Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Koninie

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
- brak danych - 1918-1939 [1940]
- brak danych - 1918 - 1940
Komisariat Koniński-**-Komisariat Konińsko-Słupecki-**-Starostwo Konin-**-Starostwo Konińskie-**-Starostwo Konińsko-Słupeckie-**-Starostwo Powiatowe Konińskie-**-Urząd Powiatowy w Koninie-**-Zarząd Cywilny Powiatu Konińsko-Słupeckiego tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
rosyjski
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W listopadzie 1918 r. ukonstytuował się w Koninie Tymczasowy Zarząd Cywilny Powiatu Konińsko-Słupeckiego. Tym samym dla terenu dwóch sąsiednich powiatów z okresu administracji rosyjskiej, tj. konińskiego i słupeckiego, utworzono jeden urząd. Od 1918 r. do połowy 1919 r. zmieniały się jednakże nazwy urzędu i tytulatura urzędników stojących na jego czele - Starostwo Konińsko-Słupeckie ze starosta, Komisariat Konińsko-Słupecki z komisarzem, a następnie komisarzem ludowym. 31 grudnia 1918 r. dokonano podziału powiatu konińsko-słupeckiego na dwie odrębne jednostki tworząc w Koninie i Słupcy osobne komisariaty. Zakres organizacji i kompetencji urzędów powiatowych uregulowało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego oraz Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej. Na podstawie wyżej wymienionych normatywów zachowano dawny rosyjski podział na powiaty, powiatową władzę administracyjną nazwano starostwem. Na czele starostwa jako przedstawiciel władzy państwowej stał starosta. Był on wykonawca zleceń wojewody, a do czasu wprowadzenia województw wykonawcą zleceń poszczególnych ministerstw. Do zakresu działalności starosty należały wszelkie sprawy administracji państwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji specjalnej (wojskowej, sadowej, skarbowej, szkolnej itp.). Ponadto starostwo było władza przełożona zarządów miast i gmin w zakresie administracji państwowej. 1 kwietnia 1932 r. ze względu na likwidacje Starostwa Powiatowego Słupeckiego teren jego działania włączono w kompetencje Starostwa Powiatowego Konińskiego łącząc ponownie ten obszar w jeden powiat. Granice terytorialne powiatu konińskiego zmieniały się kilkakrotnie - w jego skład wchodziły miasta: Golina, Konin, Rychwał, Ślesin, Tuliszków oraz gminy: Brzeźno, Dąbroszyn, Golina, Gosławice, Kramsk, Piorunów, Rzgów, Sławoszewek, Stare Miasto, Tuliszków, Władysławów, Wysokie. W 1932 przyłączono gminy miejskie i wiejskie zlikwidowanego powiatu słupeckiego. W 1939 r. odpadła natomiast gmina miejska Tuliszków, gmina wiejska Władysławów i cześć terenu gminy wiejskiej Tuliszków i Piorunów, które włączono do powiatu tureckiego. W ciągu swego istnienia zmieniała się także nazwa urzędu administracyjnego powiatu konińskiego. W 1919 r. był to Komisariat Koniński, potem Urząd Powiatowy w Koninie, a następnie do 1929 r. Starostwo Konińskie, w roku 1930 Starostwo Powiatowe w Koninie i Starostwo Konin, od 1931 do 1939 r. Starostwo Powiatowe Konińskie. Powiat koniński do 1 kwietnia 1938 r. należał do województwa łódzkiego, a następnie wszedł w skład województwa poznańskiego. Starostwo konińskie zakończyło działalność we wrześniu 1939 r. w wyniku okupacji państwa polskiego przez hitlerowskie Niemcy.
[Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. J.Bobińska, Konin 1962]
1. Referat Ogólny, daty: 1918-1939, sygn. 1-43, zawartość: przepisy i zarządzenia, kontrole i zarządzenia pokontrolne, reprezentacja rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich Starosty, zebrania periodyczne, stosunek Starosty do władz niezespolonych, akcje społeczne, daniny i pożyczki narodowe, w tym na cele obronności, odznaczenia.
2. Referat Organizacyjny, daty: 1918-1939, sygn. 44-91, zawartość: przepisy i zarządzenia, mapy powiatu i miejscowości, podział administracyjny i jego zmiany, organizacja administracji państwowej, roki urzędowe, sprawy kancelaryjne i archiwalne, organizacja Starostwa i zasady urzędowania, organizacja podległych władz i urzędów, sprawy osobowe urzędników i funkcjonariuszy, szkolenie urzędników i funkcjonariuszy, konferencje referentów.
3. Referat Budżetowo-Gospodarczy, daty: 1918-1939, sygn. 92-102, zawartość: przepisy i zarządzenia, budżet, inwentarz Starostwa.
4. Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
4.1. Dział Polityczny i Bezpieczeństwa, daty: [1898] 1918-1939, sygn. 103-248, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawy polityczne ogólne, sprawozdania sytuacyjne, partie polityczne, przestępczość polityczna, inwigilacja, mniejszości narodowe, wybory, kontakty z parlamentarzystami (posłami i senatorami), stowarzyszenia i związki, związki zawodowe, prasa, wydawnictwa, drukarnie, strajki i bezrobocie, służba folwarczna, robotnicy rolni, sądownictwo, zgromadzenia, wiece, zjazdy, stan organizacyjny i meldunki Policji Państwowej, przestępczość kryminalna, opinie polityczne.
4.2. Dział Porządku Publicznego, daty: 1918-1939, sygn. 249-302, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawy bezpieczeństwa na drogach, placach i w miejscach publicznych, klęski żywiołowe, sprawy obyczajowe, walka z alkoholizmem i lichwą, cudzoziemcy, jeńcy i azylanci rosyjscy, paszporty i przepustki zagraniczne, nadzór nad ewidencją ludności, widowiska, zabawy i inne przedsięwzięcia rozrywkowe, broń myśliwska i inna, włóczęgostwo i żebractwo, ruch graniczny, przekraczanie granicy, przesiedlanie, przemyt graniczny, ochrona zwierząt łownych, biura pisania podań.
5. Referat Administracyjny.
5.1. Dział Obywatelstwa i Stanu Cywilnego, daty: 1918-1939 [1940], sygn. 303-344, zawartość: sprawy obywatelstwa (poświadczanie, stwierdzanie, uznanie i nadawanie, utrata, pozbawianie i zwalnianie), organizacja i nadzór nad urzędami stanu cywilnego, repatriacja i repatrianci, ruch ludności, spisy ludności, spisy powszechne, zmiana nazwisk.
5.2. Dział Wyznaniowy, daty: 1919-1939, sygn. 345-407, zawartość: przepisy i zarządzenia, nadzór nad gminami wyznaniowymi i sektami, zmiana wyznania, zakładanie cmentarzy, kartoteka wyznaniowa.
5.3. Dział Spraw Wodnych, daty: 1919-1939, sygn. 408-468, zawartość: przepisy i zarządzenia, lustracje, sprawy wodne, melioracja, spółki melioracyjne, spółki wodne i związki wałowe, uprawnienia wodne, zakłady wodne i wywłaszczenia na cele wodne, żegluga i spław na rzekach, powodzie i akcje przeciwpowodziowe, regulacja rzek, zanieczyszczenia rzek, sprawozdania.
5.4. Dział Przemysłowy, daty: 1918-1939, sygn. 469-606, zawartość: wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, koncesje, plany i dokumentacja techniczna zakładów, przemysł okrężny, targi i jarmarki, targowice i targowiska, organizacje rzemieślnicze, cechy i związki cechów, kotły parowe i motory spalinowe, godziny pracy zakładów przemysłowych i handlowych, przedsiębiorstwa przewozowe, pojazdy mechaniczne, spółdzielnie, statystyka, miary i wagi, zakłady i urządzenia elektryczne (elektrownie, rozdzielnie), elektryfikacja, sprzedaż napojów alkoholowych, przetwory ziemniaczane, eksploatacja rudy darniowej i żużlowej.
5.5. Dział Samorządowy, daty: 1918-1939, sygn. 607-669, zawartość: wybory do organów samorządu powiatowego i gminnego, składy personalne, wybory wójtów i sołtysów, posiedzenia organów samorządowych (protokoły), nadzór nad samorządem gminnym i miejskim, majątek i inwentarz gmin i miast, sprawy dyscyplinarne członków organów samorządowych, sprawy szkół.
5.6. Dział Aprowizacyjny, daty: 1918-1931, sygn. 670-687, zawartość: przepisy i zarządzenia, Komisja aprowizacyjna, aprowizacja (zaopatrzenie) ludności, nadzór nad cenami, walka z drożyzną i lichwą, nadzór nad działalnością aprowizacyjną związków komunalnych, kontyngenty, sprawozdania sytuacyjne.
5.7. Dział Ogólno-Administracyjny, daty: 1918-1939, sygn. 688-713, zawartość: przepisy i zarządzenia, budowa i konserwacja dróg i szlaków komunikacyjnych, kolei, sprawozdawczość, kultura i sztuka, turystyka, majątek i mienie opuszczone, wywiezione i pozostawione przez władze państw zaborczych.
6. Referat Wojskowy, daty: 1918-1939 [1940], sygn. 714-737, zawartość: przepisy i zarządzenia, sprawy wojskowe ogólne, pobór wojskowy, ochotnicy, ewidencja i poszukiwanie osób uchylających się od poboru, zastępczy obowiązek wojskowy, nadzór nad gminami, pojazdy mechaniczne dla celów wojskowych, wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, w tym Powiatowy Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, Fundusz obrony przeciwlotniczej powiatu.
7. Referat Budowlany, daty: 1919-1939, sygn. 738-772, zawartość: przepisy i zarządzenia, kontrola budowli prywatnych, opinie budowlane, pozwolenia na budowy, projekty techniczne zakładów przemysłowych, administracja, budowa i remonty gmachów państwowych, grobownictwo (cmentarze) wojenne, materiały budowlane.
8. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych.
8.1. Dział I - Ogólny, daty: 1924-1939, sygn. 773-785, zawartość: okólniki i zarządzenia, organizacja pracy, planowanie robót i budżetu, nadzór nad mierniczymi, sprawozdawczość i statystyka, personel, inspekcje i rewizje, sprawy poufne.
8.2. Dział II - Finansowy, daty: 1935-1938, sygn. 786-795, zawartość: pomoc kredytowa przy scalaniu i parcelacji, wymiar opłat za scalanie gruntów, wpłaty i egzekucja należności za ziemię państwową i z tytułu należności z funduszu obsługi reformy rolnej. 8.3. Dział III - Regulacja hipotek i melioracja, daty: 1921-1937, sygn. 796-800, 1419-1421, zawartość: korespondencja w sprawach regulacji hipotek, roboty melioracyjne.
8.4. Dział IV - Scalanie gruntów, daty: [1909] 1920-1939, sygn. 801-823, 1422-1434, zawartość: przepisy i zarządzenia, scalanie gruntów na terenie poszczególnych miejscowości.
8.5. Dział V - Zniesienie służebności i drobne regulacje, daty: [1904] 1922-1939 sygn. 824-947, 1435-1448, zawartość: znoszenie służebności, alienacje gruntów i podział wspólnot gruntowych w poszczególnych miejscowościach, zamiana gruntów, uwłaszczenie drobnych dzierżawców i wykup gruntów dzierżawionych, przenoszenie tytułów własności w drodze sądowej.
8.6. Dział VI - Nieparcelacyjny obrót ziemią, daty: 1919-1939, sygn. 948-979, zawartość: przepisy i zarządzenia, obrót ziemią, obrót ziemią ukazową, przewłaszczanie nieruchomości ziemskich i obrót ziemią dworską, przymusowy wykup gruntów, zadłużenia i licytacje nieruchomości ziemskich, umowy kupna-sprzedaży ziemi.
8.7. Dział VII - Zapas ziemi na cele reformy rolnej, daty: 1925-1939, sygn. 980-1004, 1449-1450, zawartość: przepisy i zarządzenia, obrót ziemią, wyłączenia z reformy rolnej, przejmowanie ziemi za należności skarbowe.
8.8. Dział VIII - Parcelacja, daty: 1919-1939, sygn. 1005-1145, 1451-1455, zawartość: przepisy i zarządzenia, parcelacja prywatna i rządowa.
8.9. Dział XI - Opieka nad rolnictwem, daty: 1924-1939, sygn. 1146-1204, zawartość: statystyka rolna, stan gospodarczy gospodarstw rolnych, przemysł rolny, szkółki drzew owocowych, rybołówstwo, organizacje rolnicze, łąki, torfowiska.
9. Referat Ochrony Lasów, daty: 1918-1930, sygn. 1205-1219: ochrona lasów, zalesienia nieużytków, statystyka, eksploatacja lasów, ochrona przed wyrębem.
10. Referat Weterynaryjny, daty: 1918-1938, sygn. 1220-1225: sprawy ogólne i organizacyjne, personel weterynaryjny, choroby zakaźne zwierząt.
11. Referat Opieki Społecznej, daty: 1918-1939, sygn. 1226-1348: przepisy i zarządzenia, nadzór nad stowarzyszeniami i instytucjami opieki społecznej, opieka nad jeńcami wojennymi, opieka nad emigracja zarobkową, reemigracją i cudzoziemcami, emigracja zarobkowa (stała i sezonowa), opieka nad dziećmi i młodzieżą, opieka nad inwalidami i weteranami i ich rodzinami, zwalczanie nielegalnego pośrednictwa pracy, pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe, pomoc bezrobotnym (subwencje, zapomogi), ubezpieczenia od wypadków.
12. Referat Inwalidów Wojennych, daty: 1927-1935, sygn. 1349-1354: ewidencjowanie inwalidów wojennych, kapitalizacja rent inwalidzkich, pożyczki dla inwalidów wojennych, pomoc członkom rodzin po inwalidach wojennych.
13. Referat Sanitarny, daty: 1918-1939, sygn. 1355-1417: personel sanitarny, zakłady lecznicze, uzdrowiska, letniska, stan sanitarny, zaopatrzenie ludności w wodę, zakłady kąpielowe, apteki i składy apteczne, nadzór nad artykułami spożywczymi, sprawy sanitarne i higieniczne w różnych zakładach, choroby zakaźne i weneryczne, statystyka sanitarna, księga sanitarna powiatu, sprawozdawczość.
14. Statystyka dotycząca różnych zagadnień, daty: 1919, sygn. 1418.
Inwentarz książkowy: oprac. J.Bobińska, Konin 1962 r. W zespole brak j.a. o sygn.: 498, 664, 755. W zespole znajdują się dodatkowe j.a. o sygn.: 90a, 265a.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Referat Ogólny 43 1918-1939 0
2 Referat Organizacyjny 49 1918-1939 0
3 Referat Budżetowo-Gospodarczy 11 1918-1939 0
4 Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 0 0
4.1 Dział Polityczny i Bezpieczeństwa 146 1898-1939 0
4.2 Dział Porządku Publicznego 55 1918-1939 0
5 Referat Administracyjny 0 0
5.1 Dział Obywatelstwa i Stanu Cywilnego 42 1918-1940 0
5.2 Dział Wyznaniowy 63 1919-1939 0
5.3 Dział Spraw Wodnych 61 1919-1939 0
5.4 Dział Przemysłowy 137 1918-1939 0
5.5 Dział Samorządowy 62 1918-1939 0
5.6 Dział Aprowizacyjny 18 1918-1931 0
5.7 Dział Ogólno-Administracyjny 26 1918-1939 0
6 Referat Wojskowy 24 1918-1940 0
7 Referat Budowlany 34 1919-1939 0
8 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 0 0
8.1 Dział I - Ogólny 13 1924-1939 0
8.2 Dział II - Finansowy 10 1935-1938 0
8.3 Dział III - Regulacja Hipotek i Melioracja 5 1921-1937 0
8.4 Dział IV - Scalanie Gruntów 23 1909-1939 0
8.5 Dział V - Zniesienie Służebności i Drobne Regulacje 124 1904-1939 0
8.6 Dział VI - Nieparcelacyjny Obrót Ziemią 32 1919-1939 0
8.7 Dział VII - Zapas Ziemi na Cele Reformy Rolnej 25 1925-1939 0
8.8 Dział VIII - Parcelacja 141 1919-1939 0
8.9 Dział XI - Opieka nad Rolnictwem 59 1918-1938 0
9 Referat Ochrony Lasów 15 1918-1930 0
10 Referat Weterynaryjny 6 1918-1938 0
11 Referat Opieki Społecznej 123 1918-1939 0
12 Referat Inwalidów Wojennych 6 1927-1935 0
13 Referat Sanitarny 63 1918-1939 0
14 Statystyka dotycząca różnych zagadnień 1 1919-1919 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/6/0/13/1382 Higiena szkolna i zakładów zamkniętych, burs, dziecińców, domów dla starców i kalek 1933 0
54/6/0/13/1383 Higiena szkolna i zakładów zamkniętych, dziecińców, domów dla starców i kalek 1934 0
54/6/0/13/1384 Higiena szkolna i zakładów zamkniętych, dziecińców, domów dla starców i kalek 1936 0
54/6/0/13/1385 Higiena szkolna i zakładów zamkniętych, dziecińców, domów dla starców i kalek 1938 0
54/6/0/13/1386 Higiena szkolna i zakładów zamkniętych, dziecińców, domów dla starców i kalek 1938 0
54/6/0/13/1387 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich [mieszkania służby folwarcznej] 1919 0
54/6/0/13/1388 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich 1919 0
54/6/0/13/1389 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich 1919 0
54/6/0/13/1390 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich 1931 0
54/6/0/13/1391 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich 1932 0
54/6/0/13/1392 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich 1935 0
54/6/0/13/1393 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich [stan sanitarny mieszkań służby folwarcznej] 1936 0
54/6/0/13/1394 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich 1937 0
54/6/0/13/1395 Sprawy sanitarne mieszkań, lokali publicznych, hoteli i zakładów fryzjerskich [wykazy domów mieszkalnych] 1938 0
54/6/0/13/1396 Choroby zakaźne [organizacja zwalczania, tygodniowe wykazy chorób zakaźnych] 1918-1919 0
1 2 3 4 ... 88 89 90 91 92 93 94 95

Amount of archival material

1454

1417

0

10.73

10.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.