Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Białków (pow. Kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Białków (pow. kolski) 1808-1917 [1980-1988]
- brak danych - 1808 - 1917
1980 - 1981
1988 - 1988
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808, 1 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808, 2 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808, 1 j.a.
Księgi łączne, akta zbiorowe, daty skrajne: 1808-1917 [1980-1988], 117 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 72 j.a. o sygn.: 1-65 (nr 0: 422-486), 76-82 (nr 0: 58086-58092).
W zbiorze zdigitalizowano 26 j.a. o sygn.: 83-104, 106-107, 110-111.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/726/0/6.1/5 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1808-1814 126
54/726/0/6.1/6 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1809 21
54/726/0/6.1/8 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1811 25
54/726/0/6.1/9 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1813 26
54/726/0/6.1/10 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1814 20
54/726/0/6.1/11 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1815 20
54/726/0/6.1/12 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1815-1818 84
54/726/0/6.1/13 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 25
54/726/0/6.1/14 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 26
54/726/0/6.1/15 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 23
54/726/0/6.1/16 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 25
54/726/0/6.1/17 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 13
54/726/0/6.1/18 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 23
54/726/0/6.1/19 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 38
54/726/0/6.1/20 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 39
54/726/0/6.1/21 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 39
54/726/0/6.1/22 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 27
54/726/0/6.1/23 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 35
54/726/0/6.1/24 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 22
54/726/0/6.1/25 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 20
54/726/0/6.1/26 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 19
54/726/0/6.1/27 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 22
54/726/0/6.1/28 Książka urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 20
54/726/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 23
54/726/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 25
54/726/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 31
54/726/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 24
54/726/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 23
54/726/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 22
54/726/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 23
54/726/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 18
54/726/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 28
54/726/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 23
54/726/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 22
54/726/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 20
54/726/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 21
54/726/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 25
54/726/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 19
54/726/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 24
54/726/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 19
54/726/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 21
54/726/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 20
54/726/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 19
54/726/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 16
54/726/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 22
54/726/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 16
54/726/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 17
54/726/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 14
54/726/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 17
54/726/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 16
54/726/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 18
54/726/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 16
54/726/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 18
54/726/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 30
54/726/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 40
54/726/0/6.1/66 Duplikat akt urodzonych, zmarłych i ślubów 1868 32
54/726/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 13
54/726/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 56
54/726/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 47
54/726/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 35
54/726/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 34
54/726/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 37
54/726/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 50
54/726/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 53
54/726/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 30
54/726/0/6.1/77 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 35
54/726/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 29
54/726/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 34
54/726/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 36
54/726/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 32
54/726/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/726/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/726/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/726/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/726/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/726/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/726/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/726/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/726/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/726/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/726/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/726/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/726/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/726/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/726/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
54/726/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów. 1901 0
54/726/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów. 1903 0
54/726/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów. 1903 0
54/726/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów. 1904 0
54/726/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów. 1905 0
54/726/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów. 1906 0
54/726/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1907 1907 0
54/726/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1908 1908 0
54/726/0/6.1/108 Akta zbiorowe urodzeń [za rok] 1908 1981 0
54/726/0/6.1/109 Документы [...] кь актомъ бракосочетавшихся по приходу Бялковъ за 1908 годь 1908 0
54/726/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów parafia Białków [za] rok 1909 1909 0
54/726/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów [za] rok 1910 1910 0
54/726/0/6.1/112 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok 1911] 1911 0
54/726/0/6.1/113 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok 1912] 1912 0
54/726/0/6.1/114 Księga UMZ [urodzeń, małżeństw, zgonów] [...] [za rok 1913] 1913 0
1 2

Amount of archival material

121

111

0

1.24

1.11

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -