Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ciążeń (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ciążeń (pow. słupecki) 1819-1945 [1946-1972]
- brak danych - 1819 - 1830
1832 - 1833
1836 - 1842
1844 - 1850
1852 - 1852
1855 - 1855
1857 - 1857
1859 - 1945
1946 - 1972
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
francuski
angielski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1911-1971, 18 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1819-1909, 68 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1859-1917 [1972], 68 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
Show all units in the collection:
Units in series:: 6.1 Urodzenia, małżeństwa, zgony
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/739/0/6.1/1 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1859 48
54/739/0/6.1/2 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1860 46
54/739/0/6.1/3 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1861 51
54/739/0/6.1/4 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1862 45
54/739/0/6.1/5 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1863 54
54/739/0/6.1/6 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1864 44
54/739/0/6.1/7 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1865 64
54/739/0/6.1/8 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1866 74
54/739/0/6.1/9 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1867 70
54/739/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 79
54/739/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 79
54/739/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 82
54/739/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 83
54/739/0/6.1/14 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 80
54/739/0/6.1/15 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1873 86
54/739/0/6.1/16 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 88
54/739/0/6.1/17 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1875 89
54/739/0/6.1/18 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 67
54/739/0/6.1/19 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1877 115
54/739/0/6.1/20 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1878 51
54/739/0/6.1/21 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 63
54/739/0/6.1/22 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 62
54/739/0/6.1/23 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 53
54/739/0/6.1/24 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 60
54/739/0/6.1/25 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1883 62
54/739/0/6.1/26 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 58
54/739/0/6.1/27 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 118
54/739/0/6.1/28 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 121
54/739/0/6.1/29 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1887 131
54/739/0/6.1/30 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 131
54/739/0/6.1/31 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 132
54/739/0/6.1/32 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 113
54/739/0/6.1/33 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 114
54/739/0/6.1/34 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 122
54/739/0/6.1/35 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 115
54/739/0/6.1/36 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 117
54/739/0/6.1/37 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 149
54/739/0/6.1/38 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 125
54/739/0/6.1/39 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 133
54/739/0/6.1/103 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1898 109
54/739/0/6.1/104 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1899 158
54/739/0/6.1/106 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 134
54/739/0/6.1/107 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1901 127
54/739/0/6.1/108 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1902 107
54/739/0/6.1/109 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1903 125
54/739/0/6.1/110 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1904 120
54/739/0/6.1/130 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1906] 1906 118
54/739/0/6.1/131 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1907] 1907 125
54/739/0/6.1/134 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu Parafii Ciążeń [za rok] 1908 1908 137
54/739/0/6.1/136 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu Parafii Ciążeń [za rok] 1909 1909 154
54/739/0/6.1/138 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1910] 1910 134
54/739/0/6.1/139 Документы бракосочетавшихся [...] за 1910 годъ [...] 1910 0
54/739/0/6.1/140 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1911] 1911 145
54/739/0/6.1/141 Документы бракосочетавшихся [...] за 1911 годъ 1911 0
54/739/0/6.1/142 Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do księgi urodzeń [...] za 1911 rok 1972 0
54/739/0/6.1/143 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [za rok 1912] 1912 135
54/739/0/6.1/144 Документы бракосочетавшихся [...] за 1912 годъ 1912 0
54/739/0/6.1/145 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1913] 1913 0
54/739/0/6.1/146 Документы бракосочетавшихся [...] за 1913 годъ [...] [Dokumenty brakosočetavšihsâ [...] za 1913 godʺ [...]] 1913 0
54/739/0/6.1/147 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1914] 1914 0
54/739/0/6.1/148 Dokumenty ślubne [...] za rok 1914 [...] 1914 0
54/739/0/6.1/149 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1915] 1915 0
54/739/0/6.1/150 Dokumenty ślubne [...] za 1915 rok [...] 1915 0
54/739/0/6.1/151 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu [...] [za rok 1916] 1916 0
54/739/0/6.1/152 Dokumenty ślubne [...] za 1916 rok [...] 1916 0
54/739/0/6.1/153 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu z 1917 roku 1917 0
54/739/0/6.1/154 Dokumenty ślubne za 1917 rok 1916-1917 0

Amount of archival material

154

142

0

1.19

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -