Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Notariusza Stanisława Grzebolińskiego w Kleczewie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Notariusz Stanisław Julianowicz Grzeboliński w Kleczewie; Akta notariusza Stanisława Julianowicza Grzebolińskiego w Kleczewie 1902-1903
- brak danych - 1902 - 1903
Notariusz Stanisław Grzeboliński w Kleczewie tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Stanisław Grzeboliński jako notariusz w Kleczewie działał od lutego 1902 r. do kwietnia 1903 r. Podstawą prawną działania notariusza była rosyjska ustawa notarialna z 1866 r. Stanisław Grzeboliński był notariuszem działającym w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, posiadającym swoją kancelarię notarialną przy kancelarii hipotecznej Sądu Pokoju w Koninie, z siedzibą kancelarii w miejscowości Kleczew (powiat słupecki).
Notariusz był urzędnikiem państwowym, do którego podstawowych zadań (kompetencji) należało sporządzanie aktów i dokumentów, którym strony obowiązane były lub chciały nadać znamię wiary publicznej (przyjmowanie aktów dobrej woli i nadawanie im cech autentyczności) oraz do spełniania innych czynności, zleconych mu przez przepisy prawne. Prawo mianowania notariusza miała Warszawska Izba Sądowa na wniosek prezesa sądu okręgowego, a bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawował prezes sądu okręgowego.
Notariusz wykonywał czynności zlecone mu przez prawo, w szczególności:
- sporządzał akty notarialne (umowy kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy, układy i umowy, cesje, pełnomocnictwa, itp.).,
- wydawał wypisy i odpisy aktów notarialnych,
- sporządzał poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, czasu okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu, stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby),
- doręczał oświadczenia stron,
- spisywał protokoły (walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, wspólników innych spółek, członków spółdzielni i innych stowarzyszeń i w innych przypadkach prawem przewidzianych),
- protestował weksle, czeki i inne dokumenty,
- przyjmował na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.
Do obowiązków notariusza należało również prowadzenie odpowiednich ksiąg: repertoriów, ksiąg protestów, skorowidzów alfabetycznych, ksiąg depozytów oraz ksiąg przychodów i rozchodów. W pewnych sprawach istniał przymus notarialny, tzn. określona czynność prawna pod rygorem nieważności musiała być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Czynności notarialnych notariusz mógł dokonywać w kancelarii notarialnej (przy czym mógł mieć tylko jedną kancelarię) lub, jeżeli przemawiał za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, w innym miejscu na terenie okręgu sądu, w którym miał siedzibę. W razie nieobecności notariusza (np. urlop, choroba) zastępował go upoważniony zastępca.
W zespole zachował się zbiór aktów notarialnych, repertorium oraz księga opłat. W strukturze zespołu wydzielono serie:
1. Akty notarialne, daty skrajne: 1902-1903, 2 j.a., sygn. 1-2, zawartość: zbiór aktów notarialnych, w którym dominują akty będące potwierdzeniem wykonania typowych i powszechnych czynności notarialnych, np. umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżaw, darowizn, pożyczek, umowy przedślubne, rozporządzenia osób na wypadek śmierci itp., itd.;
2. Pomoce ewidencyjne, daty skrajne: 1903, 1 j.a., sygn. 3, zawartość: repertorium notarialne;
3. Księgi opłat, daty skrajne: 1902-1903, 1 j.a., sygn.: 4, zawartość: księga opłat za 1902 rok.
W zespole nie zachowała się natomiast inna, potencjalnie wytwarzana i gromadzona w kancelarii notarialnej dokumentacja, np. księgi protestów weksli, księgi depozytów.
Opracowanie zatwierdzone przez Komisję Metodyczną 27.09.2013 r.

Amount of archival material

4

4

0

0.16

0.16

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.