Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Turek

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1801-1950 [1951]
- brak danych - 1801 - 1801
1807 - 1951
Der Bürgermeister der Stadt Turek-**-Magistrat der Stadt Turek-**-Magistrat miasta Turku-**-Magistrat Turek-**-Magistrat Uezdnago Goroda Tureka-**-Zarząd Miejski w Turku tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes 74 j.a.(w tym 72 j.a. akt ewidencji ludności - ksiąg ludności stałej i rejestrów mieszkańców)
spis roboczy Yes 439 j.a. (spis książek meldunkowych - załącznik do inwentarza)
inwentarz książkowy Yes 1734 j.a.
Turek był początkowo miastem arcybiskupów gnieźnieńskich. W konsekwencji drugiego zaboru znalazł się w zaborze pruskim /kamera kaliska/, następnie jako miasto narodowe w Księstwie Warszawskim /departament kaliski/. Od 1815 r. Turek ze statusem miasta rządowego wchodził w skład Królestwa Polskiego /w latach 1815-1837 województwo kaliskie, w latach 1837-1844 gubernia kaliska, 1844-1866 gubernia warszawska, 1867-1914 ponownie gubernia kaliska/. W okresie I i II wojny światowej miasto znalazło się pod okupacja niemiecka. W latach 1918-39 oraz 1945-1950 Turek leżał w granicach terytorialnych państwowości polskiej /w okresie II Rzeczpospolitej do 1938 r. województwo łódzkie, a następnie także po zakończeniu II wojny województwo poznańskie/. Od 1866 miasto Turek było także siedziba powiatu. Nazwa oraz kompetencje urzędu miejskiego w Turku ulęgały wielokrotnie zmianom np. w okresie 1801-1950 były to Magistrat Miasta Turku, Urząd Municypalny Miasta Turku, Magistrat Uezdnego Goroda Tureka, Zarząd Miejski w Turku, Stadverwaltug der Stadt Turek itp. Wynikało to przeważnie z kolejnych zmian przynależności państwowej, zmian ustrojowych i organizacyjnych. W zależności od okresu historycznego władze miejskie były jednostkami administracji państwowej lub samorządowej. Aż do 1950 r. na czele urzędu zarządzającego miastem stal burmistrz, mianowany w czasach silniejszych presji zaborców, wybierany w czasach niepodległości i większych swobód politycznych. Podobnie było z udziałem czynnika społecznego we władzach miejskich. Organem uchwałodawczym pozostawała rada miejska, natomiast organem zarządzającym i wykonawczym w zależności od obowiązującej nazwy magistrat lub zarząd miejski. W latach 1807-1866 językiem urzędowym pozostawał polski. W latach 1866-1867 posługiwano się obok języka polskiego także językiem rosyjskim. Dopiero od 1868 rosyjski stal się de facto w Turku językiem urzędowym. W okresie pierwszej wojny światowej posługiwano się językiem polskim i niemieckim jednocześnie. W latach funkcjonowania państwowości polskiej tj. w okresie istnienia II Rzeczpospolitej i w latach 1945-1950 językiem urzędowym obowiązującym w kancelarii miejskiej był oczywiście polski, natomiast w okresie okupacji hitlerowskiej język niemiecki.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1957-1968]
I. Magistrat Turek, daty: 1801, sygn.: 1, zawartość: sprawy skarbowe.
II. Magistrat Miasta Turku
1. Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu, daty: /1556/1807-1867/1924/, sygn.: 2-163, 33a, 108a, zawartość: sprawy organizacji władz miejskich handel, rzemiosło, szkolnictwo, majątek miejski, sprawy kościelne, Żydzi, budowa i konserwacja dróg, kasa miejska regulacja hipotek, Towarzystwo ogniowe, propinacja, umowy dzierżawne, ruch ludności, statystyka policyjna.
2. Akta Burmistrza miasta Turku, daty: 1828-1867/1870/, sygn.: 164-220, zawartość: opieka na nieletnimi, sprawy spadkowe.
III. Magistrat Uezdnogo Goroda Tureka
1. Otdielenie Administrativnoe, daty: 1867-1914/1928/, sygn.: 221-739, 268a, 288a, 357a,, zawartość: sprawy organizacyjne, rzemiosło, handel, zabezpieczenia ogniowe, podatek grunt., sprawy wyznaniowe, utrzymanie i konserwacja dróg, placów i mostów, szkolnictwo, Żydzi, sprawy wojskowe, kasa miejska, regulacja hipotek, ochrona zdrowia, opieka społeczna,
2. Otdielenie Policejskoe, daty: 1866-1867, 1892-1914, sygn.: 740-788, 788a, 776a, zawartość: kary policyjne, sprawy cudzoziemców, areszty, zwalczanie cholery, przepisy porządkowe.
3. Turekskaja gorodskaja kassa, daty: 1867-1914/1916/, sygn.: 789-908, zawartość: budżet, podatki, dochody i rozchody, sprawozdania rachunkowe,.
IV. Magistrat Der Stadt Turek /Magistrat Miasta Turku/, daty: /1912/1914-1918/1919/
1. Władze miejskie i urzędowanie, daty: 1914-1919, sygn.: 909-914,
2. Sprawy budżetowe i podatki, daty: 1915-1919, sygn.: 915-924,
3. Elektrownia miejska, daty: 1916-1919, sygn.: 925-934,
4. Łaźnia miejska przy Elektrowni, daty: 1917-1919, sygn.: 935-937,
5. Zakład odwszawiania, daty: 1917-1918, sygn.: 930,
6. Budowa i utrzymanie budynków użyteczności publicznej, daty: 1912-1919, sygn.: 939-943, zawartość: szpital, Dom Starców.
7. Budowa i utrzymanie dróg, ulic i studzien, daty: 1915-1918, sygn.: 944-948, zawartość: oświetlenie, oczyszczanie.
8. Szkoły, daty: 1915-1919, sygn.: 949-958, zawartość: szkoły katolickie, ewangelickie, żydowskie, szkoła handlowa, sprawy nauczycieli.
9. Sprawy kościelne i wyznaniowe, daty: 1915-1918, sygn.: 959-963,
10. Sprawy biednych, daty: 1915-1919, sygn.: 964-967,
11. Policja, daty: 1915-1919, sygn.: 968-969,
12. Handel, przemyśl, rzemiosło, daty: 1914-1919, sygn.: 970-975, zawartość: zakłady przemysłowe.
13. Poszukiwanie pracy, daty: 1915-1919, sygn.: 976,
14. Zezwolenia na budowę, daty: 1916-1919, sygn.: 977,
15. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, straże pożarne, daty: 1915-1919, sygn.: 978-979,
16. Policja sanitarna, lekarze, felczerzy, akuszerki, daty: 1915-1919, sygn.: 980-985,
17. Sprawy obyczajowe, daty: 1915-1918, sygn.: 986,
18. Stowarzyszenia, daty: 1915-1919, sygn.: 987,
19. Statystyka, sprawy meldunkowe i mieszkaniowe, daty: 1915-1919, sygn.: 988-992,
20. Poczta, daty: 1915-1919, sygn.: 993,
21. Sadownictwo, daty: 1915-1919, sygn.: 994,
22. Aprowizacja i szkody wojenne, daty: 1915-1919, sygn.: 995-1003, 1003a, zawartość: rekwizycje metali, zaopatrzenie miasta w żywność.
23. Dzienniki podawcze, daty: 1915-1918, sygn.: 1004-1010,
V. Magistrat Miasta Turku, daty: /1637/1919-1939/1940/,
1. Akta spraw, daty: 1919-1940, sygn.: 1011-1374,1145a, zawartość: szpitalnictwo, szkolnictwo, sprawy polityczno-społeczne, opieka społeczna, straż pożarna, sprawy kościelno-wyznaniowe budżet, spis ludności, podatki, budownictwo, handel, przemyśl, rzemiosło, drogi, bezrobocie.
2. Wybory do Rady Miejskiej, daty: 1919-1934, sygn.: 1375-1391,
3. Protokolarze posiedzeń, daty: 1919-1939, sygn.: 1392-1404, zawartość: Rady Miejskiej, Magistratu, Inspekcji Mieszkaniowej.
4. Akta ewidencji ludności, daty: 1919-1931/1939/, sygn.: 1725-2163, zawartość: Domowe książki meldunkowe, rejestr mieszkańców.
VI. Der Bürgermeister der Stadt Turek, daty: /1937/1940-1945,
1. Plan miasta Turek, daty: 1942, sygn.: 1405,
2. Zarządzenia, daty: 1941-1944, sygn.: 1406-1410,
3. Sprawy organizacyjne, daty: 1941-1944, sygn.: 1411,
4. Dom Niemiecki, daty: 1940-1944, sygn.: 1412-1414,
5. Akta personalne, daty: 1943-1944, sygn.: 1415-1425,
6. Ubezpieczenia na życie, daty: 1940-1943, sygn.: 1426,
7. Budżet , podatki, księgowość, daty: 1941-1944, sygn.: 1427-1428, 1713-1724,
8. Sprawy gruntowe, daty: 1937-1944, sygn.: 1429-1433,
9. Ulice, daty: 1941-1944, sygn.: 1434-1437,
10. Kanalizacja, daty: 1940-1941, sygn.: 1438-1443,
11. Sprawy budowlane, daty: 1941-1944, sygn.: 1444-1463, zawartość: plany miasta , plany techniczne kosztorysy.
12. Akta stanu cywilnego, daty: 1941-1944, sygn.: 1464-1469,
13. Sprawy meldunkowe i mieszkaniowe, daty: 1941-1944, sygn.: 1470-1480,
14. Szpital, daty: 1941-1943, sygn.: 1481,
15. Cmentarze, daty: 1941-1943, sygn.: 1482-1486,
16. Elektrownia, daty: 1942, sygn.: 1487,
17. Rzeźnia, daty: 1941-1944, sygn.: 1488-1493,
18. Szkoła muzyczna, daty: 1942-1943, sygn.: 1494,
19. Stowarzyszenia, daty: 1941-1945, sygn.: 1945-1500,
VII. Zarząd Miejski w Turku, daty: 1945-1950,
1. Miejska Rada Narodowa, daty: 1948-1950, sygn.: 1501-1508, 1698, zawartość: powołanie MRN, Zarząd Miasta, Komisja Kontroli Społecznej, posiedzenie MRN.
2. Referat Organizacyjny, daty: 1945-1950, sygn.: 1509-1573, 1699,, zawartość: sprawy personalne, protokóły posiedzeń MRN, księgi uchwal, plany pracy roczne, majątek gminy, elektrownia miejska, ogrodnictwo miejskie.
3. Referat Finansowo- Budżetowy, daty: 1945-1950, sygn.: 1574-1627, 1709-1712,, zawartość: budżety, plany finansowo-gospodarcze, Podatek gruntowy, wykaz osób posiadających gospodarstwa, księgi główne.
4. Referat Gospodarki Komunalnej, daty: 1945-1950, sygn.: 1628-1641, zawartość: konserwacja i utrzymanie ulic, dróg i placów, rolnictwo, weterynaria, hodowla, handel, przemyśl, rzemiosło.
5. Referat Administracji Społecznej, daty: 1945-1950, sygn.: 1642-1967, 1700-1701, zawartość: szkolnictwo, oświata, kultura, likwidacja analfabetyzmu, opieka społeczna, akta stanu cywilnego, wybory do Sejmu, spis ludności, org. młodzieżowe (ZHP, ZMW) bezpieczeństwo i porządek publiczny, szkody wojenne, rehabilitacja.
30 j.a. z lat 1404-1807 w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu, nr zespołu 4305
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Magistrat Turek (1801) 1 1801-1801 0
2 Magistrat Miasta Turku (1807-1867) 0 0
2.1 Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu Miasta Turku 164 1807-1894 0
2.2 Akta burmistrza miasta Turku 57 1828-1870 0
3 Magistrat Uezdnago Goroda Tureka (1867-1914) 0 0
3.1 Otdelenie Administrativnoe 522 1867-1928 0
3.2 Otdelenie Policejskoe 51 1866-1974 0
3.3 Turekskaja gorodskaja kassa 120 1867-1916 0
4 Magistrat der Stadt Turek - Magistrat Miasta Turku (1914-1918) 0 0
4.1 Władze miejskie i urzędowanie 6 1914-1919 0
4.2 Sprawy budżetowe i podatki 10 1915-1919 0
4.3 Elektrownia Miejska 10 1916-1919 0
4.4 Łaźnia Miejska przy Elektrowni 3 1917-1918 0
4.5 Zakład odwszawiania 1 1917-1918 0
4.6 Budowa i utrzymanie budynków użyteczności publicznej 5 1912-1919 0
4.7 Budowa i utrzymanie dróg, ulic i studzien 5 1915-1919 0
4.8 Szkoły 10 1915-1919 0
4.9 Sprawy kościelne i wyznaniowe 5 1915-1918 0
4.10 Sprawy biednych 4 1915-1919 0
4.11 Policja 2 1915-1919 0
4.12 Handel, przemysł, rzemiosło 6 1914-1919 0
4.13 Poszukiwanie pracy 1 1915-1919 0
4.14 Zezwolenia na budowę 1 1916-1919 0
4.15 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, straże pożarne 2 1915-1919 0
4.16 Policja sanitarna, lekarze, felczerzy, akuszerki 6 1915-1919 0
4.17 Sprawy obyczajowe 1 1915-1918 0
4.18 Stowarzyszenia 1 1915-1919 0
4.19 Statystyka, sprawy meldunkowe i mieszkaniowe 5 1915-1919 0
4.20 Poczta 1 1915-1919 0
4.21 Sądownictwo 1 1915-1919 0
4.22 Aprowizacja i szkody wojenne 10 1915-1919 0
4.23 Dzienniki podawcze 7 1915-1918 0
5 Magistrat Miasta Turku (1919-1939) 0 0
5.1 Akta spraw 366 1919-1940 0
5.2 Wybory do Rady Miejskiej 17 1919-1934 0
5.3 Protokolarze posiedzeń 13 1919-1939 984
5.4 Akta ewidencji ludności 440 1919-1950 0
6 Der Bürgermeister der Stadt Turek (1940-1945) 0 0
6.1 Plan miasta 1 1942-1942 0
6.2 Zarządzenia 5 1941-1944 0
6.3 Sprawy organizacyjne 1 1941-1944 0
6.4 Dom Niemiecki 3 1940-1944 0
6.5 Akta personalne 10 1943-1944 0
6.6 Ubezpieczenia na życie 1 1940-1943 0
6.7 Budżet 14 1941-1944 0
6.8 Sprawy gruntowe 5 1937-1944 0
6.9 Ulice 4 1941-1944 0
6.10 Kanalizacja 6 1940-1944 0
6.11 Sprawy budowlane 20 1940-1944 0
6.12 Akta Stanu Cywilnego 6 1940-1944 0
6.13 Sprawy meldunkowe i mieszkaniowe 11 1940-1944 0
6.14 Szpital 1 1941-1943 0
6.15 Cmentarze 5 1941-1943 0
6.16 Elektrownia 1 1942-1942 0
6.17 Rzeźnia 6 1940-1944 0
6.18 Szkoła muzyczna 1 1942-1943 0
6.19 Stowarzyszenia 6 1941-1945 0
7 Zarząd Miejski w Turku (1945-1950) 0 0
7.1 Miejska Rada Narodowa 9 1948-1950 0
7.2 Referat Organizacyjny 67 1945-1950 0
7.3 Referat Finansowo-Budżetowy 60 1945-1951 0
7.4 Referat Gospodarki Komunalnej 20 1944-1950 0
7.5 Referat Administracji Społecznej 58 1919-1950 0
8 Księgi ewidencji ludności 72 1840-1951 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/27/0/1/1 Akta manualia in Grenzstreitigkeitssachen des Fisci auf Turek wider dem ehemaligen Rittmeister Herrn Melchior von Łącki auf Bratuszyn und Galewo 1801-1801 0
54/27/0/2.1/2 Kontrola handlu wewnętrznego [Akta ogólne] 1807-1852 0
54/27/0/2.1/3 Ogólne urządzenia w przedmiocie organizowania władz miejskich 1807-1848 0
54/27/0/2.1/4 Podawanie wykazów, ile kasa ekonomiczna miasta Turku potrzebować będzie druków [Akta szczegółowe] 1808-1866 0
54/27/0/2.1/5 Używanie koloru i herbu narodowego oraz zmiana tychże z dyspozycji władz wyższych [Akta ogólne] 1808-1853 0
54/27/0/2.1/6 Zaprowadzenie loterii krajowej i zakaz grania w loterię zagraniczną [Akta ogólne i szczegółowe] 1808-1845 0
54/27/0/2.1/7 Deputat drzewa dla szkoły elementarnej w mieście Turku [Akta szczegółowe] 1809-1855 0
54/27/0/2.1/8 Wyjednanie urlopów dla urzędników [Akta ogólne] 1809-1851 0
54/27/0/2.1/9 Stawianie drogowskazów i słupów wiorstowych [Akta ogólne] 1809-1844 0
54/27/0/2.1/10 Założenie szkoły wyższej płci żeńskiej w mieście Turku [Akta szczegółowe] 1809-1817 0
54/27/0/2.1/11 Pieczęcie urzędowe [Akta ogólne] 1809-1842 0
54/27/0/2.1/12 Ustanowienie akuszerek i felczerek [Akta ogólne i szczegółowe] 1810-1842 0
54/27/0/2.1/13 Formowanie projektów do etatu kasy miejskiej [Akta ogólne] 1810-1846 0
54/27/0/2.1/14 Wyjednanie akwizacji w podatkach [Akta ogólne] 1810-1834 0
54/27/0/2.1/15 Kurs i wymiana biletów bankowych [Akta ogólne] 1811-1853 0
1 2 3 4 ... 73 74 75 76 77 ... 147 148 149 150

Amount of archival material

2247

2247

0

15.82

15.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.