Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Ślesin

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - [1916] 1918-1950
- brak danych - 1916 - 1918
1918 - 1939
1932 - 1939
1939 - 1940
1939 - 1944
1945 - 1950
Zarząd Miejski w Ślesinie tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes 182 j.a
spis zdawczo-odbiorczy Yes 25 j.a.
W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej miasto Ślesin utraciło prawa miejskie i ze statusem osady weszło w skład gminy Sławoszewek. W 1916 r. Kreischef powiatu konińskiego powiadomił wójta gminy Sławoszewek, że Verwaltungschef nadał osadzie prawa miejskie. Władzami miasta zostali burmistrz, dwóch ławników i sześciu radnych. Wyborów władz dokonano na początku 1917 r. Od czasu Księstwa Warszawskiego Ślesin należał do jednostki administracyjnej szczebla powiatowego w Koninie (powiatu i obwodu). W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Ślesina. Wraz z powiatem konińskim leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Ślesin znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwa polskiego (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1962]
I. Zarząd Miejski w Ślesinie z lat /1916/ 1918-1939 /1940/.
1. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: /1916-1917/ 1919-1939, sygn.: 1-16, zawartość: przywrócenie praw miejskich, plan miasta, sprawy osobowe członków organów gminy, listy wyborców do Rady Miejskiej, komisje Rady Miejskiej, inwentaryzacja mienia i nieruchomości miejskich.
2. Dział Finansowo-Budżetowy, daty skrajne: 1920-1939 /1940/, sygn.: 17-46, zawartość: finanse miejskie, budżety, sprawozdania rachunkowe, ewidencje wydatków budżetowych, księgi kasowe, dzienniki główna, wymiar podatków.
3. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1919-1939, sygn.: 47-100, zawartość: komunikacja, szkoły i ochronki, szkolnictwo i oświata, zdrowotność, opieka społeczna, bezrobocie, uprawnienia wodne, znoszenie służebności, rolnictwo, zestawienia statystyczne, weterynaria i hodowla, przemysł i handel.
4. Dział Administracyjny, daty skrajne: 1918-1939, sygn.: 101-139, zawartość: wybory do Sejmu i Senatu, spisy wyborców, sprawy wyznaniowe, prowadzenie akt stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, wydawanie dowodów osobistych, kontrola osadzonych w areszcie miejskim, rejestracja jeńców wojennych i obywateli państw obcych, bezpieczeństwo publiczne, wojskowość i pobór do służby wojskowej, sprawy budowlane, pozwolenia na budowę, projekty budynków, aprowizacji i pomoc ofiarom powodzi.
5. Korespondencja różna, daty skrajne: 1918, 1928, sygn.: 140-141, zawartość: m.in. sprawy jeńców, wojennych, emigracja sezonowa, gospodarka miejska, uroczystości.
6. Akta stowarzyszeń i komitetów, daty skrajne: 1920, 1936-1937, sygn.: 142, 143, zawartość: dokumentacja dotycząca Zarządu Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Ślesinie, protokoły i sprawozdania Komitetu Obrony Narodowej.
II. Zarząd Miejski w Ślesinie z lat /1939/ 1945-1950.
1. Miejska Rada Narodowa w Ślesinie, daty skrajne: 1947-1949, sygn.: 144-146, zawartość: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i jej Prezydium, powoływanie Miejskiej Rady Narodowej, wybór Prezydium, delegowanie przedstawiciela do Powiatowej Rady Narodowej, skład personalny, skład personalny i przeprowadzone kontrole przez komisje kontroli.
2. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: 1947-1950, sygn.: 147-154, zawartość: wieloletnie plany inwestycyjne, protokoły i uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, wykaz dzierżawców gruntów miejskich, dokumentacja dotycząca działalności Polskiej Partii Socjalistycznej przy Zarządzie Miejskim.
3. Dział Finansowo-Budżetowy, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 155-171 (brak sygn. 171), zawartość: budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze i rejestry podatkowe, wykazy gospodarstw podlegających opodatkowaniu.
4. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1946, 1948-1950, sygn.: 172-175, zawartość: roboty drogowo szarwarkowe, drogi i place publiczne, wykazy cen wolnorynkowych, przemysł i handel.
5. Dział Ogólno-Administracyjny, daty skrajne: 1939-1949, sygn.: 176-179, zawartość: wykazy nieruchomości, projekt budynku gospodarczego i aresztu miejskiego, rejestr wyroków sądowych i orzeczeń karnych.

Dopływ z 2000 r., daty skrajne: 1932-1939, sygn.: 180-183, zawartość: rejestry mieszkańców i skorowidz do rejestru mieszkańców.

Dopływ z 2004 r., daty skrajne: 1945-1949, sygn.: 184-208, zawartość: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego, księgi dochodów i rozchodów budżetowych, budżet i jego wykonanie, sprawozdania rachunkowe.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/25/0/1.1/1 Przemianowanie Ślesina na miasto i wybory do Rady Miejskiej 1916-1917 0
54/25/0/1.1/2 [Kwestionariusze w sprawie regulacji i pomiaru miasta] 1927 0
54/25/0/1.1/3 Plan miasta 1933 0
54/25/0/1.1/4 [Charakterystyka miasta] 1925 0
54/25/0/1.1/5 [Wykaz członków Magistratu] 1919 0
54/25/0/1.1/6 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, wybór radnych, wybór i zatwierdz. członków Zarządu, sołtysów, komisji, sprawy etetów, statutu służbowego, dyscyplinarne, emerytalne i inne dot. pracowników gminy... 1939 0
54/25/0/1.1/7 Lista wyborców do Rady Miejskiej 1927 0
54/25/0/1.1/8 Lista wyborców do Rady Miejskiej 1927 0
54/25/0/1.1/9 Lista wyborców do Rady Miejskiej 1927 0
54/25/0/1.1/10 Spis wyborców uprawnionych do głosowania przy wyborze radnych i ich zastępców 1939 0
54/25/0/1.1/11 Samorząd powiatowy i miejski: ciała samorządowe, organy władzy samorządowej, wybory i ustępowanie tych ciał i organów itp., [zwoływanie posiedzeń, korespondencja, zalecenia poinspekcyjne, zestawienie pracowników wg wieku] 1930 0
54/25/0/1.1/12 Sprawy komisji: Sanitarnej, Aprowizacyjnej i innych [protokoły posiedzeń, różnorodne zestawienia statystyczne, korepondencja] 1919 0
54/25/0/1.1/13 Spis inwentarza miejskiego [majątek nieruchomy] 1921 0
54/25/0/1.1/14 Wykaz nieruchomości miejskich 1922 0
54/25/0/1.1/15 [Korepondencja w sprawie Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej] 1919 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

207

182

0

1.77

1.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.