Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Boleszczyn (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Boleszczyn (pow. turecki) 1809-1917
- brak danych - 1809 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1822, 13 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1809-1903, 23 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1809-1822, 13 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1823-1917, 100 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 91 j.a. o sygn.: 1-84 (nr 0: 971-1054), 97-103 ( nr 0: 58107-58113).
W zbiorze zdigitalizowano 28 j.a. o sygn.: 104-123, 133-140.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/729/0/6.1/41 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1823 74
54/729/0/6.1/42 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1824 75
54/729/0/6.1/43 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1825 73
54/729/0/6.1/44 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1826 56
54/729/0/6.1/45 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1827 51
54/729/0/6.1/46 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1828 61
54/729/0/6.1/47 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1829 63
54/729/0/6.1/48 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1830 55
54/729/0/6.1/49 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1831 64
54/729/0/6.1/50 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1832 69
54/729/0/6.1/51 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1833 40
54/729/0/6.1/52 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1834 34
54/729/0/6.1/53 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1835 34
54/729/0/6.1/54 Akta urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1836 37
54/729/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 30
54/729/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 31
54/729/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 38
54/729/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 30
54/729/0/6.1/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 34
54/729/0/6.1/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 39
54/729/0/6.1/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 44
54/729/0/6.1/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 42
54/729/0/6.1/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 41
54/729/0/6.1/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 32
54/729/0/6.1/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 36
54/729/0/6.1/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 34
54/729/0/6.1/67 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 36
54/729/0/6.1/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 34
54/729/0/6.1/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 35
54/729/0/6.1/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 38
54/729/0/6.1/71 Dodatek do duplikatu na rok 1852 aktów metrycznych religijno-cywilnych dalszy ciąg zejścia od numeru 86 parafii Boleszczyn na rok 1852 1852 21
54/729/0/6.1/72 Duplikat aktów metrycznych religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Boleszczyn na rok 1853 1853 38
54/729/0/6.1/73 Duplikat aktów metrycznych religijno-cywilnych urodzeń, małżeństw i zejścia parafii Boleszczyn na rok 1854 1854 37
54/729/0/6.1/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 35
54/729/0/6.1/75 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 39
54/729/0/6.1/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 36
54/729/0/6.1/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 39
54/729/0/6.1/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 36
54/729/0/6.1/79 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1860 38
54/729/0/6.1/80 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 36
54/729/0/6.1/81 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 46
54/729/0/6.1/82 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 44
54/729/0/6.1/83 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 37
54/729/0/6.1/84 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 41
54/729/0/6.1/85 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 69
54/729/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 68
54/729/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 73
54/729/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 90
54/729/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 89
54/729/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 68
54/729/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 70
54/729/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 94
54/729/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 74
54/729/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 59
54/729/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 69
54/729/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 80
54/729/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 37
54/729/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 47
54/729/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 35
54/729/0/6.1/100 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 36
54/729/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 37
54/729/0/6.1/102 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 39
54/729/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 38
54/729/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/729/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/729/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/729/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/729/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/729/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/729/0/6.1/110 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/729/0/6.1/111 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/729/0/6.1/112 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/729/0/6.1/113 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/729/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/729/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/729/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/729/0/6.1/117 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/729/0/6.1/118 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1899 0
54/729/0/6.1/119 Duplikat Aktow o Rożdenii, o Brakosoczietanii i ob Umierszich 1900 0
54/729/0/6.1/120 Duplikat Aktow Grażdanskowo Sostajania Prichoda Boleszczyn o Rożdenii, o Brakosoczietanii i o Smierti 1901 0
54/729/0/6.1/121 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/729/0/6.1/122 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/729/0/6.1/123 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/729/0/6.1/133 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/729/0/6.1/134 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1906 1906 0
54/729/0/6.1/135 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za rok] 1907 1907 0
54/729/0/6.1/136 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Болещинскаго прихода [...] за 1908 год 1908 0
54/729/0/6.1/137 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ прихода Болещинъ [...] за 1909 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” prihoda Boleŝin” [...] za 1909 god”] 1909 0
54/729/0/6.1/138 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ Болещинскаго прихода [...] за 1910 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” Boleŝinskago prihoda za 1910 god”] 1910 0
54/729/0/6.1/139 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ прихода Болещинъ на 1911 годъ 1911 0
54/729/0/6.1/140 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] на 1912 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” [...] na 1912 god”] 1912 0
54/729/0/6.1/141 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ [...] за 1913 годъ [Dublikat” aktov” o rodivšihsâ, brakosočetavšihsâ i umerših” [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/729/0/6.1/142 Документы къ актамъ о бракосочетавшихъся [...] за 1913 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ o brakosočetavšihʺsâ [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/729/0/6.1/143 Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1914 годъ 1914 0
54/729/0/6.1/144 Документы къ актамъ бракосочетавшихъся за 1914 годъ 1914 0
54/729/0/6.1/145 Дупликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ на 1915 годъ 1915 0
54/729/0/6.1/146 Dokumenty do aktów zaślubionych za 1915 rok 1915 0
54/729/0/6.1/147 Duplikat zawierający akta urodzeń, małżeństw i śmierci z roku 1916 1916 0
54/729/0/6.1/148 Dokumenty do aktów zaślubin w roku 1916 1916 0
54/729/0/6.1/149 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1917 1917 0

Amount of archival material

149

139

0

1.99

1.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -