Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chwalborzyce (pow. poddębicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Chwalborzyce (pow. poddębicki) 1808-1917 [1973]
- brak danych - 1808 - 1855
1876 - 1917
1973 - 1973
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1917 [1973], 91 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
Akta z lat 1856-1875 patrz: AP Łódź, nr zesp. 1443.
W zbiorze zmikrofilmowano 56 j.a. o sygn.: 1-47 (nr 0: 2762-2808), 48-56 (nr 0: 58168-58174).
W zbiorze zdigitalizowano 8 j.a. o sygn.: 62, 68, 73, 80-84.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/738/0/6.1/1 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1808-1809 58
54/738/0/6.1/2 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1809-1810 87
54/738/0/6.1/3 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1810 40
54/738/0/6.1/4 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1811-1812 28
54/738/0/6.1/5 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1812-1813 24
54/738/0/6.1/6 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1813-1814 25
54/738/0/6.1/7 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1814-1815 26
54/738/0/6.1/8 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1815-1816 18
54/738/0/6.1/9 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1817 14
54/738/0/6.1/10 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1818 14
54/738/0/6.1/11 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1819 14
54/738/0/6.1/12 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1820 13
54/738/0/6.1/13 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1821 14
54/738/0/6.1/14 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1822 15
54/738/0/6.1/15 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1823 14
54/738/0/6.1/16 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1824 16
54/738/0/6.1/17 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1825 16
54/738/0/6.1/18 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1826 15
54/738/0/6.1/19 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1827 13
54/738/0/6.1/20 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1828 13
54/738/0/6.1/21 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1829 13
54/738/0/6.1/22 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1830 18
54/738/0/6.1/23 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1831 17
54/738/0/6.1/24 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1832 18
54/738/0/6.1/25 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1833 18
54/738/0/6.1/26 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1834 18
54/738/0/6.1/27 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1835 17
54/738/0/6.1/28 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1836 19
54/738/0/6.1/29 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1837 17
54/738/0/6.1/30 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1838 17
54/738/0/6.1/31 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1839 18
54/738/0/6.1/32 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1840 17
54/738/0/6.1/33 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1841 15
54/738/0/6.1/34 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1842 17
54/738/0/6.1/35 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843 17
54/738/0/6.1/36 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1844 17
54/738/0/6.1/37 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1845 16
54/738/0/6.1/38 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1846 16
54/738/0/6.1/39 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1847 21
54/738/0/6.1/40 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1848 17
54/738/0/6.1/41 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1849 19
54/738/0/6.1/42 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1850 17
54/738/0/6.1/43 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1851 19
54/738/0/6.1/44 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1852 22
54/738/0/6.1/45 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1853 27
54/738/0/6.1/46 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1854 23
54/738/0/6.1/47 Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1855 19
54/738/0/6.1/48 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 25
54/738/0/6.1/49 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 10
54/738/0/6.1/50 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 11
54/738/0/6.1/51 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 9
54/738/0/6.1/52 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880 9
54/738/0/6.1/53 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1881 10
54/738/0/6.1/54 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1882 14
54/738/0/6.1/55 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1883 15
54/738/0/6.1/56 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1884 18
54/738/0/6.1/57 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1885 0
54/738/0/6.1/58 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1886 0
54/738/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/738/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/738/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/738/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 41
54/738/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/738/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/738/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/738/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/738/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 0
54/738/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 49
54/738/0/6.1/69 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1897 0
54/738/0/6.1/70 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1898 0
54/738/0/6.1/71 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1899 0
54/738/0/6.1/72 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/738/0/6.1/73 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 40
54/738/0/6.1/74 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1902 0
54/738/0/6.1/75 Urodzenia, małżeństwa, zgony 1903 0
54/738/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 0
54/738/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 0
54/738/0/6.1/78 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonu [za] 1906 rok 1906 0
54/738/0/6.1/79 Księga akt urodzeń, małżeństw, zgonów [za] rok 1907 1907 0
54/738/0/6.1/80 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1908 rok 1908 42
54/738/0/6.1/81 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1909 rok [Дубликатъ актовъ о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ прихода Хвалъборжице] 1909 35
54/738/0/6.1/82 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1910 rok 1910 40
54/738/0/6.1/83 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za] 1911 rok 1911 47
54/738/0/6.1/84 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1912 rok 1912 39
54/738/0/6.1/85 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1913 rok 1913 0
54/738/0/6.1/86 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1913 1973 0
54/738/0/6.1/87 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1914 rok 1914 0
54/738/0/6.1/88 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za] 1915 rok 1915 0
54/738/0/6.1/89 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za 1916 rok 1916 0
54/738/0/6.1/90 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z roku 1916 1973 0
54/738/0/6.1/91 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu za 1917 rok 1917 0

Amount of archival material

91

83

0

0.86

0.79

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -