Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Błenna (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Błenna (pow. kolski) 1726-1865
- brak danych - 1726 - 1808
1808 - 1809
1820 - 1826
1830 - 1865
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Księgi łączne aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, dowody (aneksy) do aktów małżeństw. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 44 j.a. o sygn.: 1-44 (nr 0: 778-821)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/728/0/4/60 [Akty małżeństwa z lat 1808-1809] Akta małżeństwa gminy Błenna powiatu kowalskiego departamentu bydgoskiego 1808-1809 0
54/728/0/5/59 [Akty zejścia z lat 1808-1809] Akta zeyścia gminy Błenna powiatu kowalskiego departamentu bydgoskiego 1808-1809 0
54/728/0/-/1 Rejestr urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1726-1808 28
54/728/0/-/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 57
54/728/0/-/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 61
54/728/0/-/4 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów i zapowiedzi 1822 62
54/728/0/-/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 50
54/728/0/-/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 50
54/728/0/-/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 52
54/728/0/-/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 28
54/728/0/-/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 11
54/728/0/-/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 23
54/728/0/-/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 17
54/728/0/-/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 18
54/728/0/-/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 15
54/728/0/-/14 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1835 15
54/728/0/-/15 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1836 17
54/728/0/-/16 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1837 16
54/728/0/-/17 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1838 16
54/728/0/-/18 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1839 14
54/728/0/-/19 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1840 15
54/728/0/-/20 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1841 15
54/728/0/-/21 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1842 14
54/728/0/-/22 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1843 16
54/728/0/-/23 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1844 17
54/728/0/-/24 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1845 21
54/728/0/-/25 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1846 15
54/728/0/-/26 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1847 14
54/728/0/-/27 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1848 17
54/728/0/-/28 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1849 14
54/728/0/-/29 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1850 18
54/728/0/-/30 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1851 22
54/728/0/-/31 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1852 24
54/728/0/-/32 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1853 18
54/728/0/-/33 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1854 19
54/728/0/-/34 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1855 18
54/728/0/-/35 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1856 19
54/728/0/-/36 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1857 25
54/728/0/-/37 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1858 23
54/728/0/-/38 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1859 20
54/728/0/-/39 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1860 16
54/728/0/-/40 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1861 21
54/728/0/-/41 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1862 20
54/728/0/-/42 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1863 20
54/728/0/-/43 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1864 19
54/728/0/-/44 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zgonów 1865 20
54/728/0/-/45 Dowody do akt małżeństwa 1820 0
54/728/0/-/46 Dowody do akt małżeństwa 1821 0
54/728/0/-/47 Dowody do akt małżeństwa 1822 0
54/728/0/-/48 Dowody do akt małżeństwa 1823 0
54/728/0/-/49 Dowody do akt małżeństwa 1834 0
54/728/0/-/50 Dowody do akt małżeństwa 1835 0
54/728/0/-/51 Dowody do akt małżeństwa 1837 0
54/728/0/-/52 Dowody do akt małżeństwa 1838 0
54/728/0/-/53 Dowody do akt małżeństwa 1848 0
54/728/0/-/54 Dowody do akt małżeństwa 1851 0
54/728/0/-/55 Dowody do akt małżeństwa 1852 0
54/728/0/-/56 Dowody do akt małżeństwa 1853 0
54/728/0/-/57 Dowody do akt małżeństwa 1854 0
54/728/0/-/58 Dowody do akt małżeństwa 1855 0

Amount of archival material

60

60

0

0.48

0.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -