Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Rychwał

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1824 - 1950
- brak danych - 1824 - 1860
1825 - 1939
1930 - 1939
1932 - 1939
1936 - 1939
1939 - 1942
1945 - 1950
Magistrat der Stadt Reichwald-**-Magistrat miasta Rychwał-**-Zarząd Miejski w Rychwale tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miasto Rychwał było początkowo własnością prywatną, należało do kolejnych właścicieli dóbr rychwalskich. W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej Rychwał stracił prawa miejskie i ze statusem osady wszedł w skład gminy Dąbroszyn. Najprawdopodobniej pod koniec I wojny światowej Rychwał ponownie uzyskał prawa miejskie. W przedmiotowym okresie Rychwał należał do jednostki administracyjnej szczebla powiatowego w Koninie (powiatu i obwodu konińskiego). W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Rychwała. Wraz z powiatem konińskim leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Kleczew znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwowości polskiej (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych, np. Urząd Municypalny Miasta Rychwał, Magistrat Miasta Rychwał, Zarząd Miejski w Rychwale, Magistrat der Stadt Reichwald. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz (za wyjątkiem lat 1870-ok.1917, gdy Rychwał nie posiadał praw miejskich oraz czasów okupacji hitlerowskiej, gdzie władze niemieckie w 1940 r. z terenu miasta Rychwał i gminy Dąbroszyn utworzyły jedną jednostkę administracyjną), mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1964]
1. Magistrat Miasta Rychwała (Wydział Oświecenia), daty: 1824-1860, sygn. 1-3, 1a: dozór bożnicy i ubiory żydowskie (korespondencja i rachunki).
2. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: 1825-1939, sygn. 4-17, 147-150: protokoły, budżet, podatki, opieka społeczna, bezrobocie, ruch ludności, rejestr karno-egzekucyjny, zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy, rejestry mieszkańców.
3. Magistrat der Stadt Reichwald, daty: [1936] 1939-1942, sygn. 18-23, 23a, 135-143: zakłady przemysłowe, rolnictwo, podatek gruntowy.
4. Zarząd Miejski w Rychwale, daty: [1930] 1945-1950:
1) Miejska Rada Narodowa, daty: 1947-1950, sygn. 24-33: organizacja, sprawozdawczość;
2) Dział Ogólno-Organizacyjny, daty: [1930] 1945-1950, sygn. 34-56: zmiana granic, charakterystyka gospodarcza, protokoły posiedzeń Zarządu;
3) Dział Finansowo-Księgowy, daty: [1937-1939] 1945-1950, sygn. 57-82: budżet, podatek gruntowy (księgi biercze), majątek miejski.
4) Dział Gospodarki Gminnej, daty: 1945-1950, sygn. 83-111: oświata, kultura i sztuka, opieka społeczna, rolnictwo, gospodarstwa poniemieckie, spisy rolne, statystyka gospodarcza;
5) Dział Administracji Społecznej, daty: [1933-1939] 1945-1950, sygn. 112-134: służba zdrowia, sprawy narodowościowe, spis powszechny, ruch ludności, szkody wojenne, przesiedlenia, kościoły i związki wyznaniowe, gospodarka mieszkaniowa, rejestry wniosków karnych i egzekucyjnych.
1 j.a. Z lat 1606-1799 w zasobie Archiwum państwowego w Poznaniu
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/22/0/1.1/1 Ogólne urządzenia [odnośnie] dozorów bóźniczych i ich korespondencja z władzami, v. I 1824-1840 0
54/22/0/1.1/1a Ściąganie należności składek Funduszu Bożnicznego 1828-1854 0
54/22/0/1.1/2 Składanie rachunków z funduszu bóźniczego i od [........] modlitw, v. I 1824-1930 0
54/22/0/1.1/3 Urządzenia [ogólne] o ubiorach żydowskich, v. I 1846-1860 0
54/22/0/2/4 Książka uchwał Rady Miejskiej 1927-1929 101
54/22/0/2/5 Książka uchwał Rady Miejskiej 1929-1931 101
54/22/0/2/6 Księga uchwał Rady Miejskiej 1931-1939 190
54/22/0/2/7 Książka protokołów posiedzeń Magistratu 1925-1930 103
54/22/0/2/8 Budżet na rok 1936/37 [czystopis] 1936/37 0
54/22/0/2/9 Roczne sprawozdanie rachunkowe za rok 1936/37 [czystopis] 1936/37 0
54/22/0/2/10 Budżet na rok 1937/38 [czystopis] 1937/38 0
54/22/0/2/11 Budżety [korespondencja, zestawienia liczbowe od r. 1935] 1937/38 0
54/22/0/2/12 Budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw [korespondencja, materiały pomocnicze, zadłużenie miasta] 1938 0
54/22/0/2/13 Budżety na rok 1938/39 [i budżet dodatkowy: czystopisy] 1938/39 0
54/22/0/2/14 Rejestr osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej w Rychwale 1934-1935 0
54/22/0/2/15 Księga kontroli książek zasiłkowych podinstytucji zastępczej Funduszu Bezrobocia Zarządu Miejskiego w Rychwale 1930-1939 0
54/22/0/2/16 Księga kontroli ruchu ludności: osób przybywających do gminy 1931-1934 0
54/22/0/2/17 Księga kontroli ruchu ludności: rejestr osób przybywających do gminy 1934-1939 0
54/22/0/2/144 Książka uchwał Rady Miasta Rychwała p. Konińskiego 1924-1927 100
54/22/0/3/18 Sprawy gospodarstwa rolnego, leśnego, drogowe, wodne, weterynaryjne, mleczarnie 1939-1940 0
54/22/0/3/19 Korespondencja załatwiana [sprawy osobiste] 1939-1940 0
54/22/0/3/20 Erledigte Korrespondenz - Allgemeine 1940 0
54/22/0/3/21 Haushaltsausgabe-Kontobuch 1940-1941 0
54/22/0/3/22 Dziennik - Główna 1936-1940 0
54/22/0/3/23 Dziennik - Główna 1939-1940 0
54/22/0/3/23a Tierseuchenbeitrag 1942 0
54/22/0/3/135 Geldstrafe 1942 0
54/22/0/3/136 Handwerkskammerbeitrage 1942 0
54/22/0/3/137 Lohn und Einkommensteuer 1942 0
54/22/0/3/138 Sozialversicherungsbeiträge 1942 0
54/22/0/3/139 Feuerversicherungsbeitrage 1942 0
54/22/0/3/140 Deutsche Arbeitsfront 1942 0
54/22/0/3/141 Tabaksteuer 1942 0
54/22/0/3/142 Reichsbund der Deutschen Beamten [RDB] Beitragsbebelifte Nr. 13-492 1942 0
54/22/0/3/143 Grundsteuer 1942 0
54/22/0/4.1/24 Akta osobowe członków MRN [wykazy, korespondencja, świadectwa moralności] 1947 0
54/22/0/4.1/25 Akta osobowe członków MRN: wykazy [i korespondencja] 1948 0
54/22/0/4.1/26 Akta osobowe członków MRN [skład personalny] 1949 0
54/22/0/4.1/27 Społeczna Komisja Kontroli: protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności 1947-1950 0
54/22/0/4.1/28 Protokoły posiedzeń wszystkich komisji MRN [i akta obrazujące ich działalność] 1947-1950 0
54/22/0/4.1/29 Organizacje posiedzeń MRN, sprawozdania z działalności burmistrza i Zarządu Miejskiego 1950 0
54/22/0/4.1/30 [Organizacja posiedzeń, różnorodne sprawozdania z działalności] 1948 0
54/22/0/4.1/31 Organizacje posiedzeń MRN, sprawozdania z działalności MRN i Zarządu Miejskiego 1949 0
54/22/0/4.1/32 Różne [ankiety charakteryzujące stan miasta, przejęcie gospodarstw poniemieckich na własność państwa, stypendia dla młodzieży, odznaczenia dla wielodzietnych matek] 1948-1949 0
54/22/0/4.1/33 [Akta obrazujące działalność Rady: plany pracy, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń komisji, posiedzeń międzypartyjnych itp. wykazy członków Rady itp., wykaz analfabetów w mieście] 1949-1950 0
54/22/0/4.2/34 Zmiana granic terytorialnych 1945-1948 0
54/22/0/4.2/35 Sprawy organizacyjne [teczka zawiera między innymi charakterystykę miasta i spis Niemców] 1945-1948 0
54/22/0/4.2/36 Sprawy personalne [dane personalne burmistrza] 1945 0
54/22/0/4.2/37 Sprawy osobowe [wykazy członków Rady, zestawienia statystyczne, dane personalne, sprawy organizacyjne, protokół pierwszego posiedzenia] 1945-1948 0
54/22/0/4.2/38 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1945 0
54/22/0/4.2/39 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1946 0
54/22/0/4.2/40 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1947 0
54/22/0/4.2/41 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1948 0
54/22/0/4.2/42 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1949 0
54/22/0/4.2/43 Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950 0
