Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Koninie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - [1908] 1918-1939 [1940]
- brak danych - 1908 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Strukturę organizacyjną wydziałów powiatowych na terenie byłego Królestwa Polskiego określał "Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszaru byłego zaboru rosyjskiego z 4 lutego 1919 r.". Ustalał on, że każdy powiat administracyjny stanowił powiatowy związek komunalny w aktualnych granicach powiatu. Organami powiatowego związku komunalnego zgodnie z dekretem były: sejmik powiatowy, wydział powiatowy oraz komisarz powiatowy. Sejmik powiatowy był przedstawicielem powiatowego związku komunalnego, jego organem uchwałodawczym i kontrolującym. Członkami sejmiku byli delegaci miast i gmin wiejskich wybierani na 5 lat przez rady gminne oraz miejskie i magistraty. Do kompetencji sejmiku powiatowego należało m.in. zatwierdzanie budżetu powiatowego i obrachunku rocznego, jednorazowe wydatki pozabudżetowe, zaciąganie pożyczek, wybór członków wydziału powiatowego i wykluczanie członków sejmiku.. Posiedzenia sejmiku miały odbywać się przynajmniej raz na kwartał, a zwoływał je przewodniczący. Wydział powiatowy składał się 6 członków wybieranych przez sejmik na 3 lata z mieszkańców powiatu posiadających bierne prawo wyborcze w wyborach do rad miejskich i gminnych. Posiedzenia wydziału zwoływał przewodniczący przynajmniej raz na miesiąc. Do podstawowych zadań wydziału powiatowego należało - przygotowanie spraw mających wejść pod obrady sejmiku powiatowego, określenie sposobu wykonania uchwał sejmikowych, wykonywanie czynności poruczonych przez władze państwowe i ustawy, władza dyscyplinarna nad pracownikami powiatowego związku komunalnego. Przewodniczącym sejmiku i wydziału powiatowego był początkowo komisarz powiatowy, później starosta. Nadzór państwowy nad działalnością powiatowego związku komunalnego należał do ministra spraw wewnętrznych. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. przemianowała powiatowy związek komunalny na powiatowy związek samorządowy. Zgodnie z ustawą organem stanowiącym i kontrolującym była rada powiatowa, a organem wykonawczym i zarządzającym tego związku wydział powiatowy. Pełnił on też władzę nadzorczą w stosunku do miast i gmin wiejskich. Kadencja rady i wydziału trwała 5 lat. "Organizacja i zakres działania Biura Wydziału Powiatowego w Koninie" uchwalona na posiedzeniu Wydziału Powiatowego w dniu 22 maja 1937 r. jako organ wykonawczy Wydziału Powiatowego w Koninie ustanowiła Biuro Wydziału, a zakres działalności Biura podzieliła na 13 referatów. Teren podlegający agendom Wydział Powiatowego w Koninie odpowiadał granicom powiatu i zmieniał się wraz z nimi. W 1932 r. uległ znacznemu rozszerzeniu w związku z likwidacją powiatu słupeckiego i przyłączeniu jego obszaru do powiatu konińskiego. W momencie największego zasięgu terytorialnego Wydział nadzorował 36 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 9 miast i 27 gmin.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1956-1962]
1. Referat Ogólno-Organizacyjny, daty: [1916] 1919-1939 [1940], sygn. 1-155, zawartość: organizacja i zakres działania, przepisy i zarządzenia, sprawy personalne, ewidencja członków, udział w związkach i stowarzyszeniach, sprawy Komunalnej Kasy Oszczędności, protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatowego i Rady Powiatowej, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, podział administracyjny i jego zmiany, sprawy pracownicze (szkoleniowe, zdrowotne, emerytalne), budżety Powiatowego Związku Samorządowego (Komunalnego) i zakładów komunalnych i ich realizacja, sprawozdawczość i statystyka, radiofonizacja powiatu, zakłady samorządowe, wybory do organów samorządu terytorialnego, monografia powiatu, sprawy przemysłowe i handlowe, akcje społeczne.
2. Referat Gospodarczy, daty: 1927-1939, sygn. 156-165, zawartość: przepisy i zarządzenia, administracja nieruchomościami i budynkami, majątek i inwentarz Powiatowego Związku Samorządowego, sprawy gospodarcze.
3. Referat Kasowo-Rachunkowy, daty: 1919-1939, sygn. 166-171, zawartość: przepisy i zarządzenia, pożyczki i zadłużenia, wykonanie budżetów.
