Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chlewo (pow. turecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chlewo (pow. turecki) 1808-1917 [1963-1971]
- brak danych - 1808 - 1813
1815 - 1854
1856 - 1917
1963 - 1971
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1808-1825, 16 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1808-1854, 45 j.a.
Akta zgonów, daty skrajne: 1808-1825, 15 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1811-1917 [1963-1971], 126 j.a., akty stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów, akta zbiorowe, dowody do akt małżeństw.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 94 j.a. o sygn.: 1-35, 37-42, 44-46, 48-78, 105-112, 114-115 (nr 0: 2344-2356, 2358-24529), 127 (nr 0 5857A), 128-134 (nr 0: 58158-58164), 151 (nr 0 2357).
W zbiorze zdigitalizowano 26 j.a. o sygn.: 135-150, 152-155, 158-163.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/737/0/6.1/50 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1826 36
54/737/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1827 38
54/737/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1828 34
54/737/0/6.1/53 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1829 46
54/737/0/6.1/54 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1830 48
54/737/0/6.1/55 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1831 62
54/737/0/6.1/56 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1832 65
54/737/0/6.1/57 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1833 58
54/737/0/6.1/58 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1834 66
54/737/0/6.1/59 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1835 61
54/737/0/6.1/60 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1836 56
54/737/0/6.1/61 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1837 65
54/737/0/6.1/62 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1838 64
54/737/0/6.1/63 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1839 74
54/737/0/6.1/64 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1840 69
54/737/0/6.1/65 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1841 64
54/737/0/6.1/66 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1842 57
54/737/0/6.1/67 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1843 60
54/737/0/6.1/68 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1844 58
54/737/0/6.1/69 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1845 47
54/737/0/6.1/70 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1846 63
54/737/0/6.1/71 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1847 65
54/737/0/6.1/72 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1848 54
54/737/0/6.1/73 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1849 60
54/737/0/6.1/74 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1850 43
54/737/0/6.1/75 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1851 63
54/737/0/6.1/76 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1852 68
54/737/0/6.1/77 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1853 44
54/737/0/6.1/78 Akta urodzeń, małżeństw i zgonu 1854 28
54/737/0/6.1/105 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1856 33
54/737/0/6.1/106 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1857 33
54/737/0/6.1/107 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1858 37
54/737/0/6.1/108 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1859 36
54/737/0/6.1/109 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1860 37
54/737/0/6.1/110 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1861 37
54/737/0/6.1/111 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1862 49
54/737/0/6.1/112 Księga urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1863 33
54/737/0/6.1/114 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1864 49
54/737/0/6.1/115 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1865 48
54/737/0/6.1/116 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1866 99
54/737/0/6.1/117 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1867 93
54/737/0/6.1/118 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 87
54/737/0/6.1/119 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 78
54/737/0/6.1/120 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 118
54/737/0/6.1/121 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 102
54/737/0/6.1/122 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 94
54/737/0/6.1/123 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 160
54/737/0/6.1/124 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 131
54/737/0/6.1/125 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 111
54/737/0/6.1/126 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 104
54/737/0/6.1/127 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 63
54/737/0/6.1/128 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 54
54/737/0/6.1/129 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 51
54/737/0/6.1/130 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 50
54/737/0/6.1/131 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 61
54/737/0/6.1/132 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 79
54/737/0/6.1/133 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 62
54/737/0/6.1/134 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 67
54/737/0/6.1/135 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 115
54/737/0/6.1/136 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 117
54/737/0/6.1/137 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 130
54/737/0/6.1/138 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 128
54/737/0/6.1/139 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 136
54/737/0/6.1/140 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 155
54/737/0/6.1/141 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 132
54/737/0/6.1/142 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 153
54/737/0/6.1/143 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 156
54/737/0/6.1/144 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 157
54/737/0/6.1/145 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 155
54/737/0/6.1/146 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 124
54/737/0/6.1/147 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 132
54/737/0/6.1/148 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 141
54/737/0/6.1/149 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1899 148
54/737/0/6.1/150 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów 1900 151
54/737/0/6.1/152 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 150
54/737/0/6.1/153 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 160
54/737/0/6.1/154 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 163
54/737/0/6.1/155 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 147
54/737/0/6.1/156 Akta urodzeń, ślubów i zgonów [za] rok 1905 1905 0
54/737/0/6.1/157 Ksiega akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1906 rok 1906 0
54/737/0/6.1/158 Ksiega akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] 1907 rok 1907 174
54/737/0/6.1/159 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [parafii Chlewo za] 1908 rok 1908 169
54/737/0/6.1/160 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [parafii Chlewo za] 1909 rok 1909 188
54/737/0/6.1/161 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [parafii Chlewo za] 1910 rok 1910 181
54/737/0/6.1/162 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej Chlewo [za] 1911 rok 1911 184
54/737/0/6.1/163 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za] 1912 rok 1912 156
54/737/0/6.1/164 Документы къ актамъ о бракосочетани [...] за 1912 годъ 1912 0
54/737/0/6.1/165 Дубликатъ актовъ гражд. [гражданскаго] состоянiя [...] за 1913 годъ [Dublikatʺ aktovʺ gražd. [graždanskago] sostoâniâ [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/737/0/6.1/166 Документы къ актамъ о бракосочетанiи [...] за 1913 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ o brakosočetanii [...] za 1913 godʺ] 1913 0
54/737/0/6.1/167 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [...] [za rok 1914] 1914 0
54/737/0/6.1/168 Документы къ актамъ о бракосочетаніи [...] за 1914 годъ [Dokumenty kʺ aktamʺ o brakosočetaníi [...] za 1914 godʺ] 1914 0
54/737/0/6.1/169 Документа къ актамъ о бракосочетани [...] за 1889 год [...] 1888-1889 0
54/737/0/6.1/170 Документа къ актамъ о бракосочетанiи [...] за 1890 год 1889-1890 0
54/737/0/6.1/171 Документы къ актамъ о бракосочетанiи [...] за 1891 год 1891 0
54/737/0/6.1/172 Документы къ актамъ о бракосочетани [...] за 1892 год [...] 1892 0
54/737/0/6.1/173 Документa къ актамъ о бракосочетанiи [...] за 1893 год [...] 1893 0
54/737/0/6.1/174 Документа къ актамъ о бракосочетанiи за 1894 годъ [...] 1894 0
54/737/0/6.1/175 Документа къ актамъ о бракосочетаніи [...] за 1895 годъ [...] 1895 0
54/737/0/6.1/176 Документа къ актамъ о бракосочетаніи [...] за 1896 годъ [...] 1896 0
54/737/0/6.1/177 Документа къ актамъ о бракосочетаніи [...] [za 1897 rok] 1897 0
1 2

Amount of archival material

202

162

0

2.01

1.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -