Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Ciążeń (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Ciążeń (pow. słupecki) 1819-1945 [1946-1972]
- brak danych - 1819 - 1830
1832 - 1833
1836 - 1842
1844 - 1850
1852 - 1852
1855 - 1855
1857 - 1857
1859 - 1945
1946 - 1972
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne niemiecki
francuski
polski
rosyjski
łaciński
angielski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Akta urodzeń, rejestry urodzeń, daty skrajne: 1911-1971, 18 j.a.
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1819-1909, 68 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1859-1917 [1972], 68 j.a.
inw. ks. - system ZoSIA.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/739/0/1/111 Akta zbiorowe do dokumentów urodzeń za lata 1875-1902 sporządzone w latach 1961-1971 1961-1971 0
54/739/0/1/113 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1879 1911 0
54/739/0/1/114 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1881 1911-1913 0
54/739/0/1/115 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1882 1911 0
54/739/0/1/116 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1883 1912 0
54/739/0/1/117 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1884 1911 0
54/739/0/1/118 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1885 1911-1913 0
54/739/0/1/119 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1886 1911-1913 0
54/739/0/1/120 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1887 1911-1914 0
54/739/0/1/121 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1888 1911-1914 0
54/739/0/1/122 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1889 1911-1913 0
54/739/0/1/123 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1890 1911-1914 0
54/739/0/1/124 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1891 1911-1969 0
54/739/0/1/125 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1892 1911-1914 0
54/739/0/1/126 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1893 1912-1914 0
54/739/0/1/127 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1894 1911-1914 0
54/739/0/1/128 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1895 1911-1914 0
54/739/0/1/129 Zawiadomienia o przypiskach do księgi urodzeń z r. 1896 1911 0
54/739/0/4.1/42 Allegata do aktów małżeństw 1821 0
54/739/0/4.2/40 Allegata do zawartych małżeństw 1819 0
54/739/0/4.2/41 Allegata do aktów małżeństw 1820 0
54/739/0/4.2/43 Allegata do aktów małżeństwa 1822 0
54/739/0/4.2/44 Allegata do aktów małżeństwa 1823 0
54/739/0/4.2/45 Allegata do aktów małżeństwa 1824 0
54/739/0/4.2/46 Allegata do aktów małżeństwa 1825 0
54/739/0/4.2/47 Umocowania i inne pisma do aktów duchowno-cywilnych małżeństw 1826 0
54/739/0/4.2/48 Dowody do aktów małżeństw 1827 0
54/739/0/4.2/49 Dowody do aktów małżeństw 1828 0
54/739/0/4.2/50 Dowody do aktów małżeństw 1829 0
54/739/0/4.2/51 Dowody do aktów małżeństw 1830 0
54/739/0/4.2/52 Annexa czyli dowody do aktów małżeństw 1832 0
54/739/0/4.2/53 Dowody do aktów małżeństw 1833 0
54/739/0/4.2/54 Dowody załączone do aktów małżeństw 1836 0
54/739/0/4.2/55 Dowody do aktów małżeństw 1837 0
54/739/0/4.2/56 Dowody do aktów małżeństw 1838 0
54/739/0/4.2/57 Dowody do aktów małżeństw 1839 0
54/739/0/4.2/58 Dowody do aktów małżeństw 1840 0
54/739/0/4.2/59 Dowody aktów małżeństw 1841 0
54/739/0/4.2/60 Dowody do akt religijno cywilnych małżeństw 1842 0
54/739/0/4.2/61 Dowody do akt małżeństw 1844 0
54/739/0/4.2/62 Dowody do aktów małżeństw 1845 0
54/739/0/4.2/63 Dowody do aktów małżeństw 1846 0
54/739/0/4.2/64 Dowody do aktów małżeństw 1847 0
54/739/0/4.2/65 Dowody do aktów małżeństw 1848 0
54/739/0/4.2/66 Dowody do aktów małżeństw 1849 0
54/739/0/4.2/67 Dowody do aktów małżeństw 1850 0
