Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chełmno (pow. kolski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chełmno (pow. kolski) 1808-1929
- brak danych - 1808 - 1917
1929 - 1929
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA (vacat sygn.: 2)
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1899, 33 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1917, 110 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA (vacat sygn.: 2).
W zbiorze zmikrofilmowano 67 j.a. o sygn.: 1 (nr 0 2252), 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37-53, 55-56, 58,60, 62,64, 66,68, 70-71, 73, 75, 77, 79-80, 83-90 (nr 0: 2254-3210), 101-109 (nr 0: 58148-58156).
W zbiorze zdigitalizowano 28 j.a. o sygn.: 110-126, 128-132, 134-139.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/736/0/6.1/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1808-1809 64
54/736/0/6.1/3 Dowody do akt małżeństwa 1808 0
54/736/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1809-1810 25
54/736/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1810 41
54/736/0/6.1/6 Dowody do akt małżeństwa 1810 0
54/736/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811 44
54/736/0/6.1/8 Dowody do akt małżeństwa 1811 0
54/736/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812 34
54/736/0/6.1/10 Dowody do akt małżeństwa 1812 0
54/736/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813 50
54/736/0/6.1/12 Dowody do akt małżeństwa 1813 0
54/736/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814 58
54/736/0/6.1/14 Dowody do akt małżeństwa 1814 0
54/736/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815 53
54/736/0/6.1/16 Dowody do akt małżeństwa 1815 0
54/736/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1816 62
54/736/0/6.1/18 Dowody do akt małżeństwa 1816 0
54/736/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 90
54/736/0/6.1/20 Dowody do akt małżeństwa 1817 0
54/736/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 70
54/736/0/6.1/22 Dowody do akt małżeństwa 1818 0
54/736/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 67
54/736/0/6.1/24 Dowody do akt małżeństwa 1819 0
54/736/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 48
54/736/0/6.1/26 Dowody do akt małżeństwa 1820 0
54/736/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 42
54/736/0/6.1/28 Dowody do akt małżeństwa 1821 0
54/736/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 52
54/736/0/6.1/30 Dowody do akt małżeństwa 1822 0
54/736/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 48
54/736/0/6.1/32 Dowody do akt małżeństwa 1823 0
54/736/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 54
54/736/0/6.1/34 Dowody do akt małżeństwa 1824 0
54/736/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 52
54/736/0/6.1/36 Dowody do akt cywilnych 1825 0
54/736/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 38
54/736/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 45
54/736/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 41
54/736/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 45
54/736/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 40
54/736/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 46
54/736/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 55
54/736/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 61
54/736/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 56
54/736/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 54
54/736/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 57
54/736/0/6.1/48 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 47
54/736/0/6.1/49 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 45
54/736/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 46
54/736/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 47
54/736/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 45
54/736/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 41
54/736/0/6.1/54 Dowody do akt małżeństwa 1842 0
54/736/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 53
54/736/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 53
54/736/0/6.1/57 Dowody do akt małżeństwa 1844 0
54/736/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 54
54/736/0/6.1/59 Dowody do akt małżeństwa 1845 0
54/736/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 52
54/736/0/6.1/61 Dowody do akt małżeństwa 1846 0
54/736/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 53
54/736/0/6.1/63 Dowody do akt małżeństwa 1847 0
54/736/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 72
54/736/0/6.1/65 Dowody do akt małżeństwa 1848 0
54/736/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 65
54/736/0/6.1/67 Dowody do akt małżeństwa 1849 0
54/736/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 52
54/736/0/6.1/69 Dowody do akt małżeństwa 1850 0
54/736/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 63
54/736/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 62
54/736/0/6.1/72 Dowody do akt małżeństwa 1852 0
54/736/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 66
54/736/0/6.1/74 Dowody do akt małżeństwa 1853 0
54/736/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 65
54/736/0/6.1/76 Dowody do akt małżeństwa 1854 0
54/736/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 74
54/736/0/6.1/78 Dowody do akt małżeństwa 1855 0
54/736/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1856 74
54/736/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1857 70
54/736/0/6.1/81 Dowody do akt małżeństwa 1815 0
54/736/0/6.1/82 Dowody do akt małżeństwa 1823 0
54/736/0/6.1/83 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1858 63
54/736/0/6.1/84 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1859 66
54/736/0/6.1/85 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1860 66
54/736/0/6.1/86 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1861 59
54/736/0/6.1/87 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1862 55
54/736/0/6.1/88 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1863 57
54/736/0/6.1/89 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1864 56
54/736/0/6.1/90 Duplikat urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1865 64
54/736/0/6.1/91 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 116
54/736/0/6.1/92 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 121
54/736/0/6.1/93 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 91
54/736/0/6.1/94 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 76
54/736/0/6.1/95 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 103
54/736/0/6.1/96 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 90
54/736/0/6.1/97 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 93
54/736/0/6.1/98 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 114
54/736/0/6.1/99 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 103
54/736/0/6.1/100 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 93
54/736/0/6.1/101 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 49
1 2

Amount of archival material

143

137

0

1.81

1.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -