Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brodnia (pow. poddębicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Brodnia (pow. poddębicki) 1808-1855
- brak danych - 1808 - 1855
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Zespół zawiera akty urodzeń, akty małżeństw, dowody (alegata) do aktów małżeństw, akty zgonów. Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 56 j.a. o sygn.: 1-3, 5-41, 43-58 (nr 0: 1329-1384)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/732/0/-/1 Akta urodzeń 1808-1809 14
54/732/0/-/2 Akta małżeństw 1808-1809 8
54/732/0/-/3 Akta zejścia 1808-1809 7
54/732/0/-/4 Dowody do akt małżeństwa 1808-1825 0
54/732/0/-/5 Akta urodzeń 1809-1810 13
54/732/0/-/6 Akta małżeństw 1809-1810 10
54/732/0/-/7 Akta zgonu 1809-1810 8
54/732/0/-/8 Akta urodzeń 1810-1811 19
54/732/0/-/9 Akta małżeństw 1810-1811 12
54/732/0/-/10 Akta zgonu 1810-1811 8
54/732/0/-/11 Akta urodzeń 1811-1812 11
54/732/0/-/12 Akta małżeństw 1811-1812 8
54/732/0/-/13 Akta zgonu 1811-1812 6
54/732/0/-/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812 24
54/732/0/-/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813 23
54/732/0/-/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814 18
54/732/0/-/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815 22
54/732/0/-/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816 23
54/732/0/-/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 23
54/732/0/-/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 21
54/732/0/-/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 22
54/732/0/-/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 43
54/732/0/-/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 47
54/732/0/-/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 43
54/732/0/-/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 44
54/732/0/-/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 69
54/732/0/-/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 72
54/732/0/-/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 56
54/732/0/-/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 49
54/732/0/-/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 55
54/732/0/-/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 59
54/732/0/-/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 64
54/732/0/-/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 83
54/732/0/-/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 91
54/732/0/-/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 57
54/732/0/-/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 50
54/732/0/-/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 82
54/732/0/-/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 65
54/732/0/-/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 48
54/732/0/-/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 62
54/732/0/-/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 74
54/732/0/-/42 Dowody do akt małżeństwa 1839-1853 0
54/732/0/-/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 78
54/732/0/-/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 71
54/732/0/-/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 93
54/732/0/-/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 71
54/732/0/-/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 94
54/732/0/-/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 86
54/732/0/-/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 83
54/732/0/-/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 79
54/732/0/-/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 62
54/732/0/-/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 91
54/732/0/-/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 59
54/732/0/-/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 64
54/732/0/-/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 56
54/732/0/-/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 70
54/732/0/-/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 54
54/732/0/-/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 56

Amount of archival material

58

58

0

0.85

0.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -