Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Cienin Kościelny (pow. słupecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie
Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Cienin Kościelny (pow. słupecki) 1808-1935 [1950]
- brak danych - 1808 - 1882
1884 - 1898
1900 - 1916
1921 - 1921
1923 - 1923
1925 - 1927
1929 - 1933
1935 - 1935
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes system ZoSIA
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1939/1945 na ziemiach polskich wchodzących w skład Księstwa Warszawskiego i następnie Królestwa Polskiego.
Do 1808 r. na ziemiach polskich nie istniał jednolity system rejestracji stanu cywilnego, a rejestrowanie faktów z życia osób regulowane było właściwym prawem religijnym (kościelnym). W Kościele Katolickim obrządku rzymskiego rejestrację wprowadzono w XVI w. w konsekwencji uchwał soboru trydenckiego (w XVI w. rejestracja chrztów i małżeństw i w XVII w. rejestracja zgonów), a na ziemiach polskich w XVII w.
W 1808 r. na obszarze Księstwa Warszawskiego wprowadzono pierwszy na ziemiach polskich, oparty na francuskim Kodeksie Napoleona, system rejestracji stanu cywilnego, który w założeniach miał być świecki i niezależny od wyznania, a akty stanu cywilnego mieli sporządzać i prowadzić świeccy urzędnicy stanu cywilnego. W praktyce, m.in. z braku wykształconych osób, często obowiązki urzędników stanu cywilnego powierzano duchownym właściwym ze względu na miejsce, w którym zaistniał fakt stanowiący przesłankę do sporządzenia danego aktu. Duchowni ci właściwi byli również w zakresie rejestrowania stanu cywilnego osób wyznań niechrześcijańskich, w tym wyznania mojżeszowego.
Od 1826 r., na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta stanu cywilnego połączono z metrykami kościelnymi. Stan cywilny rejestrowali przełożeni poszczególnych parafii. Rejestrację świecką utrzymano natomiast w odniesieniu do religii niechrześcijańskich (np. judaizm, islam) i mniejszych liczebnie chrześcijańskich (np. baptyści), którą sprawowali burmistrzowie lub wyznaczeni urzędnicy municypalni.
W okresie międzywojennym (1918-1939) utrzymano rozwiązania przejęte po zaborcach, tzn. na ziemiach byłego Królestwa Polskiego nadal obowiązywał religijny system rejestracji stanu cywilnego.
W 1940 r., na terenach włączonych do państwa niemieckiego (III Rzeszy) w 1939 r., religijny system rejestracji stanu cywilnego zastąpiono systemem świeckim, tzn. utworzono na wzór niemiecki okręgi i urzędy stanu cywilnego, a sporządzanie aktów stanu cywilnego powierzono świeckim urzędnikom, działającym na podstawie niemieckiego prawa o rejestracji stanu cywilnego.
Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej na krótko (1944/1945 r.) częściowo przywrócono rejestrację stanu cywilnego na zasadach obowiązujących przed 1940 r. Natomiast od 1946 r. ujednolicono na obszarze całego państwa polskiego prowadzenie rejestracji stanu cywilnego wprowadzając świeckie okręgi i urzędy stanu cywilnego.
W zasadzie przez cały omawiany okres urzędnik stanu cywilnego lub osoba pełniąca jego funkcje, prowadził dwa egzemplarze ksiąg stanu cywilnego, zwanych też rejestrami. W pierwszym, tzw. unikacie, w odrębnych księgach zapisywano jeden rodzaj zdarzeń, tzn. akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Poszczególne księgi prowadzono nawet przez wiele lat, do wyczerpania wolnych kart. Natomiast drugi egzemplarz, tzw. duplikat, składał się z jednorocznych ksiąg, w których w osobnych częściach zapisywano akty urodzeń, akty małżeństw i akty zgonów. Obok wspomnianych ksiąg (rejestrów) urzędnik stanu cywilnego gromadził dokumenty potwierdzające zdolność prawną osób do zawarcia małżeństwa, tzw. alegata lub aneksy. Z reguły były to odpisy aktów urodzenia, akty znania, odpisy aktów zgonów nieżyjącego współmałżonka, a czasami także zapowiedzi wygłaszane w parafii.
Do 1866 r. językiem urzędowym, w jakim sporządzano akty stanu cywilnego był język polski, następnie, do około 1916 r., obowiązującym był język rosyjski. W okresie tym w aktach stosowano podwójną datację według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego. W okresie istnienia państwa polskiego językiem urzędowym był język polski, natomiast w czasie okupacji niemieckiej (1940-1944/1945) język niemiecki.
Podział na serie:
Zapowiedzi, akta małżeństw, alegata, daty skrajne: 1819-1935, 67 j.a.
Księgi łączne, daty skrajne: 1808-1916, 1930, 103 j.a.
Przypiski, daty skrajne: 1910-1914, 9 j.a.
Inw. ks. - system ZoSIA.
W zbiorze zmikrofilmowano 58 j.a. o sygn. 1-56 (nr 0: 2816-2871), 65-66 (nr 0: 58182-58183).
W zbiorze zdigitalizowano 9 j.a. o sygn. 72, 81, 133-136, 140-141, 174.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
54/740/0/4.2/86 [Dowody do małżeństw- odpisy metryk urodzenia i świadectw zgonu] 1819 0
54/740/0/4.2/87 [Dowody do małżeństw-odpisy metryk urodzenia i świadectw zgonu] 1820 0
54/740/0/4.2/88 Dowody zaślubionych do akt małżeństw gminy Cienina Kościelnego 1821 0
54/740/0/4.2/89 Dowody zaślubionych w gminie cienińskiej 1823 0
54/740/0/4.2/90 Anexa tyczące się aktów stanu cywilnego urzędnika gminy Cienina Kościelnego 1824 0
54/740/0/4.2/91 Zbiór różnych papierów tyczących się do aktów stanu cywilnego z gminy Cienina Kościelnego 1825 0
54/740/0/4.2/92 Annexa do ślubów z parafii cienińskiej 1826 0
54/740/0/4.2/93 [Dowody do akt małżeństw] 1827 0
54/740/0/4.2/94 Dowody do aktów małżeństw w parafii Cienin Kościelny w roku 1828 zawartych 1827-1828 0
54/740/0/4.2/95 Dowody do aktów małżeństw parafii Cienina Kościelnego 1832 0
54/740/0/4.2/96 Dowody do aktów małżeństw parafii Cienina Kościelnego w liczbie dwa 1830-1833 0
54/740/0/4.2/97 Dowody do aktów małżeństw parafii cienińskiej w liczbie sztuk trzy 1834 0
54/740/0/4.2/98 Dowody do aktów małżeństw parafii cienińskiej. Dowodów sztuk dwie 1832-1835 0
54/740/0/4.2/99 Annexa do aktów małżeństw duchowno-cywilnych, w parafii cienińskiej w roku 1836 zawartych-w liczbie sztuk cztery 1836 0
54/740/0/4.2/100 Annexa do ślubów duchowno-cywilnych, w parafii cienińskiej w roku 1838 odbytych, w liczbie sztuk dwa 1838 0
54/740/0/4.2/101 Annexa do aktów małżeństw w ilości sztuk pięć z parafii Cienina Kościelnego 1839 0
54/740/0/4.2/102 Annexa do aktów duchowno-cywilnych małżeństw w parafii Cienina Kościelnego w roku 1840 zawartych składające się w liczbie sztuka jedna 1840 0
54/740/0/4.2/103 Dowody do aktów małżeństw parafii cienińskiej w ilości sztuk dwa 1841 0
54/740/0/4.2/104 Annex do ślubu duchowno-cywilnego w parafii cienińskiej zawartego, z dowodów całorocznych, sam jeden 1844 0
54/740/0/4.2/105 Dowody zawartych małżeństw w parafii Cieninie Kościelnym w liczbie sztuk trzy 1845 0
54/740/0/4.2/106 Dowody do aktów małżeństw z parafii cienińskiej w liczbie sztuk dwa 1846 0
54/740/0/4.2/107 Dowody małżeństw w liczbie 28 w roku 1866 zawartych w parafii Cienin Kościelny 1865-1866 0
54/740/0/4.2/108 [Dokumenty do akt małżeństw -18 dokumentów] 1868 0
54/740/0/4.2/109 [Dokumenty do akt małżeństw -12 dokumentów] 1869 0
54/740/0/4.2/110 [Dokumenty do akt małżeństw -10 dokumentów] 1870 0
54/740/0/4.2/111 [Dokumenty do akt małżeństw -15 dokumentów] 1871 0
54/740/0/4.2/112 [Dokument do akt małżeństw] 1872 0
54/740/0/4.2/113 [Dokumenty do akt małżeństw -18 dokumentów] 1873 0
54/740/0/4.2/114 [Dokumenty do akt małżeństw -9 dokumentów] 1874 0
54/740/0/4.2/115 [Dokumenty do akt małżeństw] 1875 0
54/740/0/4.2/116 [Dokumenty do akt małżeństw] 1876 0
54/740/0/4.2/117 [Dokumenty do akt małżeństw] 1877 0
54/740/0/4.2/118 [Dokumenty do akt małżeństw -39 dokumentów] 1877-1878 0
54/740/0/4.2/119 [Dokumenty do akt małżeństw] 1879 0
54/740/0/4.2/120 [Dokumenty do akt małżeństw] 1880 0
54/740/0/4.2/121 [Dokumenty do akt małżeństw -19 dokumentów] 1881 0
54/740/0/4.2/122 [Dokumenty do akt małżeństw -20 dokumentów] 1882 0
54/740/0/4.2/123 [Dokumenty do akt małżeństw -20 dokumentów] 1884 0
54/740/0/4.2/124 [Dokumenty do akt małżeństw -29 dokumentów] 1886 0
54/740/0/4.2/125 [Dokumenty do akt małżeństw -12 dokumentów] 1887 0
54/740/0/4.2/126 [Dokumenty do akt małżeństw] 1887-1888 0
54/740/0/4.2/127 [Dokumenty do akt małżeństw] 1889 0
54/740/0/4.2/128 [Dokumenty do akt małżeństw] 1891 0
54/740/0/4.2/129 [Dokumenty do akt małżeństw] 1892 0
54/740/0/4.2/130 [Dokumenty do akt małżeństw] 1893 0
54/740/0/4.2/131 [Dokumenty do akt małżeństw] 1894 0
54/740/0/4.2/132 [Dokumenty do akt małżeństw] 1895 0
54/740/0/4.2/142 [...] dowodów [do aktów] małżeństw [...] za rok 1853 1853 0
54/740/0/4.2/143 Dowody do akt małżeństw [...] za rok 1854 [...] 1854 0
54/740/0/4.2/149 Документы къ актамъ объ бракосочетанiя [...] за 1885 годъ [...] [Dokumenty kʺ aktamʺ obʺ brakosočetaniâ [...] za 1885 godʺ [...] ] 1885 0
54/740/0/4.2/154 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1895] 1895 0
54/740/0/4.2/155 Документы къ книге гражданскаго состоянiя [...] [Dokumenty kʺ knige graždanskago sostoâniâ [...] [za rok 1908] 1908 0
54/740/0/4.2/156 Документы [...] за 1910 годъ [Dokumenty [...] za 1910 godʺ] 1910 0
54/740/0/4.2/157 Документы къ брачнымъ актамъ за 1911 годъ [Dokumenty kʺ bračnymʺ aktamʺ za 1911 godʺ] 1911 0
54/740/0/4.2/158 Документы къ брачнымъ актамъ за 1912 годъ [Dokumenty kʺ bračnymʺ aktamʺ za 1912 godʺ] 1912 0
54/740/0/4.2/159 Документы къ брачнымъ актамъ за 1913 годъ [Dokumenty kʺ bračnymʺ aktamʺ za 1913 godʺ] 1913 0
54/740/0/4.2/160 Документы къ брачнымъ актамъ за 1914 годъ [Dokumenty kʺ bračnymʺ aktamʺ za 1914 godʺ] 1914 0
54/740/0/4.2/161 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1921] 1921 0
54/740/0/4.2/162 Dokumenty [do aktów małżeństw] [...] za 1923 rok 1923 0
54/740/0/4.2/163 Dokumenty [do aktów małżeństw] [...] za 1925 rok 1925 0
54/740/0/4.2/164 Dokumenty [do aktów małżeństw] [...] za 1926 rok 1926 0
54/740/0/4.2/165 Dokumenty [do aktów małżeństw] [...] za 1927 rok 1927 0
54/740/0/4.2/166 Dokumenta ślubne [...] w 1929 roku 1929 0
54/740/0/4.2/168 Dokumenta do akt małżeństw [...] za 1931 rok 1931 0
54/740/0/4.2/169 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1932] 1932 0
54/740/0/4.2/170 Dokumenta do akt małżeństw [...] za 1933 rok 1933 0
54/740/0/4.2/171 [Dowody do aktów małżeństw za rok 1935] 1935 0
54/740/0/6.1/1 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1808 10
54/740/0/6.1/2 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1809 18
54/740/0/6.1/3 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1810 24
54/740/0/6.1/4 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1811-1812 23
54/740/0/6.1/5 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1813 12
54/740/0/6.1/6 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1814 18
54/740/0/6.1/7 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1815 16
54/740/0/6.1/8 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1816 18
54/740/0/6.1/9 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1817 22
54/740/0/6.1/10 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1818 20
54/740/0/6.1/11 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1819 22
54/740/0/6.1/12 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1820 18
54/740/0/6.1/13 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1821 20
54/740/0/6.1/14 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1822 21
54/740/0/6.1/15 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1823 20
54/740/0/6.1/16 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1824 24
54/740/0/6.1/17 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1825 25
54/740/0/6.1/18 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1826 27
54/740/0/6.1/19 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1827 30
54/740/0/6.1/20 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1829 39
54/740/0/6.1/21 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1830 28
54/740/0/6.1/22 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1831 28
54/740/0/6.1/23 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1832 36
54/740/0/6.1/24 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1833 31
54/740/0/6.1/25 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1834 36
54/740/0/6.1/26 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1835 29
54/740/0/6.1/27 Akta urodzonych, ślubów i zgonów 1836 27
54/740/0/6.1/28 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1837 28
54/740/0/6.1/29 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1838 27
54/740/0/6.1/30 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1839 34
54/740/0/6.1/31 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1840 35
54/740/0/6.1/32 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1841 28
54/740/0/6.1/33 Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1842 37
1 2

Amount of archival material

179

174

0

1.18

1.13

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -