Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Notariusza Tomasza Szymańskiego w Turku

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Notariusz Tomasz Szymański (i Władysław Nestorowicz) w Turku ; Akta notariusza Tomasza Szymańskiego (i Władysława Nestorowicza) w Turku 1916-1947
- brak danych - 1916 - 1939
1945 - 1947
Notariusz Tomasz Szymański w Turku tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Tomasz Szymański jako rejent (do 1918 r.) a następnie notariusz w Turku urzędował od lipca 1916 r. do września 1939 r. i następnie, po zakończeniu drugiej wojny światowej, od lipca 1945 r. do sierpnia 1947 r. Do 1933 r. podstawą prawną działania notariusza była rosyjska ustawa notarialna z 1866 r., uzupełniona i zmieniana przez polskie przepisy, natomiast od 1934 r. notariusz działał na podstawie polskiego prawa o notariacie. Tomasz Szymański był notariuszem działającym w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, posiadającym swoją kancelarię notarialną przy kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w Turku (do 1928 r.), a następnie przy Wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego w Turku (od 1929 r.), z siedzibą kancelarii w miejscowości Turek (powiat turecki).
Zgodnie z rosyjskimi przepisami o notariacie notariusz był urzędnikiem państwowym, natomiast polskie przepisy zmieniły status notariusza, czyniąc go funkcjonariuszem publicznym. Do podstawowych kompetencji notariusza należało sporządzanie aktów i dokumentów, którym strony obowiązane były lub chciały nadać znamię wiary publicznej (przyjmowanie aktów dobrej woli i nadawanie im cech autentyczności) oraz do spełniania innych czynności, zleconych mu przez przepisy prawne. Prawo mianowania notariusza miał minister sprawiedliwości na wniosek prezesa sądu okręgowego, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawował prezes sądu okręgowego.
Notariusz wykonywał czynności zlecone mu przez prawo, w szczególności:
- sporządzał akty notarialne (umowy kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy, układy i umowy, cesje, pełnomocnictwa, itp.).,
- wydawał wypisy i odpisy aktów notarialnych,
- sporządzał poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, czasu okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu, stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby),
- doręczał oświadczenia stron,
- spisywał protokoły (walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, wspólników innych spółek, członków spółdzielni i innych stowarzyszeń i w innych przypadkach prawem przewidzianych),
- protestował weksle, czeki i inne dokumenty,
- przyjmował na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.
Do obowiązków notariusza należało również prowadzenie odpowiednich ksiąg: repertoriów, ksiąg protestów, skorowidzów alfabetycznych, ksiąg depozytów oraz ksiąg przychodów i rozchodów. W pewnych sprawach istniał przymus notarialny, tzn. określona czynność prawna pod rygorem nieważności musiała być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Czynności notarialnych notariusz mógł dokonywać w kancelarii notarialnej (przy czym mógł mieć tylko jedną kancelarię) lub, jeżeli przemawiał za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, w innym miejscu na terenie okręgu sądu, w którym miał siedzibę. W razie nieobecności notariusza (np. urlop, choroba) zastępował go upoważniony zastępca.
W zespole zachował się zbiór aktów notarialnych oraz większość pomocy ewidencyjnych.
W strukturze zespołu wydzielono serie:
1. Akty notarialne, daty skrajne: 1916-1939, 1945-1947, 89 j.a., sygn. 1-88, 114, zawartość: zbiór aktów notarialnych, w którym dominują akty będące potwierdzeniem wykonania typowych i powszechnych czynności notarialnych, np. umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżaw, darowizn, pożyczek, umowy przedślubne, rozporządzenia osób na wypadek śmierci, itp., itd.;
2. Pomoce ewidencyjne, daty skrajne: 1916-1939, 1945-1947, 26 j.a.,
2.1 Repertoria, daty skrajne: 1920-1939, 18 j.a., sygn. 89-106, zawartość: repertoria notarialne,
2.2 Skorowidze, daty skrajne: 1916-1939, 1945-1947, 8 j.a., sygn. 107-113, 115, zawartość: skorowidze alfabetyczne czynności notarialnych.
W materiałach zespołu występują braki: nie zachowała się część repertoriów notarialnych (z lat: 1916-1919 i części 1920 roku oraz z lat 1945-1947). Ponadto zespół nie zawiera innej, potencjalnie wytwarzanej i gromadzonej w kancelarii notarialnej dokumentacji, np. ksiąg protestów weksli, ksiąg depozytów, ksiąg opłat.
Opracowanie zatwierdzone przez Komisję Metodyczną w dniu 23.10.2014 r.

Amount of archival material

115

115

0

8.83

8.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.