Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Kole

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Kole powołana została po wyzwoleniu miasta i powiatu w styczniu 1945 r.
Początkowo funkcjonowała jako tymczasowy organ ustawodawczy i samorządowy w powiecie. W zakres jej kompetencji wchodziło: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu i planu świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności rządowych i samorządowych organów wykonawczych, powoływanie organu wykonawczego samorządu powiatowego (Wydziału Powiatowego w Kole) oraz zawieranie umów w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zbycia, zamiany lub obciążenia majątku Powiatowego Związku Samorządowego w Kole. Rada sprawowała również społeczną kontrole nad Starosta Powiatowym Kolskim. Od 1946 r. rada funkcjonowała jako organ planowania działalności publicznej oraz kontroli nad rządowymi i samorządowymi organami wykonawczymi. Rada otrzymała również funkcje uchwałodawcze samorządu, które realizował organ wykonawczy samorządu terytorialnego - Wydział Powiatowy w Kole. Przewodniczącym wydziału był z urzędu Starosta Powiatowy Kolski. Powiatowa Rada Narodowa w Kole podlegała Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Poznaniu, a nadzorowała gminne i miejskie rady narodowe z terenu powiatu kolskiego.
Skład osobowy rady kształtowany był w drodze delegowania i kooptacji. Rada działała na posiedzeniach (plenarnych lub nadzwyczajnych) oraz za pośrednictwem swoich organów wewnętrznych - prezydium, które kierowało pracami rady, reprezentowało ja na zewnątrz, zwoływało jej posiedzenia, sprawowało nadzór nad radami niższego stopnia i ich prezydiami oraz komisji, które w imieniu rady sprawowały społeczną kontrole nad działalnością zakładów, instytucji i organizacji na terenie powiatu.
Czynności kancelaryjne rady realizował, wchodzący w skład Starostwa Powiatowego Kolskiego, Sekretariat Powiatowej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego. Na przełomie 1945 r. i 1946 r. sekretariat został zlikwidowany, a w jego miejsce utworzono dwie odrębne komórki: Biuro Prezydialne PRN i Sekretariat Wydziału Powiatowego. W Biurze Prezydialnym PRN obowiązywał bezdziennikowy system kancelaryjny. Akta prowadzono według strukturalno-rzeczowego wykazu akt.
Ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Kole odbyło się w czerwcu 1950 r., na którym ukonstytuowała się nowa rada, i której prezydium przejęło administracje terenowa i odtąd funkcjonowało jako terenowy organ jednolitej władzy państwowej - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kole.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1967]
Sprawy dotyczące Powiatowej Rady Narodowej i Powiatowego Związku Samorządowego oraz Starosty, sprawy rad narodowych niższego stopnia, planowanie i kontrola działalności publicznej, zmiany personalne, zatwierdzenie uchwał rad narodowych niższego stopnia, statystyka i sprawozdawczość, memoriały, rezolucje, wnioski i interwencje. Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1969. Dopływy opracowano przed 1998 r. W zespole znajduje się dodatkowa j.a. o sygn.: 71a.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/212/0/-/1 Spisy spraw 1946 0
54/212/0/-/2 Spisy spraw 1948 0
54/212/0/-/3 [Okólniki i zarządzenia własne] 1948 0
54/212/0/-/4 [Okólniki i zarządzenia własne] 1946-1949 0
54/212/0/-/5 [Sprawy organizacyjne: organizacja rady i komisji, wykazy akt] 1945-1949 0
54/212/0/-/6 [Notatki z konferencji odbytej w dniu 9.I.1947r w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu i poświęconej organizacji rad narodowych] 1947 0
54/212/0/-/7 [Uaktywnienie rad narodowych] 1948 0
54/212/0/-/8 Powoływanie Powiatowej Rady Narodowej: partie polityczne, związki zawodowe, gminy, kooptacja, odwołania, zaświadczenia itp. [wykaz członków Rady, korespondencja] 1946 0
54/212/0/-/9 Powoływanie Powiatowej Rady Narodowej [wykaz członków, wyciągi protokołów posiedzeń rad terenowych odnośnie typowania członków Powiatowej Rady] 1947 0
54/212/0/-/10 Powoływanie Powiatowej Rady Narodowej [wykaz członków, korespondencja] 1948 0
54/212/0/-/11 Powoływanie Powiatowej Rady Narodowej: partie polityczne, związki zawodowe, kooptacja, odwołania, zawieszenia itp. [wykazy członków rad narodowych i zestawienie zbiorcze] 1949 0
54/212/0/-/12 Wybór Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, delegatów do Wojewódzkiej Rady Narodowej i Wydziału Powiatowego [wykazy członków Wydziału Powiatowego, wyciągi z protokołów posiedzeń, korespondencja] 1948 0
54/212/0/-/13 Komisje kontroli społecznej Powiatowej Rady Narodowej [półroczne sprawozdania z działalności komisji rad niższych szczebli, wyciągi protokołów posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej, korespondencja] 1946 0
54/212/0/-/14 Komisje kontroli społecznej [akta obrazujące działalność] 1947 0
54/212/0/-/15 Komisje kontroli społecznej Powiatowej Rady Narodowej [protokoły kontroli przeprowadzanych przez komisje w zakładach pracy] 1948 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

188

188

0

1.71

1.71

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.