Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brdów (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Brdów (pow. kolski) 1808-1917 [1968-1987]
- brak danych - 1808 - 1865
1867 - 1917
1968 - 1987
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1820, 11 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1855, 47 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1820, 11 j.a.
Księgi łączne, akta zbiorowe, daty skrajne: 1809-1917 [1968-1987], 110 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 89 j.a. o sygn.: 1-3, 5-7, 9-82 (nr 0: 1249-1328), 129-137 (nr 0: 58123-58129).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/731/0/6.1/8 Wzór rejestrów aktów urodzonych, małżeństw i zmarłych 1810 0
54/731/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811-1812 56
54/731/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812-1813 33
54/731/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1821 43
54/731/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1822 40
54/731/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1823 39
54/731/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1824 49
54/731/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1825 47
54/731/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826 36
54/731/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1827 35
54/731/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1828 41
54/731/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1829 34
54/731/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1830 33
54/731/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1831 43
54/731/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1832 35
54/731/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1833 33
54/731/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1834 42
54/731/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1835 41
54/731/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1836 33
54/731/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1837 42
54/731/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1838 40
54/731/0/6.1/56 Akta urodzonych, małżeństw, zgonów 1839 43
54/731/0/6.1/57 Duplikat akt urodzonych, małżeństw, zgonów 1840 45
54/731/0/6.1/58 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1841 33
54/731/0/6.1/59 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1842 44
54/731/0/6.1/60 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1843 46
54/731/0/6.1/61 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1844 41
54/731/0/6.1/62 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1845 31
54/731/0/6.1/63 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1846 37
54/731/0/6.1/64 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1847 45
54/731/0/6.1/65 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1848 39
54/731/0/6.1/66 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1849 38
54/731/0/6.1/67 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1850 39
54/731/0/6.1/68 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1851 36
54/731/0/6.1/69 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1852 46
54/731/0/6.1/70 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1853 35
54/731/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 40
54/731/0/6.1/72 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1855 42
54/731/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 42
54/731/0/6.1/74 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1857 36
54/731/0/6.1/75 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1858 41
54/731/0/6.1/76 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1859 44
54/731/0/6.1/77 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1860 40
54/731/0/6.1/78 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1861 45
54/731/0/6.1/79 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1862 54
54/731/0/6.1/80 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1863 50
54/731/0/6.1/81 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1864 43
54/731/0/6.1/82 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1865 43
54/731/0/6.1/83 Duplikat urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 0
54/731/0/6.1/120 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 70
54/731/0/6.1/121 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 75
54/731/0/6.1/122 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 72
54/731/0/6.1/123 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 65
54/731/0/6.1/124 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 63
54/731/0/6.1/125 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 74
54/731/0/6.1/126 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 73
54/731/0/6.1/127 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 59
54/731/0/6.1/128 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 65
54/731/0/6.1/129 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 33
54/731/0/6.1/130 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 30
54/731/0/6.1/131 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 40
54/731/0/6.1/132 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 56
54/731/0/6.1/133 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 48
54/731/0/6.1/134 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 43
54/731/0/6.1/135 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 48
54/731/0/6.1/136 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 40
54/731/0/6.1/137 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 36
54/731/0/6.1/138 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/731/0/6.1/139 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/731/0/6.1/140 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/731/0/6.1/141 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/731/0/6.1/142 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/731/0/6.1/143 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/731/0/6.1/144 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/731/0/6.1/145 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/731/0/6.1/146 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/731/0/6.1/147 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/731/0/6.1/148 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/731/0/6.1/149 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/731/0/6.1/150 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/731/0/6.1/151 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 0
54/731/0/6.1/152 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 0
54/731/0/6.1/153 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/731/0/6.1/154 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 0
54/731/0/6.1/155 [Księga urodzeń, małżeństw i zgonów] 1902 0
54/731/0/6.1/156 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1903 0
54/731/0/6.1/157 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/731/0/6.1/158 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/731/0/6.1/159 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1906 0
54/731/0/6.1/160 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 0
54/731/0/6.1/161 Dowody akt zaślubionych [w] 1880 roku 1880 0
54/731/0/6.1/162 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1903 1984 0
54/731/0/6.1/163 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1905 1982 0
54/731/0/6.1/164 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1907 1980 0
54/731/0/6.1/165 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1908 rok 1908 0
54/731/0/6.1/166 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów y roku 1908 1979 0
54/731/0/6.1/167 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1909 rok 1909 0
54/731/0/6.1/168 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1909 1987 0
54/731/0/6.1/169 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1910 rok 1910 0
54/731/0/6.1/170 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z roku 1910 1968 0
1 2

Amount of archival material

179

171

0

1.90

1.77

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -