Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Tuliszków

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - [1786] 1807-1950 [1957]
- brak danych - 1786 - 1957
Amtsbezirk Tulischkow Stadt und Land-**-Magistrat Goroda Tuliszkowa-**-Magistrat Miasta Tuliszkowa-**-Osada Tuliszkov-**-Urząd Municypalny w Tuliszkowie-**-Zarząd Miejski w Tuliszkowie tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes brak sygn. 525
Miasto Tuliszków było początkowo własnością prywatną, należało do kolejnych właścicieli dóbr tuliszkowskich. W 1870 r. w wyniku reformy administracyjnej straciło prawa miejskie i ze statusem osady weszło w skład gminy Tuliszków. W 1917 r. Tuliszków odzyskał prawa miejskie. Od czasu Księstwa Warszawskiego aż do końca marca 1939 r. Tuliszków należał do jednostki administracyjnej szczebla powiatowego w Koninie (powiatu i obwodu). Z dniem 1 kwietnia 1939 r. wszedł w skład powiatu tureckiego. W zależności od sytuacji geopolitycznej zmieniała się także przynależność państwowa Tuliszkowa. Wraz z powiatem konińskim leżał w granicach Księstwa Warszawskiego (departament kaliski), następnie na obszarze zaboru rosyjskiego (od 1815 r. na terenie tzw. Królestwa Polskiego - województwo kaliskie w latach 1815-1837, gubernia kaliska w latach 1837-1844, gubernia warszawska 1844-1866 i ponownie gubernia kaliska w latach 1867-1914). W czasie I wojny światowej Tuliszków znajdował się pod okupacją niemiecką. W latach 1918-1939 i 1945-1950 znalazł się w granicach państwowości polskiej (do 1938 r. w województwie łódzkim, następnie poznańskim). W okresie II wojny światowej znajdował się pod okupacją hitlerowską na terenie tzw. Kraju Warty. Nazwa oraz kompetencje władz i urzędu stojącego na czele miasta ulegały wielokrotnie zmianom. Kształtowały się one w zależności od zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych, np. w latach 1807-1866 były to kolejno Urząd Municypalny Miasta Tuliszkowa i Magistrat Miasta Tuliszkowa (z językiem urzędowym polskim), w latach 1867-1870 Magistrat Goroda Tuliszkowa (z językiem urzędowym rosyjskim), w latach 1917-1939 były to kolejno: Magistrat Miasta Tuliszkowa i Zarząd Miejski w Tuliszkowie, w latach 1940-1944 Amtsbezirk Tulischkow. Stadt und Land (z językiem urzędowym niemieckim), w latach 1945-1950 Zarząd Miejski w Tuliszkowie. Do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stał burmistrz (za wyjątkiem lat 1870-1917, gdy Tuliszków nie posiadał praw miejskich oraz czasów okupacji hitlerowskiej, gdzie władze niemieckie z terenu miasta i gminy Tuliszków utworzyły jedną jednostkę administracyjną z amtskommissarem na czele), mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązujących nazw magistrat lub zarząd miejski.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1962]
1. Magistrat Miasta Tuliszkowa, daty skrajne: [1786] 1807-1866, sygn.: 1-173, zawartość: sprawy wyznaniowe, majątek kościelny, szkolnictwo, kasa miejska, utrzymanie dróg i mostów, dzierżawy, opieka społeczna, szpitalnictwo, towarzystwo ogniowe.
2. Magistrat goroda Tuliszkova, daty skrajne: 1867-1870, sygn.: 174-230, zawartość: zarządzenia władz nadrzędnych, finanse, budżet, kasa miejska, podatki, sprawy wojskowe, przepisy porządkowe, sprawy karne.
3. Osada Tuliszkov, daty skrajne: 1872-1914, sygn.: 231-237, zawartość: opis historyczny osady z 1890 r., księga podatków, kasa miejska.
4. Magistrat miasta Tuliszkowa, daty skrajne: [1911] 1918-1935 [1939], sygn.: 238-452, 630-631, 636-638, zawartość: zarządzenia, budżet miasta, finanse, szkolnictwo, oświata, ewidencja rezerwistów, dzienniki korespondencyjne magistratu.
5. Amtsbezirk Tulischkow. Stadt und Land, daty skrajne: [1939] 1940-1945, sygn.: 453-515, zawartość: zarządzenia aprowizacyjne, wykazy zakładów przemysłowych i handlowych, plany gospodarcze. niemiecka lista narodowa, żydzi, sprawy, wojskowe, szkolnictwo.
6. Zarząd Miejski w Tuliszkowie:
6.1. Dział Ogólno-Organizacyjny, daty skrajne: 1946-1950, sygn.: 516-535 (brak sygn. 525), zawartość: sprawy personalne, protokoły, księga uchwał prezydium, majątek komunalny, przedsiębiorstwa miejskie.
6.2. Dział Finansowo-Budzetowy, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 536-578, zawartość: budżety, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, rejestr gospodarstw.
6.3. Dział Gospodarki Gminnej, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 579-588, zawartość: drogi i place publiczne, rolnictwo, przemysł, handel, statystyka gospodarcza.
6.4. Dział Administracji Społecznej, daty skrajne: 1945-1950, sygn.: 589-613, 639-641, zawartość: oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, akcje sanitarno-porzadkowe, komitet opieki społecznej, szkody wojenne, akta stanu cywilnego - zestawienia, narodowy spis powszechny 1950 r. - zestawienia, ruch ludności, sprawy wyznaniowe, budownictwo, ewidencja koni.
7. Księgi ludności stałej i rejestry mieszkańców, daty skrajne: 1854-1932, sygn.: 614-629, 632-635, zawartość: księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców.
Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1962. Dopływy (sygn. 614-641) opracowano w 2005 r.
Show all units in the collection:
Units in series:: 1.5 Wydział Wojskowy
Reference code Title Dates Number of scans
54/26/0/1.5/115 Generalia [dotyczące] ekstradycji zbiegów wojskowych 1836 0
54/26/0/1.5/116 Ogólne urządzenia o zakupieniu druków do czynności kwaterunkowych potrzebnych 1840-1843 0
54/26/0/1.5/117 Ogólne urządzenia przepisujące informacje do prowadzenia kontroli kwaterunkowych i układania oraz podawania likwidacji wynagrodzeń 1849-1860 0
54/26/0/1.5/118 Grzebanie ciał [osób] wojskowych w lazaretach zmarłych 1832 0
54/26/0/1.5/119 Ogólne urządzenia o wynajmowaniu budowli na składy produktów magazynowych oraz zawieraniu kontraktów z właścicielami tychże 1838 0
54/26/0/1.5/120 Ogólne urządzenia tyczące się dostarczania wojsku produktów i wydawania świadectw delegowanym lub wojskowym na zakupione dla wojska produkta i żywność 1849-1863 0
54/26/0/1.5/121 Ogólne urządzenia o zaopatrywaniu kwaterą, opałem, światłem i słomą wojsk tudzież o wprowadzaniu przez władze cywilne zapotrzebowań wojska oraz o kontrolowaniu takowych wedle nowej taryfy z roku 1855 1858-1861 0
54/26/0/1.5/122 Ustanowienie naczelników siły zbrojnej po województwach i wydanie dla tychże instrukcji oraz przez nich wydane rozporządzenia co do zdawać się mających o wojsku raportów 1831-1861 0
54/26/0/1.5/123 Generalia w przedmiocie urlopowanych i dymisjonowanych wojskowych 1836-1853 0
54/26/0/1.5/124 Zbieranie chłopców włóczących się bez celu i sierot, i odsyłanie ich do szkoły kantonistów 1832-1862 0
54/26/0/1.5/125 Ogólne urządzenia tyczące się żon byłych wojskowych polskich wysyłających się do Rosji 1835-1858 0
54/26/0/1.5/126 Podawanie kandydatów na członków deputacji kwaterniczej i ich zatwierdzanie 1834-1856 0
54/26/0/1.5/127 Zajęcie lokali na lazarety i podawanie wykazów lokali na utrzymanie takowych 1831-1859 0
54/26/0/1.5/128 Podawanie list byłych wojskowych polskich 1831-1837 0
54/26/0/1.5/129 Powoływanie do służby byłych żołnierzy i podoficerów polskich 1832-1854 0

Amount of archival material

640

640

0

4.75

4.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.