Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Notariusza Stanisława Berka w Słupcy

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Notariusz Stanisław Berek w Słupcy 1947-1951 [1952]
- brak danych - 1947 - 1952
Notariusz Stanisław Berek w Słupcy (1947-1951); Państwowe Biuro Notarialne w Słupcy (1952) tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Stanisław Berek jako notariusz w Słupcy działał od października 1947 r. do października 1951 r. Podstawą prawną działania notariusza było prawo o notariacie z 1933 r. Stanisław Berek był notariuszem działającym w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu, posiadającym swoją kancelarię notarialną przy wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego w Słupcy, z siedzibą kancelarii w miejscowości Słupca (powiat koniński).
Notariusz był funkcjonariuszem publicznym, do którego podstawowych zadań (kompetencji) należało sporządzanie aktów i dokumentów, którym strony obowiązane były lub chciały nadać znamię wiary publicznej (przyjmowanie aktów dobrej woli i nadawanie im cech autentyczności) oraz do spełniania innych czynności, zleconych mu przez przepisy prawne. Prawo mianowania i odwołania notariusza miał minister sprawiedliwości. Bezpośredni nadzór nad jego działalnością sprawował prezes sądu okręgowego oraz prezes sądu apelacyjnego, natomiast nadzór naczelny należał do ministra sprawiedliwości. Ponadto, funkcje nadzorcze miał również samorząd zawodowy (korporacyjny) notariuszy reprezentowany przez izbę notarialną.
Notariusz wykonywał czynności zlecone mu przez prawo, w szczególności:
- sporządzał akty notarialne (umowy kupna-sprzedaży, testamenty, intercyzy, układy i umowy, cesje, pełnomocnictwa, itp.).,
- wydawał wypisy i odpisy aktów notarialnych,
- sporządzał poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, czasu okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu, stawiennictwa lub niestawiennictwa osoby),
- doręczał oświadczenia stron,
- spisywał protokoły (walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, wspólników innych spółek, członków spółdzielni i innych stowarzyszeń i w innych przypadkach prawem przewidzianych),
- protestował weksle, czeki i inne dokumenty,
- przyjmował na przechowanie dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.
Do obowiązków notariusza należało również prowadzenie odpowiednich ksiąg: repertoriów, ksiąg protestów, skorowidzów alfabetycznych, ksiąg depozytów oraz ksiąg przychodów i rozchodów. W pewnych sprawach istniał przymus notarialny, tzn. określona czynność prawna pod rygorem nieważności musiała być sporządzona w formie aktu notarialnego.
Czynności notarialnych notariusz mógł dokonywać w kancelarii notarialnej (przy czym mógł mieć tylko jedną kancelarię) lub, jeżeli przemawiał za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, w innym miejscu na terenie okręgu sądu, w którym miał siedzibę. W razie nieobecności notariusza (np. urlop, choroba) zastępował go upoważniony zastępca.
W zespole zachował się zbiór aktów notarialnych część pomocy ewidencyjnych. W strukturze zespołu wydzielono serie i podserie:
1. Akty notarialne, daty skrajne: 1947-1951, 6 j.a., sygn. 1-6, zawartość: zbiór aktów notarialnych, w którym dominują akty będące potwierdzeniem wykonania typowych i powszechnych czynności notarialnych, np. umowy kupna-sprzedaży, umowy dzierżaw, darowizn, pożyczek, umowy przedślubne, rozporządzenia osób na wypadek śmierci, itp., itd.;
2. Pomoce ewidencyjne, daty skrajne: 1947-1951 [1952], 5 j.a.,
2.1 Repertoria, daty skrajne: 1947-1951 [1952], 3 j.a., sygn. 9-11, zawartość: repertoria notarialne (w jednostce archiwalnej o sygn. 9 znajdują się dwa wpisy z 1952 roku z Państwowego Biura Notarialnego w Słupcy, zob. zespół numer 54/713/0 "Państwowe Biuro Notarialne w Słupcy"),
2.2 Skorowidze, daty skrajne: 1947-1950, 2 j.a., sygn. 7-8, zawartość: skorowidze alfabetyczne.
W materiałach zespołu występują braki: nie zachował się skorowidz z 1951 r. Ponadto zespół nie zawiera innej, potencjalnie wytwarzanej i gromadzonej w kancelarii notarialnej dokumentacji, np. ksiąg protestów weksli, ksiąg depozytów.
Opracowanie zatwierdzone przez Komisję Metodyczną 27.09.2013 r.

Amount of archival material

11

11

0

0.33

0.33

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.