Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Cienin Kościelny (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Cienin Kościelny (pow. słupecki) 1808-1935 [1950-2007]
- brak danych - 1808 - 1882
1884 - 1898
1900 - 1917
1921 - 1921
1923 - 1923
1925 - 1927
1929 - 1933
1935 - 1935
2007 - 2007
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1935 [1950-2007], 181 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 58 j.a. o sygn. 1-56 (nr 0: 2816-2871), 65-66 (nr 0: 58182-58183).
W zbiorze zdigitalizowano 9 j.a. o sygn. 72, 81, 133-136, 140-141, 174.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/740/0/6.1/1 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1808 10
54/740/0/6.1/2 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1809 18
54/740/0/6.1/3 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1810 24
54/740/0/6.1/4 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1811-1812 23
54/740/0/6.1/5 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1813 12
54/740/0/6.1/6 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1814 18
54/740/0/6.1/7 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1815 16
54/740/0/6.1/8 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1816 18
54/740/0/6.1/9 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1817 22
54/740/0/6.1/10 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1818 20
54/740/0/6.1/11 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1819 22
54/740/0/6.1/12 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1820 18
54/740/0/6.1/13 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1821 20
54/740/0/6.1/14 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1822 21
54/740/0/6.1/15 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1823 20
54/740/0/6.1/16 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1824 24
54/740/0/6.1/17 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1825 25
54/740/0/6.1/18 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1826 27
54/740/0/6.1/19 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1827 30
54/740/0/6.1/20 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1829 39
54/740/0/6.1/21 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1830 28
54/740/0/6.1/22 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1831 28
54/740/0/6.1/23 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1832 36
54/740/0/6.1/24 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1833 31
54/740/0/6.1/25 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1834 36
54/740/0/6.1/26 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1835 29
54/740/0/6.1/27 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1836 27
54/740/0/6.1/28 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1837 28
54/740/0/6.1/29 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1838 27
54/740/0/6.1/30 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1839 34
54/740/0/6.1/31 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1840 35
54/740/0/6.1/32 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1841 28
54/740/0/6.1/33 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1842 37
54/740/0/6.1/34 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1843 24
54/740/0/6.1/35 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1844 24
54/740/0/6.1/36 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1845 38
54/740/0/6.1/37 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1846 29
54/740/0/6.1/38 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1847 26
54/740/0/6.1/39 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1848 31
54/740/0/6.1/40 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1849 29
54/740/0/6.1/41 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1850 23
54/740/0/6.1/42 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1851 24
54/740/0/6.1/43 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1852 33
54/740/0/6.1/44 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1853 28
54/740/0/6.1/45 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1854 28
54/740/0/6.1/46 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1855 26
54/740/0/6.1/47 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1856 26
54/740/0/6.1/48 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1857 31
54/740/0/6.1/49 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1858 31
54/740/0/6.1/50 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1859 33
54/740/0/6.1/51 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1860 26
54/740/0/6.1/52 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1861 30
54/740/0/6.1/53 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1862 31
54/740/0/6.1/54 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1863 25
54/740/0/6.1/55 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1864 37
54/740/0/6.1/56 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1865 39
54/740/0/6.1/57 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1866 88
54/740/0/6.1/58 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1867 67
54/740/0/6.1/59 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1868 79
54/740/0/6.1/60 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1869 67
54/740/0/6.1/61 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1870 67
54/740/0/6.1/62 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1871 30
54/740/0/6.1/63 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1872 68
54/740/0/6.1/64 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1874 72
54/740/0/6.1/65 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1876 39
54/740/0/6.1/66 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1879 38
54/740/0/6.1/67 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1880 0
54/740/0/6.1/68 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1881 0
54/740/0/6.1/69 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1882 0
54/740/0/6.1/70 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1884 0
54/740/0/6.1/71 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1885 0
54/740/0/6.1/72 Księga urodzeń, małżeństw i zgonów 1886 82
54/740/0/6.1/73 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1887 0
54/740/0/6.1/74 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1888 0
54/740/0/6.1/75 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1889 0
54/740/0/6.1/76 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1890 0
54/740/0/6.1/77 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1891 0
54/740/0/6.1/78 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1892 0
54/740/0/6.1/79 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1893 0
54/740/0/6.1/80 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1894 0
54/740/0/6.1/81 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1895 86
54/740/0/6.1/82 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1896 0
54/740/0/6.1/83 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1897 0
54/740/0/6.1/84 Księga urodzeń, małżeństw, zgonów 1898 0
54/740/0/6.1/85 Księga akt urodzenia, małżeństwa, zgonu 1900 0
54/740/0/6.1/86 [Dowody do małżeństw- odpisy metryk urodzenia i świadectw zgonu] 1819 0
54/740/0/6.1/87 [Dowody do małżeństw-odpisy metryk urodzenia i świadectw zgonu] 1820 0
54/740/0/6.1/88 Dowody zaślubionych do akt małżeństw gminy Cienina Kościelnego 1821 0
54/740/0/6.1/89 Dowody zaślubionych w gminie cienińskiej 1823 0
54/740/0/6.1/90 Anexa tyczące się aktów stanu cywilnego urzędnika gminy Cienina Kościelnego 1824 0
54/740/0/6.1/91 Zbiór różnych papierów tyczących się do aktów stanu cywilnego z gminy Cienina Kościelnego 1825 0
54/740/0/6.1/92 Annexa do ślubów z parafii cienińskiej 1826 0
54/740/0/6.1/93 [Dowody do akt małżeństw] 1827 0
54/740/0/6.1/94 Dowody do aktów małżeństw w parafii Cienin Kościelny w roku 1828 zawartych 1827-1828 0
54/740/0/6.1/95 Dowody do aktów małżeństw parafii Cienina Kościelnego 1832 0
54/740/0/6.1/96 Dowody do aktów małżeństw parafii Cienina Kościelnego w liczbie dwa 1830-1833 0
54/740/0/6.1/97 Dowody do aktów małżeństw parafii cienińskiej w liczbie sztuk trzy 1834 0
54/740/0/6.1/98 Dowody do aktów małżeństw parafii cienińskiej. Dowodów sztuk dwie 1832-1835 0
54/740/0/6.1/99 Annexa do aktów małżeństw duchowno-cywilnych, w parafii cienińskiej w roku 1836 zawartych-w liczbie sztuk cztery 1836 0
54/740/0/6.1/100 Annexa do ślubów duchowno-cywilnych, w parafii cienińskiej w roku 1838 odbytych, w liczbie sztuk dwa 1838 0
1 2

Amount of archival material

181

174

0

1.19

1.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.