
18.87 Strzelno, Strelno - pow. Strzelno 21 1816-1944 0
18.88 Szamocin, Samotschin - pow. Chodzież 34 1818-1944 0
18.89 Szubin, Schubin - pow. Szubin 26 1815-1944 0
18.90 Szydłowiec, Schidlowitz - pow. Witkowo 22 1828-1943 0
18.91 Tremessen, Trzemeszno - pow. Mogilno 20 1840-1944 0
18.92 Usch, Uscz, Ujście - pow. Chodzież093 14 1842-1944 0
18.93 Wągrowiec, Wongrowitz - pow. Wągrowiec 24 1822-1944 0
18.94 Welnau, Kiszkowo - pow. Gniezno 23 1838-1944 0
18.95 Wilhelmsort, Klein Schittno, Szczytno Małe - pow. Bydgoszcz 1 1883-1939 0
18.96 Witkowo - pow. Witkowo 31 1815-1944 0
18.97 Wszedzyń, Schetzingen - pow. Mogilno 7 1903-1944 0
18.98 Zachasberg, Zacharzyn - pow. Chodzież 13 1835-1941 0
18.99 Zerniki, Hernkirch, Żerniki - pow. Żnin 11 1890-1944 0
18.100 Żnin - pow. Żnin 26 1816-1944 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/893/0/1/1 Die Anstellung pp. der Herren Mitglieder und Juristen des Evangelischen Konsistoriums und deren Besoldung 1817-1922 0
53/893/0/1/2 Die Anstellung pp. der Herren Mitglieder und Juristen des Evangelischen Konsistoriums und deren Besoldung 1923-1941 0
53/893/0/1/3 Betrag und die Anstellung pp. /der Mitglieder und Beamten bei dem Königlichen Konsistorium der Provinz Posen /Poznań/. vol., cfr. II 1826-1893 0
53/893/0/1/4 Betrag und die Anstellung pp. /der Mitglieder und Beamten bei dem Königlichen Konsistorium der Provinz Posen /Poznań/. vol. III 1893-1899 0
53/893/0/1/5 Betrag und die Anstellung pp. /der Mitglieder und Beamten bei dem Königlichen Konsistorium der Provinz Posen /Poznań/. vol. III, cfr. IV 1900-1911 0
53/893/0/1/6 Betrag und die Anstellung pp. /der Mitglieder und Beamten bei dem Königlichen Konsistorium der Provinz Posen /Poznań/. vol. IV 1912-1918 0
53/893/0/1/7 Betrag und die Anstellung pp. /der Mitglieder und Beamten bei dem Königlichen Konsistorium der Provinz Posen /Poznań/. vol. V 1919-1920 0
53/893/0/1/8 Die Anstellung der mittleren und unteren Beamten beim Evangelischen Konsistorium.. Band VI 1940-1944 0
53/893/0/1/9 Regelung der Gehälter der etatsmässigen höheren, mittleren, Kanzlei-und Unterbeamten… nach Dienstaltersstufen 1892-1911 0
53/893/0/1/10 Regelung der Gehälter der etatsmässigen höheren, mittleren, Kanzlei-und Unterbeamten… nach Dienstaltersstufen /vol. II/ 1912-1921 0
53/893/0/1/11 Gesuche um Anstellung bei dem Königlichen Konsistorium der Provinz Posen /Poznań/ und ihre Kollegium 1830-1916 0
53/893/0/1/12 Anstellungsgesuche für Büro und Kanzlei /także sprawy osobowe pracowników biurowych/ 1920-1935 0
53/893/0/1/13 Anstellungsgesuche für Büro und Kanzlei /także sprawy osobowe pracowników biurowych/ 1940-1944 0
53/893/0/1/14 /Zarządzenia dotyczące odznaczeń, medali, dodatków w związku z różnymi rocznicami itp./ 1822-1944 0
53/893/0/1/15 Verleihung des Verdienstkreuzes für Kriegshilfe /Konsistorialbezirk Posen/. vol. I 1917-1918 0
1 2 3 4 ... 285 286 287 288 289 ... 571 572 573 574

Amount of archival material

8702

8588

0

184.62

183.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.