54/739/0/4.2/68 Dowody do aktów małżeństw 1852 0
54/739/0/4.2/69 Dowody do aktów małżeństw 1855 0
54/739/0/4.2/70 Dowody do aktów małżeństw 1857 0
54/739/0/4.2/71 Dowodów sztuk 23 do aktów małżeństw 1860 0
54/739/0/4.2/72 Dowody do aktów małżeństw 1861 0
54/739/0/4.2/73 Dowody do aktów małżeństw 1862 0
54/739/0/4.2/74 Dowody do aktów małżeństw 1864 0
54/739/0/4.2/75 Dowody do aktów małżeństw 1866 0
54/739/0/4.2/76 Dowody do aktów małżeństw 1867 0
54/739/0/4.2/77 Dokumenta metriczeskich wypisiej o brakosoczetawszichsia 1868 0
54/739/0/4.2/78 Dowody do aktów małżeństw 1869 0
54/739/0/4.2/79 Dowody do aktów brakosoczietawszichsia 1870 0
54/739/0/4.2/80 Dowody do aktów brakosoczietawszichsia 1871 0
54/739/0/4.2/81 Dowody do aktów brakosoczietawszichsia 1877 0
54/739/0/4.2/82 Dowody do aktów brakosoczietawszichsia 1877 0
54/739/0/4.2/83 Dowody do aktów brakosoczietawszichsia 1878 0
54/739/0/4.2/84 Dowody do aktów brakosoczietawszichsia 1879 0
54/739/0/4.2/85 Dowody do aktów brakosoczietawszichsia 1881 0
54/739/0/4.2/86 Duplikaty dokumientow brakosoczietawszichsia 1884 0
54/739/0/4.2/87 Dokumienta do aktow brakosoczietawszichsia 1885 0
54/739/0/4.2/88 Dokumienta do aktow brakosoczietawszichsia 1887 0
54/739/0/4.2/89 Dokumienta k duplikatu brakosoczietawszichsia 1887 0
54/739/0/4.2/90 [Dziewięć] 9 Dokumientow do aktow brakosoczetawszichsia 1888 0
54/739/0/4.2/91 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1891 0
54/739/0/4.2/92 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1893 0
54/739/0/4.2/93 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1894 0
54/739/0/4.2/94 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1895 0
54/739/0/4.2/95 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1896 0
54/739/0/4.2/96 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1897 0
54/739/0/4.2/97 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1898 0
54/739/0/4.2/98 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1899 0
54/739/0/4.2/99 [Siedemnaście] 17 dokumientow o brakosoczetawszichsia 1903 0
54/739/0/4.2/100 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1904 0
54/739/0/4.2/101 [Dowody do małżeństw ] 1904 0
54/739/0/4.2/102 Dokumienty brakosoczetawszichsia 1905 0
54/739/0/4.2/105 [Dowody do małżeństw] 1890 0
54/739/0/4.2/132 {Dokumenty do aktów małżeństw za rok 1906] 1906 0
54/739/0/4.2/133 {Dokumenty do aktów małżeństw za rok 1907] 1906-1907 0
54/739/0/4.2/135 Документы бракосочетавшихся въ Приходе Цiонженъ за 1908 годъ [...] 1908 0
54/739/0/4.2/137 Документы бракосочетавшихся [...] за 1909 годъ [...] 1909 0
54/739/0/6/112 Księga akt urodzeń, małżeństw i zgonów 1905 113
54/739/0/6.1/1 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1859 48
54/739/0/6.1/2 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1860 46
54/739/0/6.1/3 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1861 51
54/739/0/6.1/4 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1862 45
54/739/0/6.1/5 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1863 54
54/739/0/6.1/6 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1864 44
54/739/0/6.1/7 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1865 64
54/739/0/6.1/8 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1866 74
54/739/0/6.1/9 Księga urodzonych, ślubów i zmarłych 1867 70
54/739/0/6.1/10 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 79
54/739/0/6.1/11 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 79
54/739/0/6.1/12 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 82
54/739/0/6.1/13 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 83
1 2

Amount of archival material

154

142

0

1.19

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.