Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Brudzew (pow. koniński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Brudzew (pow. koniński) 1791-1938
- brak danych - 1791 - 1926
1928 - 1928
1930 - 1931
1933 - 1933
1935 - 1935
1937 - 1938
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1817, 7 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1817, 1824-1938, 79 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1817, 7 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1791-1915, 99 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 77 j.a. o sygn.: 1-67 (nr 0: 1675-1677, 1679-1742), 80-86 (nr 0: 58139-58145), 102 (nr 0 1678), 104 (nr 0 1601).
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/734/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 84
54/734/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 53
54/734/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 74
54/734/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 72
54/734/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 78
54/734/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 74
54/734/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 64
54/734/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 63
54/734/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 38
54/734/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 41
54/734/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 61
54/734/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 35
54/734/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 26
54/734/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 21
54/734/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 26
54/734/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 21
54/734/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 28
54/734/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 24
54/734/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 21
54/734/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 23
54/734/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 20
54/734/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 23
54/734/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 25
54/734/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 32
54/734/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 39
54/734/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 40
54/734/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 38
54/734/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 45
54/734/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 42
54/734/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 42
54/734/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 35
54/734/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 45
54/734/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 43
54/734/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 46
54/734/0/6.1/54 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1852 49
54/734/0/6.1/55 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1853 47
54/734/0/6.1/56 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1854 49
54/734/0/6.1/57 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1855 41
54/734/0/6.1/58 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1856 48
54/734/0/6.1/59 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1857 48
54/734/0/6.1/60 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1858 59
54/734/0/6.1/61 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1859 48
54/734/0/6.1/62 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1860 54
54/734/0/6.1/63 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1861 53
54/734/0/6.1/64 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1862 56
54/734/0/6.1/65 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1863 52
54/734/0/6.1/66 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1864 47
54/734/0/6.1/67 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1865 60
54/734/0/6.1/68 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1866 148
54/734/0/6.1/69 Duplikat urodzonych, małżeństw i zgonów 1867 108
54/734/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 92
54/734/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 104
54/734/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 137
54/734/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 132
54/734/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 156
54/734/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 163
54/734/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 153
54/734/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 178
54/734/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 161
54/734/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 158
54/734/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 91
54/734/0/6.1/81 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 79
54/734/0/6.1/82 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 77
54/734/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 72
54/734/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 82
54/734/0/6.1/85 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 86
54/734/0/6.1/86 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 78
54/734/0/6.1/87 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/734/0/6.1/88 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/734/0/6.1/89 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/734/0/6.1/90 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/734/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/734/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/734/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/734/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/734/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/734/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/734/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/734/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/734/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/734/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/734/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 0
54/734/0/6.1/103 Wykaz alfabetyczny urodzonych, zaślubionych, zmarłych 1791-1808 0
54/734/0/6.1/105 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1900 0
54/734/0/6.1/106 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1901 0
54/734/0/6.1/107 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1902 0
54/734/0/6.1/108 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 0
54/734/0/6.1/109 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/734/0/6.1/112 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1907 rok 1907 0
54/734/0/6.1/113 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok 1908 0
54/734/0/6.1/114 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu parafii w Brudzewie [za] 1909 rok 1909 0
54/734/0/6.1/187 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brudzewie [za] 1910 rok 1910 0
54/734/0/6.1/188 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej w Brudzewie [za] 1911 rok 1911 0
54/734/0/6.1/189 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1912 rok 1912 0
54/734/0/6.1/190 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1913 rok 1913 0
54/734/0/6.1/191 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1914 rok 1914 0
54/734/0/6.1/192 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1915 rok 1915 0

Amount of archival material

192

188

0

1.98

1.89

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -