Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Notariusza Władysława Kędzierskiego w Turku

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Notariusz Władysław Kędzierski w Turku [1876] 1883-1914
- brak danych - 1876 - 1914
Notariusz Władysław Kędzierski w Turku ; Notariusz Teofil Kowalski w Turku ; Notariusz Feliks Chodyński w Uniejowie ; Notariusz Florian Cybulski w Uniejowie tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Władysław Kędzierski jako notariusz w Turku urzędował od września/października 1883 r. do lipca/sierpnia 1914 r. Podstawą prawną działania notariusza była rosyjska ustawa notarialna z 1866 r. Władysław Kędzierski był notariuszem działającym w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, posiadającym swoją kancelarię notarialną przy kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w Turku, z siedzibą kancelarii w miejscowości Turek (powiat turecki).
Zgodnie z rosyjskimi przepisami o notariacie notariusz był urzędnikiem państwowym, do którego podstawowych kompetencji należało sporządzanie aktów i dokumentów, którym strony obowiązane były lub chciały nadać znamię wiary publicznej (przyjmowanie aktów dobrej woli i nadawanie im cech autentyczności) oraz do spełniania innych czynności, zleconych mu przez przepisy prawne. Prawo mianowania notariusza miał prezes warszawskiej Izby Sądowej na wniosek prezesa sądu okręgowego, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawował prezes sądu okręgowego.
Notariusz wykonywał czynności zlecone mu przez prawo, w szczególności:
- sporządzał akty notarialne (umowy kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy, układy i umowy, cesje, pełnomocnictwa, itp.).,
- wydawał wypisy i odpisy aktów notarialnych,
- sporządzał poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, czasu okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu, stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby),
- doręczał oświadczenia stron,
- spisywał protokoły (walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, wspólników innych spółek, członków spółdzielni i innych stowarzyszeń i w innych przypadkach prawem przewidzianych),
- protestował weksle, czeki i inne dokumenty,
- przyjmował na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.
Do obowiązków notariusza należało również prowadzenie odpowiednich ksiąg: repertoriów, ksiąg protestów, skorowidzów alfabetycznych, ksiąg depozytów oraz ksiąg przychodów i rozchodów. W pewnych sprawach istniał przymus notarialny, tzn. określona czynność prawna pod rygorem nieważności musiała być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Czynności notarialnych notariusz mógł dokonywać w kancelarii notarialnej (przy czym mógł mieć tylko jedną kancelarię) lub, jeżeli przemawiał za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, w innym miejscu na terenie okręgu sądu, w którym miał siedzibę. W razie nieobecności notariusza (np. urlop, choroba) zastępował go upoważniony zastępca.
W zespole zachował się zbiór aktów notarialnych oraz część pomocy ewidencyjnych. W strukturze zespołu wydzielono serie:
1. Akty notarialne, daty skrajne: 1883-1914, 94 j.a., sygn. 1-94, zawartość: zbiór aktów notarialnych, w którym dominują akty będące potwierdzeniem wykonania typowych i powszechnych czynności notarialnych, np. umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżaw, darowizn, pożyczek, umowy przedślubne, rozporządzenia osób na wypadek śmierci, itp., itd.;
2. Pomoce ewidencyjne, daty skrajne: [1876] 1883-1914, 6 j.a.,
2.1. Skorowidze, daty skrajne: [1876] 1883-1914, 6 j.a., sygn. 95-100, zawartość: skorowidze alfabetyczne czynności notarialnych obejmujące czynności notariusza Władysława Kędzierskiego (za lat 1883-1914) oraz Teofila Kowalskiego notariusza w Turku (za lata 1876-1883), Feliksa Chodyńskiego notariusza w Uniejowie (za rok 1877) oraz Floriana Cybulskiego notariusza w Uniejowie (za lata 1877-1887).
W materiałach zespołu występują braki: nie zachowały się repertoria notarialne. Ponadto zespół nie zawiera innej, potencjalnie wytwarzanej i gromadzonej w kancelarii notarialnej dokumentacji, np. ksiąg protestów weksli, ksiąg depozytów, ksiąg opłat.
Opracowanie zatwierdzone przez Komisję Metodyczną w dniu 23.10.2014 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/508/0/1/1 Книга нотариальныхъ актовъ […] за 1883 годъ [Kniga notarialʹnyhʺ aktovʺ […] za 1883 godʺ] [repertorium nr 1-229] 1883 0
54/508/0/1/2 Книга нотариальныхъ актовъ […] за 1884 годъ [Kniga notarialʹnyhʺ aktovʺ […] za 1884 godʺ] [repertorium nr 1-300] 1884 0
54/508/0/1/3 Книга нотариальныхъ актовъ […] за 1884 годъ [Kniga notarialʹnyhʺ aktovʺ […] za 1884 godʺ] [repertorium nr 301-600] 1884 0
54/508/0/1/4 Книга нотариальныхъ актовъ […] за 1884 годъ [Kniga notarialʹnyhʺ aktovʺ […] za 1884 godʺ] [repertorium nr 601-904] 1884 0
54/508/0/1/5 [Akty notarialne za rok 1884, repertorium nr 905-1175] 1884 0
54/508/0/1/6 Книга нотариальныхъ актовъ […] за 1885 годъ [Kniga notarialʹnyhʺ aktovʺ […] za 1885 godʺ] [repertorium nr 1-300] 1885 0
54/508/0/1/7 Книга нотариальныхъ актовъ […] за 1885 годъ [Kniga notarialʹnyhʺ aktovʺ […] za 1885 godʺ] [repertorium nr 301-550] 1885 0
54/508/0/1/8 Книга нотариальныхъ актовъ […] за 1885 годъ [Kniga notarialʹnyhʺ aktovʺ […] za 1885 godʺ] [repertorium nr 551-785] 1885 0
54/508/0/1/9 [Akty notarialne za rok 1886, repertorium nr 1-350] 1886 0
54/508/0/1/10 [Akty notarialne za rok 1886, repertorium nr 351-625] 1886 0
54/508/0/1/11 Akta [notarialne] [...] za rok 1886 [repertorium nr 626-879] 1886 0
54/508/0/1/12 Книга нотариальныхъ актовъ […] за 1887 годъ [Kniga notarialʹnyhʺ aktovʺ […] za 1887 godʺ] [repertorium nr 1-300] 1887 0
54/508/0/1/13 [Akty notarialne za rok 1887, repertorium nr 301-600] 1887 0
54/508/0/1/14 [Akty notarialne za rok 1887, repertorium nr 601-921] 1887 0
54/508/0/1/15 Акты [...] за 1888 годъ [Akty [...] za 1888 godʺ] [repertorium nr 1-300] 1888 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

100

100

0

6.52

6.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.