4. Referat Podatkowy, daty: 1918-1939, sygn. 172-176, zawartość: przepisy i zarządzenia, podatki i opłaty komunalne.
5. Referat Gminny, daty: 1919-1939, sygn. 177-571, zawartość: przepisy i zarządzenia, zmiany terytorialne miast i gmin, nadzór nad miastami i gminami (finanse, budżety, gospodarka gminna, wybory do organów samorządu miast i gmin, kontrole i lustracje), nadzór na gminnymi kasami pożyczkowo-oszczędnościowymi.
6. Referat Powiatowego Zarządu Drogowego, daty: 1920-1939, sygn. 572-622, zawartość: budowa i utrzymanie dróg i mostów, sprawozdawczość i statystyka, ewidencja statków, sprawy wodne, regulacja rzek, melioracja.
7. Referat Budowlany, daty: 1918-1939, sygn. 623-667, 795, zawartość: przepisy i zarządzenia, przygotowanie terenów budowlanych, budowa Szpitala Powiatowego w Koninie, pozwolenia na budowę, statystyka budowlana, budynki użyteczności publicznej, akcja przeciwpożarowa.
8. Referat Rolny, daty: 1927-1939, sygn. 668-690, 796, zawartość: przepisy i zarządzenia, Powiatowa Komisja Rolno-Weterynaryjna, Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych, spółdzielczość rolnicza, współpraca z urzędami ziemskimi, oświata rolnicza, zalesienia nieużytków, rybactwo, działalność urzędów ds. majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich.
9. Referat Opieki Społecznej, daty: [1908] 1922-1939, sygn. 691-741, zawartość: przepisy i zarządzenia, opieka nad dziećmi, młodzieżą, macierzyństwem, kolonie i półkolonie, dożywianie dzieci, zakłady opieki społecznej, pomoc dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe, Fundusz Bezrobocia, opiekunowie społeczni, pomoc dla bezrobotnych, Szpital Powiatowy (Świętego Ducha), protokoły posiedzeń Towarzystwa Przeciwgruźliczego.
10. Referat Oświatowo-Kulturalny, daty: 1921-1939, sygn. 742-785, zawartość: przepisy i zarządzenia, przedszkola, oświata pozaszkolna, kursy, uniwersytety ludowe, ruch regionalny w powiecie, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, związki i stowarzyszenia społeczne, oświatowe i młodzieżowe, ochrona zabytków, stypendia, tygodnik ""Głos Koniński", organizacja uroczystości, pogrzeb powieściopisarki Zofii Urbanowskiej.
11. Referat Funduszu Pracy, daty: 1933-1939, sygn. 786-794, zawartość: przepisy i zarządzenia, lustracje, statystyka, sprawozdania, walka z bezrobociem, robotnicy sezonowi, bezrobotni.
Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1962. Dopływy opracowano w 1998 r. W zespole brak j.a. o sygn.: 605, 621, 673, 777. W zespole znajdują się dodatkowe j.a. o sygn.: 140a, 561a, 577a, 646a, 730a, 762a, 793a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/10/0/1/1 Organizacja i zakres działania Biura Wydziału Powiatowego w Koninie [z wykazem miast i gmin]. b.d. 0
54/10/0/1/2 Organizacja i zakres działania Biura Wydziału Powiatowego w Koninie [z wykazem miast i gmin]. b.d. 0
54/10/0/1/3 Organizacja i zakres działania Biura Wydziału Powiatowego w Koninie, uchwalona na posiedzeniu Wydziału Powiatowego w dn.22 maja 1937 roku, pkt.5 [z wykazem miast i gmin]. 1937 0
54/10/0/1/4 Okólniki i zarządzenia poinspekcyjne. 1933-1937 0
54/10/0/1/5 Przepisy i zarządzenia ogólne. 1936-1937 0
54/10/0/1/6 Sprawy reprezentacji. 1936-1938 0
54/10/0/1/7 Spis Komisji Sejmiku Powiatowego w Koninie oraz lista członków tych komisji. b.d. 0
54/10/0/1/8 Lista członków Sejmiku Powiatowego w Koninie. b.d. 0
54/10/0/1/9 Akta ewiden[cji] członków Sejmiku, Wydz.i Kom.[isji]. 1933 0
54/10/0/1/10 Członkowie: 1. Rady Powiatowej 2. Wydziału Powiatowego 3. Komisji. 1932-1934 0
54/10/0/1/11 Kolegia Powiatowego Związku Samorządowego: Rada Powiatowa. 1936-1937 0
54/10/0/1/12 Kolegia Powiatowego Związku Samorządowego i Komisje. 1937-1938 0
54/10/0/1/13 Zrzeszenie Samorządów Powiatowych. [Sprawozdania roczne z działalności, statuty korespondencja]. 1927-1931 0
54/10/0/1/14 Udział w związkach międzykomunalnych oraz w związkach i zrzeszeniach innych. [Protokół z konferencji, statuty, korespondencja, dane dot. elektryfikacji powiatu.] 1936-1938 0
54/10/0/1/15 Polski Bank Komunalny [statuty, sprawozdania roczne, wypisy z protokółów Sejmiku Powiatowego, korespondencja]. 1934-1936 0
1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 ... 51 52 53 54

Amount of archival material

799

799

0

10.51

10.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.