54/22/0/4.2/44 Księga protokołów [posiedzeń] Rady Miejskiej 1939-1947 117
54/22/0/4.2/45 Księga protokołów Miejskiej Rady Narodowej 1949-1950 111
54/22/0/4.2/46 Księga protokołów Miejskiej Rady Narodowej [posiedzeń] 1949-1950 27
54/22/0/4.2/47 Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950 38
54/22/0/4.2/48 Księga uchwał Miejskiej Rady Narodowej 1947-1949 109
54/22/0/4.2/49 Księga uchwał Miejskiej Rady Narodowej 1947-1950 86
54/22/0/4.2/50 Księga uchwał Magistratu 1930-1939; 1945-1947 208
54/22/0/4.2/51 Księga protokołów [posiedzeń] Zarządu Miejskiego 1947-1948 55
54/22/0/4.2/52 Księga protokołów Zarządu Miejskiego 1948-1950 87
54/22/0/4.2/53 Kontrola wewnętrzna i nadzór (zarządzenia polustracyjne, korespondencja) 1945-1948 0
54/22/0/4.2/54 Zarząd państwowy nad nieruchomościami opuszczonymi [korespondencja] 1945 0
54/22/0/4.2/55 [Nieruchomości opuszczone: korespondencja, wykazy, użytkowanie] 1945-1948 0
54/22/0/4.2/56 Nieruchomości opuszczone [wykaz, korespondencja] 1948 0
54/22/0/4.3/57 Sprawy budżetowe [korespondencja, roczne budżety i sprawozdanie rachunkowe] 1945 0
54/22/0/4.3/58 Sprawy budżetowe [korespondencja, roczne budżety] 1948 0
54/22/0/4.3/59 Budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw [korespondencja, roczne budżety)] 1949 0
54/22/0/4.3/60 Sprawy budżetowe [korespondencja, roczne budżety] 1947-1948 0
54/22/0/4.3/61 Sprawy budżetowe [korespondencja, roczne budżety] 1950 0
54/22/0/4.3/62 Sprawozdanie z poboru podatku gruntowego i Społecznego Funduszu Rozwoju Rolnictwa[miesięczne i wieloletnie] 1948 0
54/22/0/4.3/63 Sprawozdanie z podatku gruntowego i Społecznego Funduszu Rozwoju Rolnictwa [roczne, ankieta ekonomiczno-gopsodarcza, wykaz majątków kościelnych i beneficjalnych] 1947-1949 0
54/22/0/4.3/64 Sprawozdania z poboru podatku gruntowego [miesięczne] 1949 0
54/22/0/4.3/65 Wykaz podatników podatku gruntowego podlegających Daninie Narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych 1946 0
54/22/0/4.3/66 Rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1948 0
54/22/0/4.3/67 Rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1949 0
54/22/0/4.3/68 Księga biercza podatku gruntowego 1937-1939; 1945-1946 0
54/22/0/4.3/69 Księga biercza podatku gruntowego 1939-1941; 1947 0
54/22/0/4.3/70 Księga biercza podatku gruntowego 1948 0
54/22/0/4.3/71 Księga biercza podatku gruntowego 1950 0
54/22/0/4.3/72 Kredyt komunalny [korespondencja] 1945-1947 0
54/22/0/4.3/73 Obywatelski Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi [akta obrazujące działalność i pobór składek] 1947 0
54/22/0/4.3/74 Księga inwentarzowa [nieruchomości i ruchomości] 1946-1948 0
54/22/0/4.3/75 Dziennik-Główna 1945-1946 0
54/22/0/4.3/76 Dziennik-Główna 1946 0
54/22/0/4.3/77 Dziennik-Główna 1947 0
54/22/0/4.3/78 Dziennik-Główna 1946-1947 0
54/22/0/4.3/79 Dziennik-Główna 1948 0
54/22/0/4.3/80 Dziennik-Główna 1948-1949 0
54/22/0/4.3/81 Dziennik-Główna 1949 0
54/22/0/4.3/82 Sprawy finansowe [wydatki i straty wojenne] 1945 0
54/22/0/4.4/83 Drogi i place publiczne [teczka zawiera ankietę charakteryzującą stan miasta] 1945-1948 0
54/22/0/4.4/84 Oświata, kultura i sztuka [korespondencja, opieka nad szkołą, utworzenie ogniska kultury] 1945 0
54/22/0/4.4/85 Oświata, kultura i sztuka [ankiety, wykazy obiektów kulturalno-oświatowych, wykaz stowarzyszeń] 1945-1946 0
54/22/0/4.4/86 Opieka społeczna [akta obrazujące działalność, szkody wojenne] 1945-1946 0
54/22/0/4.4/87 Opieka społeczna [różnorodne sprawozdania doraźne do Starostwa Powiatowego w Koninie, zapomogi] 1945-1948 0
54/22/0/4.4/88 Opieka społeczna: sprawy Niemców [korespondencja, wykazy] 1945-1948 0
1 2

Amount of archival material

152

152

0

1.82

1.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -