Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Słupcy

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1919-1932
- brak danych - 1919 - 1932
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Strukturę organizacyjną wydziałów powiatowych na terenie byłego Królestwa Polskiego określał "Dekret o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszaru byłego zaboru rosyjskiego z 4 lutego 1919 r.". Ustalał on, że każdy powiat administracyjny stanowił powiatowy związek komunalny w aktualnych granicach powiatu. Organami powiatowego związku komunalnego zgodnie z dekretem były: sejmik powiatowy, wydział powiatowy oraz komisarz powiatowy. Sejmik powiatowy był przedstawicielem powiatowego związku komunalnego, jego organem uchwałodawczym i kontrolującym. Członkami sejmiku byli delegaci miast i gmin wiejskich wybierani na 5 lat przez rady gminne oraz miejskie i magistraty. Do kompetencji sejmiku powiatowego należało m.in. zatwierdzanie budżetu powiatowego i obrachunku rocznego, jednorazowe wydatki pozabudżetowe, zaciąganie pożyczek, wybór członków wydziału powiatowego i wykluczanie członków sejmiku.. Posiedzenia sejmiku miały odbywać się przynajmniej raz na kwartał, a zwoływał je przewodniczący. Wydział powiatowy składał się 6 członków wybieranych przez sejmik na 3 lata z mieszkańców powiatu posiadających bierne prawo wyborcze w wyborach do rad miejskich i gminnych. Posiedzenia wydziału zwoływał przewodniczący przynajmniej raz na miesiąc. Do podstawowych zadań wydziału powiatowego należało - przygotowanie spraw mających wejść pod obrady sejmiku powiatowego, określenie sposobu wykonania uchwał sejmikowych, wykonywanie czynności poruczonych przez władze państwowe i ustawy, władza dyscyplinarna nad pracownikami powiatowego związku komunalnego. Przewodniczącym sejmiku i wydziału powiatowego był początkowo komisarz powiatowy, później starosta. Nadzór państwowy nad działalnością powiatowego związku komunalnego należał do ministra spraw wewnętrznych. Wydział Powiatowy w Słupcy rozpoczął swoją działalność w 1919 r., a zakończył w 1932 r. w związku z likwidacją powiatu słupeckiego i przyłączenia jego obszaru do powiatu konińskiego. Pracę Wydziału Powiatowego w Słupcy prowadził dalej Wydział Powiatowy w Koninie.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1960]
Protokoły posiedzeń Sejmiku Powiatowego, protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, fotografie z posiedzenia Sejmiku Powiatowego, sprawy finansowe, budżet Powiatowego Związku Komunalnego, inwentarz Powiatowego Związku Komunalnego, dane statystyczne o położeniu gmin i miast, budżety miast i gmin, sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetów miast i gmin, budowa i utrzymanie dróg, sprawozdawczość i statystyka, protokoły z posiedzeń Komisji Rolnej, zapomogi, opieka społeczna. Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1960. W zespole znajduje się dodatkowa j.a. o sygn.: 40a.

Amount of archival material

74

74

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.