Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Borysławice Kościelne (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Borysławice (pow. kolski) 1808-1915 [1954]
- brak danych - 1808 - 1915
1954 - 1954
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1809-1826, 1 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1895, 1 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1915, 110 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 64 j.a. o sygn.: 1-56 (nr O: 1131-1186), 94 (nr 0 2253), 68-74 (nr O: 58114-58120).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/730/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811 31
54/730/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812 31
54/730/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813 64
54/730/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814 56
54/730/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815 50
54/730/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816 44
54/730/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 47
54/730/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 42
54/730/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 44
54/730/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 42
54/730/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 50
54/730/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 38
54/730/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 43
54/730/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 53
54/730/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 46
54/730/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 33
54/730/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 34
54/730/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 34
54/730/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 34
54/730/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 33
54/730/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 28
54/730/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 29
54/730/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 36
54/730/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 30
54/730/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 27
54/730/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 37
54/730/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 34
54/730/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 33
54/730/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 33
54/730/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 32
54/730/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 39
54/730/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 32
54/730/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 25
54/730/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 43
54/730/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 29
54/730/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 46
54/730/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 47
54/730/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 46
54/730/0/6.1/40 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 60
54/730/0/6.1/41 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 45
54/730/0/6.1/42 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 48
54/730/0/6.1/43 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 44
54/730/0/6.1/44 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 46
54/730/0/6.1/45 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 61
54/730/0/6.1/46 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 56
54/730/0/6.1/47 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 56
54/730/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 66
54/730/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1858 42
54/730/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1859 46
54/730/0/6.1/51 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1860 55
54/730/0/6.1/52 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1861 47
54/730/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1862 48
54/730/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1863 48
54/730/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 60
54/730/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 54
54/730/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 114
54/730/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 101
54/730/0/6.1/59 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1868 108
54/730/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 101
54/730/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 99
54/730/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 99
54/730/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 129
54/730/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 101
54/730/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 100
54/730/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 95
54/730/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 88
54/730/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 55
54/730/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 55
54/730/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 53
54/730/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 56
54/730/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 64
54/730/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 55
54/730/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 49
54/730/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 0
54/730/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 0
54/730/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 0
54/730/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/730/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/730/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/730/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/730/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/730/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/730/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/730/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/730/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/730/0/6.1/87 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów] 1897 0
54/730/0/6.1/88 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów] 1898 0
54/730/0/6.1/89 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów] 1899 0
54/730/0/6.1/90 [Księga urodzeń, małżeństw, zgonów] 1900 0
54/730/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/730/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/730/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/730/0/6.1/94 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1808 57
54/730/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/730/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/730/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/730/0/6.1/99 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 0
54/730/0/6.1/100 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów za rok 1907 1954 0
54/730/0/6.1/101 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1908 rok 1908 0
54/730/0/6.1/102 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Borysławicach Kościelnych [za] rok 1909 1909 0
1 2

Amount of archival material

112

105

0

1.45

1.37

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -