Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Notariusza Leonarda Baranowskiego w Izbicy Kujawskiej

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Notariusz Leonard Baranowski w Izbicy Kujawskiej 1935-1939
- brak danych - 1935 - 1939
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Leonard Baranowski jako notariusz w Izbicy Kujawskiej działał przynajmniej od stycznia 1935 r. do przynajmniej czerwca 1939 r. Podstawą prawną działania notariusza było prawo o notariacie z 1933 r. Leonard Baranowski był notariuszem działającym w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, posiadającym swoją kancelarię notarialną przy wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego w Kole, z siedzibą kancelarii w miejscowości Izbica Kujawska (powiat kolski).
Notariusz był funkcjonariuszem publicznym, do którego podstawowych zadań (kompetencji) należało sporządzanie aktów i dokumentów, którym strony obowiązane były lub chciały nadać znamię wiary publicznej (przyjmowanie aktów dobrej woli i nadawanie im cech autentyczności) oraz do spełniania innych czynności, zleconych mu przez przepisy prawne. Prawo mianowania i odwołania notariusza miał minister sprawiedliwości. Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawował prezes sądu okręgowego oraz prezes sądu apelacyjnego, natomiast nadzór naczelny należał do ministra sprawiedliwości. Ponadto, funkcje nadzorcze miał również samorząd zawodowy (korporacyjny) notariuszy reprezentowany przez izbę notarialną.
Notariusz wykonywał czynności zlecone mu przez prawo, w szczególności: sporządzał akty notarialne (umowy kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy, układy i umowy, cesje, pełnomocnictwa, itp.), wydawał wypisy i odpisy aktów notarialnych, sporządzał poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, czasu okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu, stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby), doręczał oświadczenia stron, spisywał protokoły (walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, wspólników innych spółek, członków spółdzielni i innych stowarzyszeń i w innych przypadkach prawem przewidzianych), protestował weksle, czeki i inne dokumenty, przyjmował na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.
Do obowiązków notariusza należało również prowadzenie odpowiednich ksiąg: repertoriów, ksiąg protestów, skorowidzów alfabetycznych, ksiąg depozytów oraz ksiąg przychodów i rozchodów. W pewnych sprawach istniał przymus notarialny, tzn. określona czynność prawna pod rygorem nieważności musiała być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Czynności notarialnych notariusz mógł dokonywać w kancelarii notarialnej (przy czym mógł mieć tylko jedną kancelarię) lub, jeżeli przemawiał za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, w innym miejscu na terenie okręgu sądu, w którym miał siedzibę. W razie nieobecności notariusza (np. urlop, choroba) zastępował go upoważniony zastępca. W przypadku nieobecności Leonarda Baranowskiego w zastępstwie obowiązki notariusza przejmowali inni, Stefan Filipowicz, Marian Zasuch.
W zespole zachował się jedynie niepełny zbiór aktów notarialnych z lat 1935-1939 (brak aktów z drugiej połowy 1935 r. i ostatnich trzech miesięcy 1936 r.). W zbiorze tym dominują akty będące potwierdzeniem wykonania typowych i powszechnych czynności notarialnych, np. umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżaw, darowizn, pożyczek, umowy przedślubne, rozporządzenia osób na wypadek śmierci, itp., itd. W zespole nie zachowały się natomiast żadne pomoce ewidencyjne - repertoria notarialne i skorowidze alfabetyczne oraz inna, potencjalnie wytwarzana i gromadzona w kancelarii notarialnej dokumentacja, np. księgi protestów weksli, depozytów, opłat. Opracowanie zatwierdzone przez Komisję Metodyczną 23.11.2012 r.

Amount of archival material

8

8

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.