Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Notariusza Władysława Nestorowicza w Turku

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1945
- brak danych - 1945 - 1945
Notariusz Władysław Nestorowicz w Turku tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Władysław Nestorowicz jako notariusz w Turku urzędował od lipca do sierpnia 1945 r. Podstawą prawną działania notariusza było prawo o notariacie z 1933 r. Władysław Nestorowicz był notariuszem działającym w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, prowadzącym kancelarię notarialną przy Wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego w Turku, z siedzibą kancelarii w miejscowości Turek (powiat turecki).
Notariusz był funkcjonariuszem publicznym, do którego podstawowych zadań (kompetencji) należało sporządzanie aktów i dokumentów, którym strony zobowiązane były lub chciały nadać znamię wiary publicznej (przyjmowanie aktów dobrej woli i nadawanie im cech autentyczności) oraz do spełniania innych czynności, zleconych mu przez przepisy prawne. Prawo mianowania i odwołania notariusza miał minister sprawiedliwości. Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawował prezes sądu okręgowego oraz prezes sądu apelacyjnego, natomiast nadzór naczelny należał do ministra sprawiedliwości. Ponadto, funkcje nadzorcze miał również samorząd zawodowy (korporacyjny) notariuszy reprezentowany przez izbę notarialną.
Notariusz wykonywał czynności zlecone mu przez prawo, w szczególności:
- sporządzał akty notarialne (umowy kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy, układy i umowy, cesje, pełnomocnictwa, itp.).,
- wydawał wypisy i odpisy aktów notarialnych,
- sporządzał poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, czasu okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu, stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby),
- doręczał oświadczenia stron,
- spisywał protokoły (walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, wspólników innych spółek, członków spółdzielni i innych stowarzyszeń i w innych przypadkach prawem przewidzianych),
- protestował weksle, czeki i inne dokumenty,
- przyjmował na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.
Do obowiązków notariusza należało również prowadzenie odpowiednich ksiąg: repertoriów, ksiąg protestów, skorowidzów alfabetycznych, ksiąg depozytów. W pewnych sprawach istniał przymus notarialny, tzn. określona czynność prawna pod rygorem nieważności musiała być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Czynności notarialnych notariusz mógł dokonywać w kancelarii notarialnej (przy czym mógł mieć tylko jedną kancelarię) lub, jeżeli przemawiał za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, w innym miejscu na terenie okręgu sądu, w którym miał siedzibę. W razie nieobecności notariusza (np. urlop, choroba) zastępował go upoważniony zastępca.
W zespole zachował się jeden akt notarialny - tylko jeden akt został sporządzony - oraz repertorium czynności notarialnych z 1945 r. Opracowanie zatwierdzone przez Komisję Metodyczną w dniu 23.10.2014 r.

Amount of archival material

2

2

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.